Brønn- og borefaget

Brønn- og borefaget omfatter boring etter grunnvann, miljøboring, vurdering av grunnforhold, boring i berg og løsmasser samt vedlikehold av borerigg og tilhørende verktøy.

Formål

Brønn- og borefaget skal legge grunnlag for sikker yrkesutøvelse innen boring av grunnvannsbrønner til vannforsyning og energibrønner til oppvarming og kjøling. Videre bidrar faget til utvikling av kompetanse i boring i byggegrunn og miljøboring for overvåking og grunnundersøkelser. Arbeidet kan gi store konsekvenser for det ytre miljøet og faget skal fremme kompetanse i vurdering av de stedegne forholdene ved boring, med vekt på vann, grunnforhold og bergets beskaffenhet.
Opplæringen skal legge grunnlag for den enkeltes evne til å planlegge, gjennomføre og vurdere arbeidsoppgaver i tråd med brukerens behov og samfunnets prioriteringer. Videre skal opplæringen utvikle den enkeltes evne til å ta i bruk nye maskiner og metoder og nytt utstyr. Håndtere og vedlikeholde maskinene på en forsvarlig måte og utvikle evnen til å ta vare på egen og andres sikkerhet står sentralt i opplæringen.
Opplæringen skal legge til rette for bruk av tyngre og avansert rigg- og høytrykkskompressorløsninger. Helse, miljø og sikkerhet er derfor sentralt i planleggingen av drift og for mulige konsekvenser for det ytre miljøet. Brønn- og boreoperatøren skal dokumentere og rapportere arbeidet som er utført. Videre skal opplæringen skal legge vekt på samarbeid med kollegaer og andre yrkesutøvere på bygge- og anleggsplasser.
Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er brønnborer fastland.

Grunnleggende ferdigheter

Muntlige ferdigheter og å kunne skrive i brønn- og borefaget innebærer å kommunisere med ulike aktører innen verdikjeden. Det innebærer også å kunne dokumentere arbeidsprosessene fram til det ferdige produktet. I tillegg vil det si å kunne diskutere, vurdere og begrunne faglige løsninger og arbeidsprosesser ved valg av metode og gjennomføring av boring.
Å kunne lese i brønn- og borefaget innebærer å finne fram i relevant faglitteratur, regelverk og standarder. Det innebærer også å forstå innholdet i og bruke spesifikasjoner, monteringsanvisninger, tegninger, produkt- og arbeidsbeskrivelser.
Å kunne regne i brønn- og borefaget innebærer å beregne mål, vekt, helning, vinkler volum, areal, mengde, lengder og pris.
Digitale ferdigheter i brønn- og borefaget innebærer å bruke digitale verktøy ved planlegging, produksjon, dokumentasjon, kvalitetssikring og kommunikasjon. Det innebærer også bruk av digitale verktøy til rapportering av GPS-borkoordinater og søke informasjon på nett.

Aktuelle arbeidssteder

Som brønnborer fastland jobber du i brønn- og bergboreselskaper eller anleggsbedrifter.

Sentrale arbeidsoppgaver

En brønnborer fastland jobber med boring av grunnvannsbrønner til vannforsyning og energibrønner til oppvarming og kjøling.

Du jobber med:

  • boring etter grunnvann til hus, hytter, gårdsbruk og kommunale anlegg
  • miljøboring for grunnundersøkelser og overvåking
  • vurdering av grunnforholdene ved boring
  • valg av boremetode og utstyr
  • installasjon av pumpeanlegg og trykktank for vannforsyning
  • boring i berg og løsmasser
  • vedlikehold av borerigg, høytrykkskompressor og senkborhammer med tilhørende verktøy.

Personlige egenskaper

En brønnborer fastland skal være ansvarlig, nøyaktig og arbeide selvstendig. Det stilles krav om gode samarbeidsevner samt å håndtere utstyr og maskiner på en forsvarlig og sikker måte.