Asfaltfaget

Asfaltfaget omfatter produksjon, legging og vedlikehold av asfalt på veier og plasser, og til tetting i vannreservoar og fyllingsdammer.

Faget skal bidra til utvikling og utbygging av et trygt og moderne veinett som er med på å redusere transportkostnadene og redusere miljøforurensningen. Gjennom å utvikle fagarbeidere skal faget bidra til å oppfylle de kravene som samfunnet stiller til trygg og effektiv transport.

Opplæringen skal utvikle evnene til å mestre utfordrende arbeidsoppgaver, ta i bruk ny teknologi og nye arbeidsmetoder, samt oppfylle krav til kvalitet. Opplæringen skal bidra til å fremme selvstendighet, kreativitet og gode arbeidsvaner. Videre skal opplæringen styrke evnen til å kommunisere med kunder, kollegaer og andre samarbeidspartnere. Opplæringen skal vise bredden i faget og dekke både manuelt arbeid og maskinell produksjon av asfalt.

Opplæringen skal legge vekt p å utvikle et faglig fellesskap og bransjeforståelse og legge grunnlaget for en fagmessig yrkesutøvelse. Videre skal praktisk arbeid og samarbeid stå sentralt i opplæringen. Opplæringen skal legge vekt på helse, miljø og sikkerhet.

Fullført og bestått opplæring fører til fagbrev. Yrkestittel er asfaltør.

Aktuelle arbeidssteder

Som asfaltør kan du få jobb hos store og små asfaltentreprenører,  i veivesenet eller kommuner. Faget utøves i store og små, private og offentlige bedrifter over hele landet.

Sentrale arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsområder i asfaltfaget er

  • helse, miljø og sikkerhet
  • laboratorie- og kontrollarbeid
  • arbeidsplanlegging, arbeidsvarsling og kvalitetssikring
  • stikking og oppmåling
  • produksjon og utlegging av asfalt
  • bruke asfalt- og anleggsmaskiner

Personlige egenskaper

Asfaltøren arbeider både i selvstendige arbeidssituasjoner og i arbeidsfellesskap. Dette krever gode kunnskaper og ferdigheter i faget. Det er viktig at du har positive holdninger til natur og miljø og til sikkerhet og vernearbeid. Du bør ha godt håndlag.

Valid Sedik er lærling i asfaltfaget