E39 Rogfast - E13 Arsvågen, Bokn

NCC har fra 2018-2019 bygget E13 Sidetunnel Arsvågen, den første tunnelkontrakten på Statens vegvesens prosjekt E39 Rogfast. Oppdraget ble gjennomført som en totalentreprise og verdien var på ca 183 MNOK.

Totalentreprise

Kontrakten var en totalentreprise der NCC prosjekterte og drev en to kilometer lang sidetunnel fra Arsvågen i Bokn kommune, ikke langt fra nordre ende av selve hovedtunnelen. Sidetunnelen som er i to løp, skal benyttes til massetransport under bygging av hovedløpene, og deretter som ventilasjonstunnel når E39 Rogfast åpner.

E13-prosjektet omfattet også opprustning av Arsvegen, prosjektering og etablering av pumpeledning, VA grøft og fremføring av rørtrase for høyspentkabler i Arsvegen. Dessuten etablering av riggområde på Laupland, samt masseutskiftning av anvist område på Laupland.

Benytter egne ansatte

Prosjektet startet ved årsskiftet 2017/2018 og var planlagt å være ferdigstilt innen 15 mars 2019.

I gjennomføringen benyttet NCC i hovedsak egne ansatte til tunneldrivingen.

NCC Norge hadde det laveste tilbudet med 183 MNOK blant de seks entreprenørene som leverte tilbud på sidetunnelen i Arsvågen.

Hele prosjektet E39 Rogfast blir Norges største vegtunnelprosjekt.