Bjørnegårdtunnelen E16

NCC har fram mot 2019 bygget Bjørnegårdtunnelen på E16 mellom Sandvika og Wøyen. Arbeidet har vært teknisk og operativt krevende.

Godt samarbeid med statens vegvesen

NCC fikk i 2014 oppdraget med å bygge entreprisen "E01 Bjørnegårdtunnelen", som er en del av den nye E16-strekningen mellom Sandvika og Wøyen i Bærum kommune. E16 er hovedferdselsåren mellom Oslo og Bergen, og denne entreprisen skal sikre bedre fremkommelighet, økt trafikksikkerhet og byutvikling i Sandvika. 

Strekningen Sandvika-Wøyen er ca. 3,5 km lang og har en trafikkmengde på 35 000 ÅDT. Veien har i dag ett kjørefelt i hver retning og skal utvides til to i hver retning.I den første delen av denne entreprisen skal det bygges veitunnel for E16 fra eksisterende Kjørbo-tunneler i Sandvika frem til ca. 80 m fra Bærumsveien.

Kjørbo fram til Bærumsveien

Tunnelen består av to løp med to kjørefelt i hvert løp, nordgående løp A og sørgående løp B. Samlet tunnellengde bygget som bergtunnel og betongtunnel er ca. 2260 m for tunnelløp A og 2335 m for tunnelløp B. Dette inkluderer de deler av Kjørbotunnelen som inngår i nytt veisystem.

Entreprisen deles inn i følgende hovedelementer regnet fra Kjørbo og frem til entreprisegrense ved Bærumsveien:

  • Kjørbokrysset inkludert vei i eksisterende portalbygg syd
  • Koblingssone til Kjørbotunnelen
  • Bergtunnel Kjørebo-Mølla, ca. 1 550 m (nordgående løp)
  • Betongtunnel Mølla, ca. 105 m
  • Bergtunnel Mølla, ca. 95 m
  • Betongtunnel Franzefoss, ca. 510 m
  • Masseuttak og veiarbeider i og ved Bærumsveien

For driving av bergtunnel Kjørbo-Mølla inngår en egen adkomsttunnel på 290 m drevet fra riggområdet ved Jongsåsveien. Bjørnegårdtunnelen bygges med tverrforbindelser for rømning, tre tekniske bygg og pumpestasjon, totalt ca.
325 000 m3 fjell skal sprenges. Som forberedelse for fremtidige tilkobling til ny E18 inngår driving av området der E18-rampene skal kobles til E16.

Teknisk krevende arbeid

Ved Bærumsveien inngår masseuttak i E16-traseen for senere entreprise, midlertidig adkomstvei til Franzefoss industriområde, samt ny permanent
rundkjøring i krysset Bærumsveien/Johs. Haugeruds vei. Arbeidet er teknisk krevende og innebærer blant annet grunnforsterkning med jetpeler, ramming
og boring av ca 4 100 m² spunt og bjelkestengsel, boring av 2 200 m² sekantpelevegg, utstøping av ca 27 000 m³ plasstøpte betongkonstruksjoner,
samt en omfattende masseforflytningsjobb på 290 000 m³ graving og 218 000 m³ sprengning i dagen. Masseuttak og masseflytting utføres av NCCs datterselskap Carl C Fon. Entreprisen gjennomføres modellbasert.

Nærhet til eksisterende E16 og Sandvikselva innebærer spesielle utfordringer ved utførelsen av de dype byggegropene ved Mølla og Franzefoss. Ved Mølla skal det utføres en opptil 30 m høy sekantpelevegg mot eksisterende E16, avstivet med opptil 7 rader med skråstag til berg. Ved Franzefoss må forurensede masser fra et gammelt industriområdet håndteres spesielt, og det er satt strenge krav for å unngå skadelige utslipp til Sandvikselva.

 

Tunnel-innovasjon får internasjonal anerkjennelse

Stikningsingeniør Daria Zidic og NCCs innovative bruk av høyteknologisk måleverktøy i Bjørnegårdtunnelen på E16 i Bærum har vekket internasjonal oppsikt.
Aage_Lien_NCC52081
Aage Lien

Leder Tunnel & Heavy Masshandling, NCC Infrastructure