E134, Gvammen-Århus

NCC bygger ny tunnel på E134 mellom Gvammen og Århus i Telemark.

NCC ble i 2014 tildelt kontrakten "E134 Gvammen-Århus, Hovedkontrakt K4". Entreprisen går ut på etablere å en ny veiforbindelse mellom Gvammen og Århus i Telemark. Den 11,7 km lange, nye, traseen består av noe veibygging i dagen, samt en 9,4 km lang tunnel. 

E134 er korteste vei fra Drammen til Haugesund og er en hovedforbindelse mellom Østlandet og Vestlandet. Gjennom Telemark har veien flere steder dårlig standard, med smal vei, krapp kurvatur og store stigninger. Spesielt mellom Gvammen (Hjartdal kommune) og Århus (Seljord kommune) er det strekninger som gir betydelige utfordringer for fremkommeligheten vinterstid. Omleggingen av veien gjennom en tunnel fra Gvammen til Århus vil korte inn E134 med ca. 11 km. I tillegg blir den nye veien tilnærmet flat, og dette vil til sammen redusere kjøretiden for tunge kjøretøy med ca. 18 minutter.

Tunnellbyggingen alene vil generere over 1,2 millioner kubikkmeter med stein som skal sprenges ut. Tunnelen har tunnelklasse C og tunnelprofil T10,5 inklusiv 3 berghaller. Fjellet består stort sett av kvartsitt, og mesteparten av tunnelen vil ha en bergoverdekning på mer enn 1000 meter, noe som medfører store bergspenninger og med muligheter for sprakefjell. Tunnelen blir drevet fra to sider. Det er prosjektert å lage ca. 245 000 m² hvelv av sprøytebetong, samt ca. 4 200 m² med veggelementer.

På Gvammensiden består løsmassene av mektige avsetninger av sand og grus som delvis inneholder stein. De øverste en-to meterne består av relativt ensgradert sand. Fra 3-18 meters dyp er det lag av torv og grus med høyt innhold av organisk materiale. De organiske materialene tetter mellom et øvre overflatenært og et dypere grunnvannsmagasin med artesisk trykk. På grunn av trykkforskjellene er det svært viktig at dette tettesjiktet ikke blir punktert, og dette betyr for eksempel at bruene på Gvammen ikke kan fundamenteres ved pæling. Nord for kanalen har det derfor blitt laget en fylling av lett materiale. Videre er veien laget så lavt som mulig i terrenget for å avgrense omfanget av setninger. Forbelastning med setningsoppfølging er forventet å gi kontroll over setninger i veilinja og gi grunnlag for optimalisering av fundamentering av bruene. Veilinja og områdene for brufundamentene på Gvammen må forbelastes i minimum et år før byggingen kan starte. Det meste av forbelastningshaugene blir fjernet før bygging av brufundament og vei starter.

Den 2,6 km lange hovedveien som bygges i entreprisen har videre dimensjoneringsklasse S4. Det bygges også 3 betongbruer, 2 buebruer, 2 tunnelportaler, 12 tekniske bygg, overgangsbruer, samt 2,5 km med lokalveier. Det skal i kontrakten etableres ca 40 000 m med drens/overvannsledninger, 350 kummer, 170 000 m kabalføringer, samt legges ca. 58 300 tonn med asfalt. Prosjektet gjennomføres videre modellbasert.

Under byggingen vil anleggsområdet følge NCCs eget miljøkonsept Grønn byggeplass, som setter strengere krav enn myndighetenes egne til for eksempel energibruk og avfallshåndtering.

Aage_Lien_NCC52081
Aage Lien

Head of Tunnel & Heavy Masshandling, NCC Infrastructure