Storberget, Larvik-Porsgrunn høyhastighetsbane

NCC ble i 2012 tildelt kontrakten med å bygge den 5,6 km lange parsellen mellom Eidanger og Ønna. Entreprisen er en del av Jernbaneverket sitt prosjekt med å bygge ny høyhastighetsbane med dobbeltspor mellom Farriseidet ved Larvik og Porsgrunn.

Entreprisen til NCC består av Storberget tunnel (4,3 km), del av Eidanger tunnel (0,6 km), samt en dagsone på 0,4 km. I tillegg er det drevet en 2,8 km parallell rømningstunnel med 6 rømningssluser fra hovedtunnel, samt et tverrslag på 1 km.

Totalt er det i entreprisen drevet 8,9 km tunnel, som utgjør 825 000 pfm3.

Hovedtunnelen har et stort tverrsnitt fra 152 m² (innkjøringssoner) til 132 m² i normalprofil. Rømningstunnelene er på 25 m². Tunnelene er sikret med ca. 42 100 bolter og 25 300 m3 sprøytebetong.

Med i entreprisen er også å innrede tunnelene og klargjøre for innfylling av ballastpukk og legging av spor. Dvs. at NCC utfører bunnrensk, masseutskifting/ innfylling pukk, grøfter, VA, trekkerør og -kummer, oppbygging banketter, montering av kabelkanaler, samt støp av gangbane.I tillegg utføres vann- og frostsikring med 8 848 stk prefabrikerte betongelementer (115 000 m²) og noe PE-skum/brannsikring.

Det er også bygget 6,3 km anleggsveier til tverrslag og deponier både i NCCs entreprise og for naboentreprisen. Tunnelmassene er transportert til 4 deponier, og noe av massene (ca. 250 000 tonn) er knust til pukk for benyttelse i prosjektet.

Av betongarbeider utføres Herregårdsbekken bru (45 m), 3 portaler (175 m), 5 tekniske bygg, samt diverse vegger i rømningssluser og nisjer (18 stk). I den korte dagsonen i Herregårdsbekken er det omfattende arbeider i grunnen med kummer og føringsveie, da dette er en hovedsentral for jernbanetekniske installasjoner.

Pga. strenge krav mht. utslipp av driftsvann fra tunnelene, spesielt til Herregårdsbekken, har det vært montert 4 komplette renseanlegg, slik at vannet kunne gjenbrukes i tunneldriften. Kun overskuddsvann ble sluppet til resipient.

Det ble også bygget slamdeponi på anlegget for håndtering av forurensede masser. Prosjektet utviklet her en egen løsning i nært samarbeid med miljøavdelingen hos Fylkesmannen.

Foto: Per Christian Hestnæs/Lemon

Aage_Lien_NCC52081
Aage Lien

Head of Tunnel & Heavy Masshandling, NCC Infrastructure