Første salve på ny innfartsvei til Ålesund

Onsdag sprengte NCC første salve på byggingen av Lerstadtunnelen og ny innfartsvei til Ålesund på E136 i Møre og Romsdal.

Den første salven kl 11 onsdag var på 60 kg sprengstoff og genererte et volum på 25 kubikk steinmasser. Byggingen av den 2,6 km lange Lerstadtunnelen som en del av ny firefelts innfartsvei på strekningen Breivika – Lerstad inn til Ålesund, er dermed igang.

– Første salve er nå vel gjennomført og med en utførelse helt som planlagt. Dette er naturligvis en viktig milepæl for tunnelprosjektet, sier anleggsleder tunnel i NCC, Øyvind Moen.

Den nye innfartsvegen vil avlaste dagens Lerstadveg og E136 gjennom bydelene Moa og Åse. Det skal blant annet også bygges nytt toplansskryss i vest, ved Lerstad, med tre bruer og to kulverter, og det blir ny gang- og sykkelveg på hele strekningen. 

– Vi ser nå frem til å komme i gang for fullt med prosjektet. Det er særdeles hektiske dager i oppstartsfasen. Utfordringene i prosjektet er mange, men med høy kompetanse i våre rekker har vi tro på at vi skal løse oppgaven på en god måte, sier prosjektleder Arnfinn Erlien i NCC.

Svært lave rystelsesgrenser
Lerstadtunnelen skal gå i to løp og vil bli bygget og drevet fra begge sider, fra til sammen fire tunnelstuffer. Tunnelbyggingen utføres gjennom bebygde og trafikkerte områder som Moa og Åse utenfor Ålesund. Det er stedvis lav fjelloverdekning langs tunneltraséen. Dette betinger et omfattende opplegg med rystelsesmålere for å kontrollere at en ikke overstiger de fastsatte grenser for vibrasjonsnivå.

– Dette gjør at vi hensyntar ekstra omkringliggende bebyggelse med hensyn til rystelser, i langt større grad enn det som er normalt. Salvene blir til tider tilpasset og designet spesielt ut ifra de stedlige forhold. Ved å justere størrelsen av salvene, borlengden og antall hull i salven vil vi begrense rystelsene, forteller Moen.

God erfaring
Løpende målinger av vibrasjoner som sprengningsarbeidet genererer, salvesprengning kun innenfor de tidsrom som kontrakten tillater samt varslingsrutiner overfor naboer og nærmiljø, gjøres også for å hensynta de stedlige forholdene.

– Vi har god erfaring med å gjennomføre skånsom tunnelbygging, både fra Færøyene og fra Stockholm der vi nå bygger tunnelbane midt under City. Under byggingen i Ålesund vil vi få data fra hver enkelt salve som vi kan benytte til å gjøre eventuelle justeringer av de kommende salver, sier Øyvind Moen.

Gjennomslag i tunnelløpene er beregnet til årsskiftet 2025/26.

Mer om tunnel- og veiprosjektet i Ålesund 

Den nye vegen mellom Breivika og Lerstad skal fremme miljøvennlig transport ved å frigjøre vegkapasitet til buss. Prosjektet skal gi bedre fremkommelighet, redusert reisetid og bedre trafikksikkerhet. Prosjektet utføres å oppdrag for Statens vegvesen.

Les mer: NCC bygger tunnelbane under Stockholm sentrum | NCC

Les mer: Undersjøiske tunneler, Færøyene | NCC

Påhugg Breivika Ålesund
Påhugg Lerstadtunnelen fra Breivika, der første salve ble sprengt onsdag 20.3.24. Foto: Droneakademiet
E136 Breivika-Lerstad. Foto: Statens vegvesen
Ferdig innfartsvei og tunnelportal på Lerstad. Illustrasjon: Statens vegvesen