Pukk, grus, sand og stein fra NCC

Gjenvinning og mellomlagring av asfalt, gravemasser og fyllmasser

Innen NCC arbeider vi for å fremme gjenbruk og gjenvinning av materialer, entreprenørstein, asfalt, betong, jord, gravemasser og fyllmasser fra byggeprosjekter. Vi kan også tilby mellomlagring og massehotell.

Hvilke opplysninger må du oppgi om materialet?

Vi må vite:

  • Hvem er du er og kontaktopplysninger til deg
  • Hva slags materiale er det vi skal ta imot
  • Materialets avfallskode i henhold til avfallsforordningen (2011:927)
  • Hvor kommer avfallet fra
  • Hvordan har materialet oppstått
  • Om det finnes prøvetakning, kontroller eller analyser koblet til materialet

Alle våre anlegg har vilkår som styrer virksomheten, hva vi får lov til å ta imot, gjenvinne eller lagre, mulighetene og tillatelsen ser ulike ut fra anlegg til anlegg. I oversikten på de reseptive anleggs sidene fremgår de anleggsspesifikke vilkår som finnes for det aktuelle anlegget. Der finnes også kontakt informasjon til våre selgere om du har ytterlige spørsmål.

Skal du gjenvinne eller mellomlagre oppgravd eller frest asfalt?

For innførsel av oppgravd asfalt eller frest asfalt til noen av våre asfaltfabrikker finnes asfaltspesifikke regler

Disse anleggende kan ta imot gjenvinning eller mellomlagring.

Hvilken avfallstype vil du gjenvinne eller mellomlagre? (steg 1 av 4)

Kontakt Kundesenter om du vil levere inn annet materiale enn overstående

Generelle opplysninger

Hvor mange innleveringer gjelder søknaden?

Opplysninger om eiendommen (steg 2 av 4)

Spesifisere materialet

Velg asfaltstype
Velg tegltype
Velg betongtype
Hvilken type av armering finnes i betongen?
Jernbane ballast
Velg massetype

Fra hvilken virksomhet kommer avfallet? (steg 3 av 4)

Angi fra hvilken virksomhet avfallet kommer

Jord- og steinmasser

Utgjør massene tilførte masser, dvs masser som tidligere er tilført plassen?
Kommer massene fra en eiendom der industrivirksomhet eller saneringsarbeidet har forekommet, eller der det historisk sett har forekommet noen form for utslipp?
Finnes det eller har det vært avfallslager, kjemikalielagring, cisterner/tanker, oljeutskillere eller ledninger i marken som kan ha forurenset marken eller grunnvannet?
Inneholder massene byggavfall eller tre (betong, tegl, stubber, tre mm) og/eller har avvikende lukt eller farge?
Har massene oppstått ved graving av veibaner eller jernbane voller?
Inneholder massene giftige eller uønskede fremmede arter f.eks Tromsøpalme eller parkslide?
Om du har svart ja/vet ikke på noen av ovenstående spørsmål (a-e) skal en miljø-teknisk markundersøkelse eller analyseresultat fra prøvetakning vedlegges som bekrefter at avfallet er uten risiko for negativ miljøpåvirkning. Følgende vedlegges:

Bygg- og rivningsavfall (f.eks. betong eller tegl)

Kommer avfallet fra rivning av noen type av bygning eller annen form av anlegg?
Finnes det eller har det vært industri virksomhet, kjemikalielagring, cisterner/tanker, oljeutskiller eller ledninger som kan ha forurenset avfallet?
Finnes det risiko for at bygg- och rivningsavfallet inneholder tre, plast, isopor och annet isoleringsmaterialet, tapetrester, tjærepapp, malingsfarge, spor av PCB-fuger, Lettbetong, asbest eller annen forurensning?
Om du har svart ja/vet ikke på ovenstående under punkt 6 f skal analysresultater eller rivningslov/ startbeskjed rivemelding vedlegges: Følgende vedlegges:

Asfalt

Har asfaltmassene avvikende lukt?
Finnes det risiko at massene inneholder asfalt som lagt før 1980?
Asfalt som tas imot på anlegget skal ikke inneholde tjæreasfalt, og skal ha en och ha <70 mg/kg PAH-16. Om dere har svart Ja/Vet ikke på ovenstående spørsmål under punkt 7, skal analysereresultater vedlegges: Følgende vedlegges:

Er det behov for sikkerhetstiltak før lagring? (steg 4 av 4)

Må sikkerhetstiltak iverksettes?

Øvrig informasjon

Underskrift av avfallsprodusenten

Avlevert avfall som ikke er i overenstemmelse med innmelding og som ikke oppfyller kravene i vedlagt” Anleggsspesifikke krav ved innførsel av avfall” avvises. Hvert anlegg har egne anleggsspesifikke krav som du finner hos respektive anlegg. Avfall som allerede er tippet skal hentes innen 7 dager. Ellers sendes det til godkjent mottakingsanlegg. Samtlige kostnader for prøvetaking, analyser, transport og håndtering til godkjent mottaksanlegg debiteres faktura-mottaker. Utover dette påløper en avgift på 15000,- kr som skal dekke administrative merkostnader som oppstår.