Granåsen Idrettspark, Trondheim

NCC og Trondheim kommune signerte 9. april kontrakt for bygging av nye Granåsen Idrettspark. Gjennom en innledende samspillsfase er prosjektet optimalisert, og deltakerne i prosjektet har sammen utarbeidet robuste tekniske løsninger og planer for gjennomføringsfasen. Kontraktsverdien er ca MNOK 470.

Prosjektet omfatter utvidelse av ovarenn storbakke, nytt ovarenn i normalbakke, utbedring og ombygging av unnarenn i begge bakkene, ny skiskytterarena, ny skibro, nytt dommerbygg, nye trenertribuner, nytt arenabygg med skytehall integrert i tribunene, ny stolheis, samt sikring av skråninger, drenering og adkomstveier.

Hoppbakkene skal være ferdig før vintersesongen 2022/23, og hele idrettsparken skal være ferdig til overlevering sommeren 2023.

-Nøkternt og robust har vært stikkord i prosjektutviklingen av et anlegg som er bærekraftig i drift og bruk til hverdags og fest. Vi takker for samarbeidet så langt, og gleder oss til å komme i gang med byggearbeidene, sa Mona Åsgård, prosjektleder i Trondheim kommune i forbindelse med kontraktsinngåelse.

NCC har utviklet svært gode prosesser for å være en verdiskapende tidligfaseentreprenør. Gjennom nært samarbeid og med bruk av digitale verktøy og 3D-modeller er hoppbakken og byggeprosessen optimalisert.
I Granåsen-anlegget hensyntar NCC og Trondheim kommune kravene til utøverne i en av verdens mest spektakulære idretter samtidig som vi bygger et hverdagsanlegg for øvrige brukere.

I utviklingsfasen har NCC i omfattende utstrekning brukt digitale verktøy og 3D-modeller i kommunikasjonen i prosjektorganisasjonen og opp mot tredjepart, som for eksempel lokalt, nasjonalt og internasjonalt hoppmiljø. Det gir et godt omforent bilde for samtlige involverte av de planene som til enhver tid foreligger.

Miljøambisjoner

Gjennom samspillsfasen er det implementert ambisiøse miljømål og planer for prosjektet. Ambisjonen er å CEEQUAL-sertifisere prosjektet.

Sikkerhet

Prosjektets førsteprioritet i planleggingen og gjennomføringen er sikkerhet, både på byggeplassen og for omkringliggende områder.

I planleggingen av de ulike arbeidsoperasjonene og for logistikk inn og ut av anleggsområdet er det særlig tatt hensyn til barnehagen som grenser opp til anleggsområdet, samt øvrige tredjepersoner i området.

Videre har NCC utarbeidet risikovurderinger for ulike arbeidsoperasjoner og vil forløpende utarbeide Sikker-Jobb-Analyser for arbeidet som skal gjennomføres, samt gjennomføre daglige sikkerhets-brifinger.

Se illustrasjoner fra Granåsen idrettspark:
(Alle ill: Asplan Viak)

Stensheim Stine Stenberg

Prosjektleder, NCC Building Nordics

Svein Arne Henriksen

Prosjektleder, NCC Infrastructure