Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger 2023

Åpenhetsloven skal sikre grunnleggende menneskerettigheter og verdige arbeidsvilkår i forbindelse med produksjon av varer og tjenester. Alle bedrifter omfattet av åpenhetsloven er pålagt en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. NCCs rapport for perioden 1.1.2023-31.12.2023 finner du her.

Åpenhetsloven § 5a: Generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser forgrunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Organisering

NCC sin virksomhet i Norge er organisert i 4 aksjeselskap, fordelt over 4 forretningsområder; (1) NCC Property Development, (2) NCC Building Nordics, (3) NCC Infrastructure og (4) NCC Industry.

NCC Building Nordics og NCC Infrastructure er organisert i NCC Norge AS, NCC Industry er organisert i NCC Industry AS og NCC Property Development i NCC Property Development AS. Veidrift er organisert i Nordic Road Service AS.

NCC Norge AS er et aksjeselskap med forretningsadresse i Østensjøveien 27, 0661 Oslo. Virksomheten er delt inn to forretningsområder, Infrastructure og Building. NCC Norge AS er 100% eid av NCC AB.

NCC Industry AS er et aksjeselskap med forretningsadresse Østensjøveien 27, 0661 Oslo. Virksomheten er delt inn i to forretningsområder; (1) NCC Industry Asfalt og (2) NCC Industry Steinmaterialer. NCC Industry AS er 100 % eiet av NCC Industry Nordic AB.

Nordic Road Service AS er et aksjeselskap med forretningsadresse Østensjøveien 27, 0661Oslo. Virksomheten er fullt ut knyttet til drift og service av offentlig eid veinett. Nordic Road Service AS er 100 % eiet av Nordic Road Services Holding AB.

Samtlige av NCC sine selskaper i Norge inngår i konsernstrukturen "NCC" som eies 100 % av NCC AB, som er børsnotert i Stockholm.

NCC er del av det organiserte arbeidslivet og er tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), NHO Byggenæringen og Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA).

Driftsområder

NCC Building

NCC Building er en del av Building Nordics som driver byggvirksomhet i Norge, Danmark og Finland. NCC Building har fire avdelingskontorer i Norge.

NCC Infrastructure

NCC Infrastructure er en nordisk organisasjon som opererer lokalt innen anleggsvirksomhet i Norge NCC Infrastructure har fire avdelinger i Norge.

NCC Industry

NCC Industry i Norge består av to forretningsområder, asfalt og steinmaterialer. NCC Industry Asfalt driver asfaltproduksjon samt asfaltutlegging

NCC Steinmaterialer produserer stein fra ulike pukkverk i Norge, som selges i Norge og utlandet.

NCC Property Development

NCC Property Development utvikler og selger kommersielle eiendommer i Norden.

Rutiner/ retningslinjer

Arbeidet med åpenhetsloven er koordinert på bransjenivå og NCC bruker NHO og EBA sine felles løsninger og maler, se NHO / EBA sine hjemmesider om åpenhetsloven. NCC sine rutiner og retningslinjer er forankret hos selskapets øverste organ i Norge, hvor alle forretningsområdene er representert.

Rutinen omfatter fordeling av ansvar og arbeidsoppgaver i NCC sin virksomhet, kartlegging og vurdering av negativ påvirkning/skade ut fra egen virksomhet, leverandørkjeder og forretningsforbindelser, samarbeid om gjenoppretting og erstatning der det er påkrevd, stansing/forebygging av negativ påvirkning/skade, overvåkning av gjennomføring og resultater, samt kommunisering av hvordan påvirkningen er håndtert og behandling av informasjonskrav.

I NCC sine kontrakter stiller selskapet krav knyttet til åpenhetsloven gjennom spesielle kontraktsbestemmelser. Bestemmelsene sikrer virksomheten tilgang til våre underleverandørers aktsomhetsvurderinger, der de er omfattet av åpenhetsloven, og informasjon om underleverandørers varekjøp og leverandørkjeder der de ikke er omfattet av loven. NCC sine kontraktsbestemmelser inkluderer også krav til lønns- og arbeidsvilkår og internkontroll, sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) for arbeid som skjer i Norge.

Som en del av NCC-konsernet er NCC sin virksomhet omfattet av NCC sitt bærekraftarbeid, som beskrevet i virksomhetens bærekraftsrapport: Annual and Sustainability Report 2023.

NCC-konsernets langsiktige bærekraftsmål suppleres med utvalgte av FNs globale mål for bærekraftig utvikling. Les mer om hvordan NCC bidrar til at FNs globale mål oppnås; Slik bidrar NCC til FNs globale mål.

NCC-konsernets strukturering av arbeid med bærekraft er videre forankret i virksomhetens ISO-sertifiseringer med rutinemessige revisjoner. NCC har følgende sertifiseringer: