Slik bidrar NCC til FNs globale mål

Et sentralt spørsmål for kommuner og myndigheter i Norden i dag er arbeidet med FNs globale mål. For NCC, som har mange offentlige kunder, innebærer det at vi nå må omsette globale behov og ambisjoner til konkrete forretningsløsninger lokalt der vi er representert. Agenda 2030 og FNs globale mål hjelper oss i arbeidet med å skape endring der det er størst behov for det.

17 globale mål og 169 delmål
FN og verdens ledere har blitt enige om 17 mål og 169 delmål for å løse de største sosiale, økonomiske og økologiske utfordringene innen 2030. NCC ønsker agendaen velkommen og ser at vi er på rett vei når det gjelder våre egne tilbud, men ser samtidig at målene kan brukes til å forutse hva som vil forventes av oss i fremtiden.

NCC har identifisert fire globale mål som NCC har størst mulighet til å bidra til gjennom konsernets samfunnsløsninger, samt ytterligere elleve mål som er grunnleggende for NCCs virksomhet og tilbud.

NCCs positive påvirkning gjennom kjernevirksomheten

goals-7-9-11-12.JPG

NCCs ekspertise, kunnskap og løsninger vil være avgjørende for en bærekraftig utvikling der mennesker arbeider, bor, reiser og lever. Derfor spiller NCC en viktig rolle i det nordiske bidraget til mål 7, 9, 11 og 12. Det omfatter blant annet å tilby boliger og infrastruktur som alle kan ha råd til, og som bryter fysiske og mentale barrierer i byer, det vil si fremmer inkluderende samfunn. Det handler også om å være ressurseffektiv ved å skape sirkulære materialstrømmer og uavhengighet av fossilt brensel. I takt med at klimaendringene øker, vil NCC bygge motstandsdyktige samfunn som kan håndtere skybrudd og varme.

NCCs håndtering av ressurser

goals-3-6-13-14-15.JPG

NCC har lenge vært proaktiv i arbeidet med å utvikle tilbud og arbeidsmetoder som forbedrer situasjonen for mennesker og miljø. Derfor ser NCC mål 3, 6, 13, 14 og 15 som en grunnleggende del av virksomheten og en forutsetning for en langsiktig tilgang til de naturressursene NCC har behov for. Dessuten kan menneskers helse og livskvalitet fremmes gjennom smarte bygg og bærekraftig infrastruktur. Ved å integrere grønne områder i urbane miljøer bidrar NCC også til økt biologisk mangfold og forbedrede bærekraftige økosystemer. Selv om Norden har relativt god tilgang til rent vann i dag, mener NCC at det er viktig å bidra til mål 6 og 14, for eksempel gjennom økosystemtjenester og vanneffektivisering i hele verdikjeden.

NCCs utgangspunkt

goals-4-5-8-10-16-17.JPG

NCC er et verdibasert selskap, og våre kvalifikasjoner, produkter, tjenester og medarbeidere utgjør grunnlaget for hvordan vi driver virksomheten. NCC bidrar til å øke kunnskap og kompetanse i samfunnet gjennom skolene vi bygger og opplæringen vi gir både unge og ansatte, noe som bidrar til mål 4. NCC følger prinsipper for likestilling mellom kjønnene, mindre ulikhet samt anstendige arbeidsvilkår og økonomisk vekst, som kobles direkte til mål 5, 8 og 10. I arbeidet frem mot 2030 skal selskapet dessuten fortsette med å fremme sysselsetting av unge, skape og opprettholde et sikkert arbeidsmiljø og jobbe proaktivt mot all diskriminering av kvinner. Samarbeid og partnerskap med forskjellige interessenter er nøkkelen for å omstille seg til en bærekraftig verden i 2030, noe som gjenspeiler seg i mål 16 og 17.

I tillegg til disse globale målene er rundt 50 delmål utpekt som relevante og retningsgivende for NCC. NCC har til hensikt å fortsette implementeringen av de globale målene i virksomheten, blant annet ved å utvikle nye løsninger og involvere flere funksjoner i konsernet.