A look from below at the giant bows on Birkelandskrysset, Bybanen in Bergen.

Et ansvarlig valg

Ved å velge NCC velger man en partner med bred ekspertise på ansvarlige og fremtidsrettede løsninger. NCC leverer produkter, tjenester, konsepter og løsninger innen flere ulike områder. Blant våre segmenter er kontor- og næringsbygg, skoler og barnehager, svømmeanlegg, anlegg, veier og øvrig infrastruktur.

Bred kompetanse innen prosjektgjennomføring

NCC har en rekke spesialister med solid kompetanse i alt fra prosjektering av bygg og anlegg, brannprosjektering og miljøsertifisering til opprydding i forurenset grunn, fuktsikkerhet, geoteknikk, råbygg og energiberegninger.

Arbeidet tar utgangspunkt i et helhetsperspektiv der alle de tre aspektene ved bærekraft – det sosiale, det økologiske og det økonomiske – virker sammen på en gjennomgripende måte. For NCC handler det om å arbeide på følgende områder:

Prosess og planlegging

LCC (livsløpskostnader) og LCA (livsløpsanalyse) fra de tidlige planleggingsfasene er en forutsetning for å utarbeide et beslutningsgrunnlag for valg av bygningsmaterialer, systemer og konstruksjoner, slik at fokuset flyttes fra bare å handle om kostnader til å inkludere mange års bruk og drift. Konseptet NCC Design er et eksempel på en forprosjektert og systematisk byggeprosess som leder til en god pris og et energibruk langt under normen. Ved å endre på tradisjonelle måter å arbeide på har vi også utviklet banebrytende løsninger som sjaktefri ledningsrenovering, noe som sparer ressurser og reduserer transport gjennom hele livsløpet til ledningsnettet.
NCC arbeider på en måte som gir alle aktørene i de ulike byggefasene store muligheter til å bidra med ideer til prosjektet og dermed skape totalverdi for byggherren. Partnering er en strukturert samarbeidsform i en åpen dialog og et transparent miljø som passer når flere aktører blir påvirket av et produkt, for eksempel ved bygging av skoler og sykehus.

Område og miljø

En ansvarlig samfunnsutvikling må skje i samklang med naturen. NCC ser biologisk mangfold og økosystemtjenester som helt vesentlig for samfunnsutviklingen. Kunnskap innen grunn og vannmiljø, overvannshåndtering, landskapsarkitektur og klimaendringer bidrar til gjennomtenkte prosjekter som fører til økt merverdi for samfunnet.

Konstruksjoner og materialer

NCC fokuserer på å redusere mengden avfall og på robuste løsninger med lang levetid. Vi bygger gjerne fleksible bygninger og anlegg som kan tilpasses etter behov eller demonteres og brukes om igjen i fremtiden. Vi utvikler også innovasjoner, for eksempel elektrifiserte veier og bærekraftig snøhåndtering. Vi kan produsere asfalt som er tilpasset klimaendringene, og som slipper gjennom vann ved store nedbørsmengder, eller prefabrikkert betong som krever mindre materiale og færre transporter. Vi er bransjeledende innen Virtual Design and Construction (VDC), som reduserer risiko for feil og overbestilling av materiale. Med vår innkjøpsstrategi er vi også med og påvirker forsyningskjeden til våre leverandører.

Energi og vann

Takket være optimaliserte og innovative løsninger kan NCC redusere energiforbruket for ventilasjon, oppvarming, avkjøling og belysning i bygninger. Dette gir redusert energibruk og reduserte kostnader for våre kunder som forvalter og bor i bygningene vi har prosjektert . Dessuten tilbyr vi løsninger som reduserer vannforbruket og øker vannkvaliteten. I produksjonsfasen benytter vi utelukkende fornybar elektrisitet og fornybart brensel der det er mulig.

Sunne miljøer og livskvalitet

Sunne bygg er en forutsetning for god livskvalitet. Når NCC bygger, legger vi vekt på å skape et produktivt miljø for dem som skal arbeide der. Vi optimerer også utnyttelsen av bygget, noe som sikrer avkastning på investeringen og en god salgsverdi. Vi kan også bygge sykkelinfrastruktur i byer som oppmuntrer folk til å bevege seg, og legge asfalt som ikke avgir svevestøv.

Sosialt og kulturelt

Bygging skaper rammer for menneskers liv og påvirker flere aspekter i et lokalsamfunn. En måte å strukturere begrepet sosial bærekraft på er å dele denne omtanken for mennesker inn i tre deler: arbeidskraft, virksomhet og samfunn. Ved å involvere både brukere og lokalbefolkningen i NCCs prosjekter i planleggings- og gjennomføringsfasen legger man grunnlaget for en varig sosial verdi. Et eksempel er NCC Folkboende, et boligprodukt med lave byggekostnader som blir bygget av vårt lokale personell og underentreprenører fra nærområdet. 

Vår måte å bidra til redusert klimabelastning på er blant annet ved å være med og drive utviklingen mot mer energieffektive bygg.
Svante Wijk