Two workers look at and discuss a 3D sketch.

Styringsmodell for bærekraft

NCC styres av konsernets rammeverk for bærekraft samt atferdsreglene og andre policyer. NCC støtter også flere internasjonale initiativer og tar stilling i saker som er viktige for oss. Etter NCCs oppfatning bidrar transparens i rapporteringen på dette området til merverdi for interessentene våre.

GRI (Global Reporting Initiative)

Hvert år rapporterer NCC om vårt bærekraftsarbeid i årsrapporten i overensstemmelse med retningslinjene for Global Reporting Initiatives (GRI). GRI er en internasjonal, uavhengig organisasjon som benytter verdens mest utbredte standard for rapportering om og offentliggjøring av bærekraft. I ruten til høyre finner du NCCs GRI-indeks, med henvisning til hvor i årsrapporten vi finner opplysninger om respektive indikator. Med mindre noe annet er angitt, gjelder informasjonen hele NCC-konsernet. For enkelte indikatorer blir det også gitt utfyllende kommentarer i GRI-indeksen.

Internasjonale prinsipper

NCC følger FNs erklæring om menneskerettigheter, ILOs erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet, OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper samt Rio-erklæringen om føre var-prinsippet, som innebærer at NCC forplikter seg til å arbeide forebyggende og risikoreduserende på miljøområdet. NCC kombinerer sine egne revisjoner utført av eget personell med tredjepartsrevisjoner utført av konsulenter, blant annet innenfor rammen av FNs Global Compact og NCCs medlemskap i Business Social Compliance Initiative (BSCI).