NCCs atferdsregler for leverandører

NCCs atferdsregler for leverandører inneholder retningslinjer for leverandørenes handlinger og beslutninger.

De bygger på NCCs verdier og frivillige initiativer som vi støtter, blant annet PACI (World Economic Forums Partnering Against Corruption Initiative) og FNs Global Compact. Disse initiativene fastsetter prinsipper for håndtering av menneskerettigheter, arbeidsmetoder, miljø og korrupsjon.

NCC oppmuntrer alle leverandører til å opprette sine egne atferdsregler eller lignende retningslinjer, forutsatt at innholdet i disse atferdsreglene for leverandører som et minimum alltid blir fulgt.

NCCs leverandører må videreformidle innholdet i disse reglene til alle personer og organisasjoner som leverer varer eller tjenester i deres egen verdikjede.

Hvem atferdsreglene for leverandører gjelder for

Disse atferdsreglene for leverandører gjelder for alle organisasjoner som leverer produkter, arbeidskraft eller tjenester til NCC, deriblant direkte og indirekte leverandører, tjenesteleverandører, underleverandører, mellomledd og agenter, og når det er relevant, medarbeiderne til leverandøren og dennes underleverandører og agenter.

Når leverandøren utarbeider fakturaer eller leverer varer, arbeidskraft eller tjenester, eller leverandøren aksepterer NCCs innkjøpsordrer, skal dette tolkes som en løpende bekreftelse på at innholdet i disse atferdsreglene for leverandører blir fulgt.

Leverandørene må opptre på en måte som viser at deres virksomhet følger fremgangsmåtene og prinsippene som er angitt i NCCs atferdsregler for leverandører.

Våre verdier

NCC er et selskap som er styrt av sine verdier. Ettersom våre forretningspartnere utgjør en viktig del av virksomheten, forventer vi at også de respekterer og stiller seg bak våre verdier.

Våre verdier er ærlighet, respekt og tillit.

Forretningsmoral

NCC jobber for å bygge langsiktige forretningsforbindelser som danner grunnlag for verdiskapning for kunder og aksjonærer, og trygge arbeidsplasser som bidrar til utvikling.

NCCs leverandører må:

 • Følge lover, regler og forskrifter som gjelder der de driver virksomhet eller leverer tjenester til NCC.
 • Sørge for at alle rapporter, fortegnelser og fakturaer er fullstendige og nøyaktige.
 • Forby korrupsjon og bestikkelser, for eksempel gi eller tilby noe av verdi til en offentlig ansatt eller representant for et selskap, deriblant medarbeidere i NCC, i den hensikt å påvirke en beslutning.
 • Unngå situasjoner som kan utgjøre en interessekonflikt i samarbeidet med NCC, for eksempel utnytte forbindelser med forretningspartnere og NCC for egen vinning.
 • Drive lovlig forretningsvirksomhet der hvitvasking av penger eller straffbare betalinger ikke forekommer.
 • Respektere rettferdig konkurranse og monopollovgivning, og ikke inngå avtaler om prissamarbeid eller markedsdeling.
 • Ikke bruke eller røpe sensitiv eller fortrolig informasjon om NCC.
 • Aldri dele personopplysninger med andre enn kolleger eller medarbeidere som har et berettiget forretningsmessig behov for opplysningene, i samsvar med gjeldende personvernlover.

Menneskerettigheter

NCC støtter og respekterer internasjonale overenskomster vedrørende menneskerettigheter, og oppmuntrer til mangfold og likestilling.

NCCs leverandører må:

 • Fremme like muligheter for alle uansett kjønn, kjønnsidentitet og -uttrykk, seksuell legning, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsnedsettelse eller alder.
 • Forby atferd, uttalelser eller spøker som andre kan oppfatte eller tolke som nedverdigende eller krenkende.
 • Bidra til et arbeidsmiljø der det ikke forekommer fiendtlig, voldelig, truende eller trakasserende atferd.
 • Ikke delta i aktiviteter relatert til tvangsarbeid, som å bruke makt eller trusler for å få en person til å jobbe eller beslaglegge sine ansattes identitetsdokumenter og må sørge for at medarbeidere har rimelige arbeidstider, lønnsvilkår og ytelser som er i overensstemmelse med lover og bransjestandarder.
 • Ha nulltoleranse for barnearbeid.
 • Respektere medarbeideres rett til å organisere seg i frivillige medarbeiderorganisasjoner og inngå kollektive forhandlinger.
 • Oppmuntre til transparens i leveringskjeden og gjøre en rimelig innsats for å unngå bruk av råmaterialer i produksjonen som direkte eller indirekte finansierer grupper som krenker menneskerettigheter.

Arbeidsmiljø og sikkerhet

NCC har en visjon om null ulykker på arbeidsplassene og jobber kontinuerlig med tiltak som skal sikre trygge og sunne arbeidsplasser.

NCCs leverandører må:

 • Proaktivt håndtere helse- og sikkerhetsrisikoer for å tilby et produksjonsmiljø der det ikke forekommer hendelser, og der man unngår yrkesskader og jobbrelaterte sykdommer.
 • Som et minimum følge gjeldende lover om arbeidsrett og HMS eller internasjonale arbeidsstandarder fastsatt av et internasjonalt anerkjent organ som for eksempel ILO, der den høyeste standarden skal gjelde.
 • Sørge for at medarbeidere får sikkerhetsopplæring som er relevant for jobben.
 • Ta ansvar og aldri ignorere sikkerhetsutstyr på arbeidsplassene eller behovet for personlig verneutstyr.
 • Rapportere eventuelle helse- og sikkerhetshendelser og utrygge forhold knyttet til NCCs prosjekter og NCCs arbeidsplasser.

Miljøansvar

NCC prioriterer leverandører som er proaktive og systematiske i sitt arbeid knyttet til økologisk bærekraft. Målet er å kunne fremstille bærekraftige produkter med liten klimapåvirkning, som er sporbare gjennom hele leverandørkjeden.

NCCs leverandører må:

 • Sørge for at virksomheten legger til rette for effektiv utnyttelse av ressurser og redusert bruk av skadelige stoffer, med vekt på klima, energi, materialer og avfall.
 • Ha en proaktiv holdning til kontinuerlig forbedring av miljøarbeidet, deriblant utvikling av produktene og tjenestene som de leverer.
 • Forsyne ledere og NCC med ideer som kan medføre innovasjoner som har en positiv innvirkning på miljøet.

Overholdelse av regler og rapporteringsfunksjon

NCCs generelle holdning er å oppmuntre til forbedring. Kritiske avvik eller gjentatt uvilje til å gjøre forbedringer kan imidlertid sette forholdet til NCC i fare. NCC har rett til å foreta revisjoner av leverandøren og få nødvendig hjelp fra leverandøren til å sikre at leverandøren følger NCCs atferdsregler og alle gjeldende lover og forskrifter.

NCC kan engasjere en tredjepart til å foreta en slik revisjon på den betingelse at tredjeparten ikke driver virksomhet som konkurrer med leverandøren på det aktuelle feltet. NCC vil iverksette tiltak mot forretningspartnere som handler i strid med våre retningslinjer, og samarbeidet kan bli avsluttet, eller vi kan kreve andre tiltak ved mindre, gjentatte eller alvorlige brudd.

Tell Me er en funksjon som gjør at NCC-medarbeidere, leverandører, forretningspartnere og allmennheten kan rapportere mulige brudd på NCCs atferdsregler. Alle rapporter granskes og behandles konfidensielt. Les mer på: www.ncc.group/report/

NCCs leverandører må:

 • Rapportere via NCC Tell Me hvis en medarbeider i NCC, leverandør til NCC eller annen person som opptrer på vegne av NCC, bryter nasjonale lover eller NCCs atferdsregler.
 • Sørge for at granskningen eller represaliene ikke setter NCC-medarbeidere eller leverandørers ansettelsesforhold i fare fordi de har insistert på å følge NCCs atferdsregler eller rapportert via NCC Tell Me.