Risikostyring

Risikostyring handler om å identifisere, vurdere og prioritere risikoer i virksomheten. Deretter kan det iverksettes veiledende tiltak for å redusere sannsynligheten for og konsekvensene av hendelsen.

Risikostyring er en sentral og viktig del av NCCs virksomhetsstyring. Det er et aktuelt tema, som alltid er til stede i selskaper, funksjoner og enheter over hele gruppen. Tiltak for risikostyring er innbakt i ledernes og enhetenes interne prosesser, og omfatter prosedyrer og retningslinjer som ofte er spesielt utformet med tanke på å redusere risikoene til et minimum.

Ved å bruke og følge våre systemer jobber vi aktivt med risikostyring på en måte som er fastsatt av eksperter innenfor hvert område. Det innebærer også at mange rutinemessige "hverdagsaktiviteter" i byggeprosjektene utgjør en viktig del av vår generelle risikostyring.

Eksempler på nøkkelelementer i generell risikostyring:

  • Oppstartsmøter, internkontroller og inspeksjonsplaner
  • Tidsplanlegging, jobbplanlegging, sikkerhetsrunder og miljøplaner
  • Risiko- og mulighetsanalyse

I våre byggeprosjekter er risiko- og mulighetsanalysen det viktigste verktøyet for systematisk risikostyring. Den starter i salgsfasen og oppdateres kontinuerlig gjennom hele byggeprosessen. Målet er å oppnå en sikker og forutsigbar byggeprosess der prosjektet gjennomføres innenfor fastsatte parametere.
Risiko- og mulighetsanalysen er utarbeidet i tråd med ISO 31 000 (Risikostyring – prinsipper og retningslinjer).

Formålet med risiko- og mulighetsanalysen er å ta for seg de unike omstendigheten i hvert enkelt prosjekt og systematisk identifisere, analysere og håndtere risikoer og muligheter. Iverksetting av hensiktsmessige tiltak reduserer sannsynligheten for og konsekvensene av risikoer og øker sannsynligheten for og konsekvensene av muligheter.

Risiko- og mulighetsanalysen hjelper oss med å ta veloverveide valg, gjøre prioriteringer og vurdere de ulike alternativene som foreligger. Gjennom en systematisk tilnærming til arbeidsprosessen skaper vi en forståelse av risikoene og mulighetene, slik at vi kan gjennomføre suksessive endringer og lære av tidligere hendelser.