Bygg

NCC Building bygger og rehabiliterer bærekraftige boliger, kontorer, badeanlegg, barnehager, skoler og sykehus m.m for både offentlige og private kunder.

Hvert år bygger NCC en rekke skoler, badeanlegg, kontorer, sykehus og boliger, og skaper dermed bærekraftige løsninger med stor samfunnsnytte. Her finner du en liste over noen av konseptene og produktene vi har å tilby våre kunder – alt fra idrettshaller, badeanlegg, kontorer, logistikkanlegg og veier til skoler, boliger og konsepter for bærekraftig rehabilitering.

Skoler og barnehager

NCC har en ledende posisjon innen samarbeidsformen strategisk partnering, som blant annet er gunstig når en kommune har stort behov for barnehageplasser og utvikling av skoler.

I strategisk partnering oppretter partene langsiktige kunderelasjoner og rammeavtaler som omfatter flere prosjekter. Partene kan da jobbe mer strukturert for å tilbakeføre erfaring samtidig som repetisjon gir høyere kvalitet og lavere kostnader. Gjennom et nært samarbeid med NCC kan vi sammen skape personaleffektive skolemiljøer med en pedagogisk orientering.

Idrettshaller og badeanlegg

Etter å ha oppført mange trenings- og konkurransehaller for både ballsport og svømming vet vi hvilke løsninger som fungerer bra. Det er erfaringer vi tar med oss inn i planleggingen av hvert nye prosjekt. Funksjoner, tekniske løsninger og materialer har generelt meget høy kvalitet og yteevne. Dermed blir det også enkelt å miljøsertifisere, klimadeklarere og klimakompensere våre idrettshaller.

NCC har også bred erfaring med å bygge badeanlegg. For å kvalitetssikre den teknisk kompliserte oppgaven har vi en spesialenhet på området, som opererer over hele landet – les mer om våre badeanleggskonsepter.

Bærekraftig eiendomsutvikling – kontor, handel og logistikk

Den sterke urbaniseringen og veksten i storbyene gir økende etterspørsel etter bærekraftige og attraktive eiendommer, et område der NCC er langt fremme. Fleksible løsninger og en ledende posisjon innen bærekraftig eiendomsutvikling bidrar til at NCC kan gi dagens bevisste kunder og investorer attraktive tilbud som oppfyller alle typer sertifiseringer på markedet, fra Breeam Outstanding til Leed Platinum.

Bærekraftig rehabilitering

Bærekraftig rehabilitering er et helhetskonsept som gjør rehabilitering til god forretning gjennom å finne lønnsomme synergieffekter mellom rehabilitering, energieffektivisering og vedlikehold. Det skaper rom for bærekraftige investeringer der livskvalitet og økonomi går hånd i hånd. I takt med at rehabiliteringsbehovene øker, øker også drifts- og vedlikeholdskostnadene. Samtidig blir området mindre attraktivt og mulighetene for økte leieinntekter reduseres. Utfordringen som eksisterende boliger representerer, rommer imidlertid også store muligheter.

Energieffektive bygg

NCC har godt dokumenterte metoder for utvikling av lavenergihus som oppfyller kundenes krav til energieffektive bygg, og bygger stadig opp mer kompetanse på området. Vi utvikler produkter, konsepter og plattformer som gjør at vi kan fortsette å tilby de beste løsningene, blant annet i påvente av at EUs direktiv om tilnærmet nullenergiforbruk for alle nybygg blir innført i Europa fra 2020. NCC har omfattende erfaring med å bygge blant annet passivhus. En kritisk faktor for en rask og effektiv utvikling på området er bedre verktøy for myndighetene til å måle faktisk energiforbruk når lavenergihusene står ferdige.

Les mer om hvordan vi sikrer lav energibruk og hvordan du som kunde stiller energikrav

Are_Strom_NCC55889
Are Strøm

Divisjonsleder, NCC Building