Bygg

NCC Building utvikler, bygger og rehabiliterer bærekraftige boliger, kontorer, badeanlegg, barnehager, skoler og sykehus, idrettsarenaer m.m for både offentlige og private kunder.

Hvert år bygger NCC en rekke skoler, badeanlegg, kontorer, sykehus og boliger i tett samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere. Her finner du en liste over noen av konseptene og produktene vi har å tilby våre kunder.

Skoler og barnehager

NCC har en ledende posisjon innen strategisk samspill, som blant annet er gunstig når en kommune har et stort behov for barnehageplasser og utvikling av skoler.

I strategisk samspill oppretter partene et langsiktig samarbeid gjennom flere prosjekter. Partene kan da jobbe mer strukturert for å tilbakeføre erfaring samtidig som repetisjon gir høyere kvalitet og lavere kostnader. Gjennom et nært samarbeid med NCC utvikler vi suksessprosjekter sammen og skaper personaleffektive og pedagogiske skolemiljøer.

Idrettsarenaer og badeanlegg

Etter å ha oppført mange trenings- og konkurransehaller for både ballsport og svømming vet vi hvilke løsninger som fungerer bra. Det er erfaringer vi tar med oss inn i planleggingen av hvert nye prosjekt. Funksjoner, tekniske løsninger og materialer har generelt meget høy kvalitet og yteevne. Dermed blir det også enkelt å miljøsertifisere, klimadeklarere og klimakompensere våre idrettshaller.

NCC har også bred erfaring med å bygge badeanlegg. For å kvalitetssikre den teknisk kompliserte oppgaven har vi en spesialenhet på området, som opererer over hele landet – les mer om våre badeanleggskonsepter.

Bærekraftig eiendomsutvikling – kontor, handel og logistikk

Den sterke urbaniseringen og veksten i storbyene gir økende etterspørsel etter bærekraftige og attraktive eiendommer, et område der NCC er langt fremme. Fleksible løsninger og en ledende posisjon innen bærekraftig eiendomsutvikling bidrar til at NCC kan gi dagens bevisste kunder og investorer attraktive tilbud som oppfyller alle typer sertifiseringer på markedet, fra Breeam Outstanding til Leed Platinum.

Bærekraftig rehabilitering

Bærekraftig rehabilitering er et helhetskonsept som gjør rehabilitering til god forretning gjennom å finne lønnsomme synergieffekter mellom rehabilitering, energieffektivisering og vedlikehold. Det skaper rom for bærekraftige investeringer der livskvalitet og økonomi går hånd i hånd. I takt med at rehabiliteringsbehovene øker, øker også drifts- og vedlikeholdskostnadene. Samtidig blir området mindre attraktivt og mulighetene for økte leieinntekter reduseres. Utfordringen som eksisterende boliger representerer, rommer imidlertid også store muligheter.

Energieffektive bygg

NCC har godt dokumenterte metoder for utvikling av lavenergihus som oppfyller kundenes krav til energieffektive bygg, og bygger stadig opp mer kompetanse på området. Vi utvikler produkter, konsepter og plattformer som gjør at vi kan fortsette å tilby de beste løsningene, blant annet i påvente av at EUs direktiv om tilnærmet nullenergiforbruk for alle nybygg blir innført i Europa fra 2020. NCC har omfattende erfaring med å bygge blant annet passivhus. En kritisk faktor for en rask og effektiv utvikling på området er bedre verktøy for myndighetene til å måle faktisk energiforbruk når lavenergihusene står ferdige.

Les mer om hvordan vi sikrer lav energibruk og hvordan du som kunde stiller energikrav.

Ettermarked

Når bygget er ferdigstilt og sluttkontrollert, overtar NCC Ettermarked ansvaret og kontakten med deg som kunde.

Ettermarked består av en gruppe rutinerte og erfarne arbeidsledere og håndverkere. Vi tilbyr en kontaktperson som kan gi deg rask hjelp med tiltak, nye tilpasninger og justeringer i løpet av garantitiden. Opplegget bygger på behovet som du og leietakerne har i deres virksomheter, men det overordnede ansvaret hviler på oss.

NCC Ettermarked har kort responstid, er vant til å drive ombyggingsarbeid i lokaler der det foregår virksomhet samt lang erfaring med å tilpasse bygg til leietakerne. For oss er det viktig at samarbeidet gjør hverdagen enklere for deg, så kontakt oss gjerne for mer informasjon. Dette er også en tjeneste vi tilbyr/leverer til andre NCC-prosjekter.