En rapport om vedlikeholdsetterslepet i Skandinavia

Veistandarden til hele det skandinaviske veinettet har forverret seg over mange år, og etterslepet på vedlikehold av veiene blir stadig større. NCC har brukt sine omfattende kunnskap og ekspertise til å utarbeide en rapport som på en tydelig og presis måte viser veien videre.

Tilstanden til veiene i Skandinavia

Det skandinaviske veinettet er en avgjørende faktor for at samfunnet vårt skal gå rundt. Til tross for dette har landene latt infrastrukturen generelt forringes over mange år, slik at det akkumulerte vedlikeholdsetterslepet i Skandinavia nå er på ca. 7,8 milliarder euro. Tallet kan doble seg til 15,6 milliarder innen 2045 hvis man ikke gjør noe med problemet.

Samtidig betyr den pågående klimakrisen at det er avgjørende å redusere klimapåvirkningen fra produksjon av veidekkematerialer som for eksempel asfalt. I dag utgjør utslipp fra asfalt ca. 0,7 prosent av Skandinavias totale CO2 -utslipp. Det tilsvarer omtrent de samlede årlige utslippene fra innbyggerne i byene Ålesund, Roskilde og Helsingborg til sammen.

De skandinaviske landene må finne en balanse mellom å øke asfaltproduksjonen for vedlikehold, slik at man kan gjøre noe med de dårlige veiforholdene, og det å minimere asfaltrelaterte utslipp.

Vår ekspertise

NCC har lenge spilt en rolle i utformingen og byggingen av det skandinaviske veisystemet, og vi har ekspertisen og kunnskapen som skal til for å kunne samarbeide godt med kommuner, fylker og veimyndigheter. Vår erfaring med å jobbe med store og komplekse prosjekter kombinert med en sterk og lokal tilstedeværelse i hele Skandinavia, gjør at vi vet hvordan vi skal utnytte fordelene ved et stort bygg- og anleggsfirma i regional skala.

Fem anbefalinger

I denne rapporten vår gir vi 5 anbefalinger for hvordan vi kan håndtere og redusere det skandinaviske vedlikeholdsetterslepet, samtidig som vi reduserer klimapåvirkningen fra asfalt med opptil 50 prosent innen 2045. For eksempel må finansieringen av veivedlikehold øke og både veimyndigheter og kommuner må stille tydelige og strenge klimakrav ved anskaffelser.