Vossapakko K2-E16 Vangstunnelen, Voss

Vossapakko 2 består av Vangstunnelen på nærmere 2,5 km.

I prosjektet inngikk driving av en tunnel T-10,5 på 2467 m. Bergarten tunnelen går i er fyllitt, en bergart som ikke egner seg som overbygningsmasse i veger. Men fjellet kunne brukes til å fylle opp til ca. 2 m under ferdig vei. Masser som ikke gikk med til veibygging ble utlagt som fylling utenfor tunnelen delvis i Vangsvatnet for etablering av et nytt strandområdet mot Voss sentrum. Tunnelen ble videre sikret med sprøytebetong og veggelementer av betong. Det var satt begrensninger på nattarbeid. Nattarbeidet begrenset seg derfor til sikring og påføring av sprøytebetong.

Prosjektet omfattet også bygging av 2,1 km kommunale veier, samt g-/s-veier. I tilknytning til disse en 150 m lang veibru i betong og en 130 m
lang betongbru i tilknytning til g-/s-vei. Bruene ble fundamentert på stålkjernepeler boret i fjell. Under rundkjøring på østsiden ble det anlagt en plasstøpt kulvert for g-/s-vei. Det ble også murt ca. 3 300 m² med natursteiner. Alt betongarbeid ble utført med egne ressurser fra NCC Infrastructure Vest.

Det ble lagt nytt VA-anlegg gjennom hele anlegget. I enkelte områder ble dette meget krevende da det var vanskelig på grunn av plassen til å kombinere anleggsarbeid, myke trafikanter og biltrafikk.

Det var flere utfordringer med prosjektet; fylling mot Vossavassdraget der grunnen var ekstremt dårlig og faren for grunnbrudd var stor. For å hindre ukontrollert utrasing ble det slått ned en rekke med stålrør i fyllingen, disse ble ladet med sprengstoff og detonert på samme tennernr. På den måten fikk man provosert frem utrasing i visse områder. Arbeidene ble tett fulgt opp av
byggherren og hans geoteknikker.

I og med at mye av byggearbeidene inkluderte ny vei der gamle E 16 og etablert gang-/sykkelvei gikk, ble det en utfordring med å etablere midlertidige løsninger. Arbeidene ble utført i nærhet til Bergensbanen og Jernbaneverket og krevde betydelig bruk av vaktmannskap.

Det var satt strenge krav vedrørende Ytre Miljø. Fylling i vassdraget som er vernet krevde streng oppfølging. Kontroll av utslippsvannet fra tunnelen og tiltak i henhold til krav fra Fylkesmannens miljøavdeling. Det ble etablert dobbel siltgardin i en strekning på 800 m for å hindre spredning av slam og finere partikler til Vossavassdaraget. Vannkvaliteten ble kontrollert med hjelp av flere turbiditetsmålere som varslet elektronisk dersom målingen var høyere enn tillatt verdi. Rystelsesmålere ble videre plassert strategisk for å dokumentere at sprengningen ble gjennomført med rystelser innenfor kontraktens maksimal verdi på 20 mm/sek. Tiltak for å begrense støy og støvplager ble gjennomført. 

Aage_Lien_NCC52081
Aage Lien

Head of Tunnel & Heavy Masshandling, NCC Infrastructure