Riksvei 4 Gran-Jaren

Statens vegvesen bygger ny Rv4 fra Roa til Lygna på Hadeland. NCC har ansvaret for parsell Gran grense-Jaren. Når ny vei tas i bruk, vil trafikkapasiteten bli vesentlig økt, og den nye Grans-tunnelen vil avlaste Gran sentrum for gjennomgangstrafikk.

Arbeidet omfatter bygging av 9,3 km ny firefelts vei med midtdeler. Dette inkluderer Grans-tunnelen på ca. 1,7 km. Videre 10 km lokalveier og 1,4 km gang- og sykkelveier. Totalt asfaltareal er ca. 275 000 m². Drens-, vann- og overvannsledninger, trekkerør for kabler, pumpestasjoner, fordrøyningsbasseng, rekkverk, kantstein, deler av veilys, vann- og frostsikring i tunnel og diverse andre installasjoner inngår i kontrakten.

Prosjektet inneholder omfattende betongarbeider, herunder: 4 platebruer i betong (3 spenn,søyler og landkar), 4 elementbruer/kulverter, 3 kryssende kulverter med vingemur i linja, støttemur mot jernbane, 1 750 m støttemur for støyskjermer, 4 tunnelportaler hvorav 2 med utvidet tversnitt, 3 tekniske bygg i og utenfor tunnel samt pumpestasjon
i tunnelen.

Masseflyttingsarbeidene fordeler seg på ca. 600 000 pfm3 jord, ca. 300 000 pfm3 fjell i linja, ca. 350 000 pfm3 fjell i tunnel og ca. 600 000 m3 med myrutskiftning.

Sør for tunnelen er veien prosjektert over en myr hvor det skal deponeres alunskiferholdige masser fra tunnelen. Arbeidet i tilknytning til deponeringen av de alunskiferholdige massene er en av utfordringene i prosjektet. Som følge av dette har arbeidene fått status som pilotprosjekt for lagring av radioaktiv alunskifer på en sikker måte i direkte nærhet till prosjektet, i stedet for å kjøre massene til fjerntliggende deponi.

Mye av arbeidene i prosjektet skjer i nærhet til Vigga elv, hvilket stiller strenge krav med hensyn til utslipp og påvirkning på ytre miljø. Fra nordre tunnelpåhugg og nordover bygges den nye Rv4 delvis i eksisterende veilinje. Dette krever god planlegging og trafikkvarsling for å ivareta sikkerheten på anlegget, samt for å minimere ulempene for naboer og trafikantene på veien.

 

Aage_Lien_NCC52081
Aage Lien

Head of Tunnel & Heavy Masshandling, NCC Infrastructure