Riksvei 4 Gran-Jaren, Lunner

Statens vegvesen har fram til 2016 bygget ny Rv4 fra Roa til Lygna på Hadeland i Lunner kommune. NCC har hatt ansvaret for parsellen Gran grense-Jaren.

Med den nye veien er trafikkapasiteten vesentlig økt, og den nye Grans-tunnelen avlaster Gran sentrum for gjennomgangstrafikk.

Arbeidet omfattet bygging av 9,3 km ny firefelts vei med midtdeler. Dette inkluderte Grans-tunnelen på ca. 1,7 km. Videre 10 km lokalveier og 1,4 km gang- og sykkelveier. Totalt asfaltareal ca. 275 000 m². Drens-, vann- og overvannsledninger, trekkerør for kabler, pumpestasjoner, fordrøyningsbasseng, rekkverk, kantstein, deler av veilys, vann- og frostsikring i tunnel og diverse andre installasjoner inngår i kontrakten.

Prosjektet inneholdt omfattende betongarbeider, herunder: 4 platebruer i betong (3 spenn,søyler og landkar), 4 elementbruer/kulverter, 3 kryssende kulverter med vingemur i linja, støttemur mot jernbane, 1 750 m støttemur for støyskjermer, 4 tunnelportaler hvorav 2 med utvidet tverrsnitt, 3 tekniske bygg i og utenfor tunnel samt pumpestasjon
i tunnelen.

Masseflyttingsarbeidene fordelte seg på ca. 600 000 pfm3 jord, ca. 300 000 pfm3 fjell i linja, ca. 350 000 pfm3 fjell i tunnel og ca. 600 000 m3 med myrutskiftning.

Sør for tunnelen ble veien prosjektert over en myr hvor det ble deponert alunskiferholdige masser fra tunnelen. Arbeidet i tilknytning til deponeringen av de alunskiferholdige massene var en av utfordringene i prosjektet. Som følge av dette fikk arbeidene status som pilotprosjekt for lagring av radioaktiv alunskifer på en sikker måte i direkte nærhet till prosjektet, i stedet for å kjøre massene til fjerntliggende deponi.

Mye av arbeidene i prosjektet foregikk i nærhet til Vigga elv, hvilket stilte strenge krav med hensyn til utslipp og påvirkning på ytre miljø. Fra nordre tunnelpåhugg og nordover ble nye Rv4 bygget delvis i eksisterende veilinje. Dette krever god planlegging og trafikkvarsling for å ivareta sikkerheten på anlegget, samt for å minimere ulempene for naboer og trafikantene på veien.