NCC SnowClean

NCCs snøsmelteranlegg SnowClean kan løse utfordringene for kommuner, offentlige veiholdere og andre som ikke har alternativer til dagens miljøbelastende deponering av snø.

NCCs snøsmelteranlegg løser deponiproblemene for kystbyer på en effektiv og miljøvennlig måte. Anlegget smelter snøen ved hjelp av energi som hentes ut av plusstemperatur i sjøvann. Under og etter smelteprosessen blir vannet renset for alle forurensninger som faste partikler, oljerester og tungmetaller. I tillegg kan anlegget gi en betydelig reduksjon av transportbehovet, som behøves ved deponering.

Snøsmelteranlegget mottok Byggenæringens innovasjonspris i 2013 under Bygg Reis deg-messen.

Slutt på forurenset snø i Oslo

NCC og Oslo kommune har en avtale som innebærer at NCC skal motta all snø som kjøres bort fra gater og veier i Oslo. Snøen fraktes til NCCs snøsmelteanlegg, hvor den renses og smeltes. Det rensede smeltevannet blir så ført ut i Oslofjorden.

Det var sjefingeniør Terje Myrhaug i NCC som hadde ideen til snøsmelteanlegget, og som har vært ansvarlig for hele utviklingsprosessen.

- Vi utviklet en løsning som bidrar til å fjerne behovet for snødeponier i Oslo. I tillegg gir løsningen positive miljøeffekter, sier Myrhaug. NCCs miljøregnskap viser at reduksjonen av CO2 tilsvarer det årlige utslippet fra 270 personbiler.

- For Oslos innbyggere betyr vår løsning renere luft, renere grunnvann og et renere havnebasseng. I tillegg fjerner vi deponienes visuelle forurensing. Derfor tror vi vår løsning også vil være svært interessant for flere store byer i Nord-Europa, sier Myrhaug.

Innovasjon innen snøfjerning

Snøsmelteanlegget «Terje» ble lagt til kai for første gang i desember 2011. Anlegget er en spesialbygd lekter for smelting av snø med bruk av sjøvann. Det består av to løp. Snø som tippes ned på inntaksrister på lekterdekket blandes sammen med sjøvann som pumpes inn fra 23 m dyp. Massene føres med selvfall gjennom anlegget, og hjelpes av en propell tidlig i prosessen, samt omrørere påmontert «vinger».

Snøen smelter normalt svært raskt etter nedknusing først i prosessen. Deretter skjer en sedimentering av partiklene, som hjelpes av ulike rensetrinn gjennom anlegget, deriblant sikter, lamellseparatorer og mikrofilter. Til slutt slippes renset smeltevann ut under lekteren og inn i havnebassenget. Lekteren er omgitt av et siltskjørt som bremser partikkelstrømmen fra anlegget og fremmer en raskere sedimentering over et mindre område.

Anlegget planlegger å fortsette arbeidet med å finne fram til stadig bedre metoder for å rense snøen på effektive måter. Tilsetting av kjemiske flokkuleringsmidler anses ikke som relevant i eksisterende anlegg siden dette ikke er konstruert for de forholdene som slike midler krever.

Anlegget håndterer betydelige mengder snø i lengre perioder samt fjerner en vesentlig andel tilførte forurensinger slik at disse kan håndteres forsvarlig og eventuelt gjenbrukes. Det har vært perioder med overskridelser av utslippsgrensene. Anlegget har imidlertid vist forbedring fra sesong til sesong, og denne prosessen fortsetter.

Snøsmelteanlegget er dimensjonert for å kunne behandle opp til 500 000 - 600 000 m3 snø hver vinter, og 500 - 700 m3 per time. Prøveperioden bød altså ikke på belastning høyere enn ca. 1/5 av kapasiteten for en hel sesong. Smeltekapasiteten med tanke på mengde snø per time er imidlertid overskredet ved tilfeller, uten merkbare problemer.

Dette er helt klart en ny metode å håndtere snøen i byene på, med en målbar miljøvennlig effekt.

Hans Kevin

Prosjektleder, NCC Infrastructure