Muffestasjoner, Akershus

NCC har fra 2015-2017 bygget nye muffestasjoner og annen infrastruktur for Statnett SF i Filtvet i Buskerud og i Vestby i Akershus.

Det ble bygget fire nye muffestasjoner, to på hver side av Oslofjorden. Disse for å forbinde to nye 420 KV sjøkabler med eksisterende strømnett. Ved tildeling av kontrakten var pris og NCCs presenterte gjennomføringsplan avgjørende.

NCC har sammen med datterselskapet Sjøentreprenøren utarbeidet og foreslått solide løsninger Statnett har fått tillit til.

I tillegg til bygging av nye muffestasjoner omfattet arbeidet også rivning av eksisterende anlegg, etablering av nye adkomstveier, grunn- og betongarbeider over- og under vann og prefabrikkering og montasje av store kulverter. En viktig del av arbeidet omfattet også avsluttende tilbakeføring og arrondering av områdene som blir berørt i byggeperioden.

De siste årene har NCC gjennomført flere oppdrag med rehabilitering og utvidelse av eksisterende damanlegg, og annen infrastruktur i forbindelse med energiforsyning.

Under byggingen fulgte anleggsområdet NCCs eget miljøkonsept Grønn byggeplass, som setter strengere krav enn myndighetenes egne til for eksempel energibruk og avfallshåndtering.

Nye kabeltunneler i indre Oslofjord

Se monteringen av fjerde og siste kabeltunnel som skal bidra til å sikre folk trygg strømforsyning på Østlandet i fremtiden.