Løsmassetunnel i Trondheim

Tunnelprosjekt på E6 midt i Trondheim sentrum.

God planlegging og godt samarbeid

NCC fikk tildelt prosjektet om å bygge en komplisert tunnel i Trondheim sentrum. Prosjektet ble gjennomført i tett samarbeid med Statens vegvesen, egne rådgivere i NCC og vegdirektoratet på en måte som har fokusert på gjennomføring av ett bra prosjekt, fremfor konfliktsøking. Det ble gjennomført en egen møteserie med tema geoteknikk, der en har klart å holde fokus på gjennomføring og kvalitet.

Spennende prosjekt med utfordrende omgivelser

NCCs entreprise omhandler 500 meter vei, med en betongtunnel på 350 meter. Området hadde mye kvikkleire, og det krevdes mye spunt og kalk-sementstabilisering av kvikkleiren før utgravingen startet. Tunnelen ble utført ved å etablere en betongtunnel i opptil 20 m dyp byggegrop, gjennom kvikkleire og i en bydel som har både vernet bebyggelse og stor kryssende gjennomgangstrafikk på bilveg (E6), gangveger og jernbane. Det var spesielt strenge krav til stiv og tett byggegrop.

Utfordringer med trang byggeplass, forurenset grunn og mange faser med trafikkomlegging var med på å gjøre dette til det kanskje mest utfordrende vegprosjektet i Norge til nå. Prosjektet var en del av E6 Trondheim-Stjørdal, som medfører at store deler av gjennomgangstrafikken i Trondheim blir ledet ned i tunnel under byen og dermed forbedres by- og bomiljøet.

Stort fokus på HMS

Det har vært stort fokus på HMS i prosjektet da det har vært en meget trang byggegrop med flere parallelle aktiviteter. Sikker jobb-analyser og vernerunder har hatt stort fokus både fra byggherre og entreprenør.

Innoverende teknikk

NCCs metodeforslag innebar flere elementer som ikke har sin parallell i Norge tidligere. Her nevnes:

  • Utstrakt bruk av kalk/sementstabilisering. Blant annet K/S satt som en «blokk» for å sikre tett bunn i spuntkassen. K/S innblanding i leire for å få gravbare masser.
  • Innboret rørspunt som spuntvegger i byggegrop (ny i verden!), som gir ekstra stivhet og styrke, og bidrar vesentlig til å sikre mot vanninntrenging i overgang mellom leire og fjell i spuntlinja.
  • Jetinjisering som ekstra sikring mellom byggegrop og spuntvegg.
  • Lavvarmebetong med flygeaske er bragt fram til et nytt nivå

Årets anlegg 2014

Løsmassetunnelen ble kårtet til Årets anlegg 2014, og juryens begrunnelse lød: «Prosjektet fremstår som et forbildeprosjekt gjennom god organisering og åpenhet for å ta i bruk nye tekniske løsninger i gjennomføringen».

Svein-Arne
Svein-Arne Sivertsen

Distrikssjef Nord, NCC Infrastructure