Hogga dam

NCC forsterket Hogga dam i tidsrommet 2013-2014. Arbeidet gikk ut på å forsterke eksisterende dam og tilhørende sluse i Telemarkskanalen. Både kanal og dam hadde relativt store lekkasjer, samtidig som det var behov for forsterking av konstruksjonene.

Hogga dam ligger i Lunde ved øverste sluse i Telemarkskanalen. Slusemurene og den gamle fyllingsdammen fra 1890-tallet hadde store lekkasjer og det er disse konstruksjonene NCC har tettet og forsterket.

Det ble etablert fangdam av løsmasser med spunt for å tørrlegge byggegrop oppstrøms dam. I byggegropen langs eksisterende dam ble det rammet en tetteskjerm som kombinasjon av spunt og jetpeler på ca. 600 m². Over denne ble det støpt en «betongkistedam» på ca. 2 000 m3 som forsterking og vanntett konstruksjon. Vegger i denne konstruksjonen ble delvis forskalet med ensidig systemforskaling uten gjennomgående stag. Kassen ble senere fylt ned med sprengstein for å oppnå tilstrekkelig tyngde.

Murer i slusekanalen ble forankret med Ischebeck stag og injisert, i tillegg til at de ble forsterket med ensidig støpte vegger på utsiden. Deler av denne veggen (ca. 130 m²) ble forskalet og støpt under vann, i dybde 0-8meter. Prosjektet innebar utfordringer med vanntette konstruksjoner, håndtering av lekkasjevann/tørrlegging og vern av ytre miljø.

I de senere år har NCC rehabilitert og forsterket flere dammer i de store vassdragene på Østlandet. Erfaringene fra tidligere damprosjekter tar NCC med seg til Telemark. Prosjektet utføres i samarbeid med lokal grunnentreprenør Tveito Maskin AS.

 

Marianne Brudevold Eek
Marianne Brudevold Eek

Leder for Strategi og utvikling, NCC Infrastructure