FV 456 Kolsdalen-Lumberkrysset

NCC fikk i 2010, i samarbeid med Repstad Anlegg AS, i oppdrag å bygge veianlegget Fv 456 Kolsdalen-Lumberkrysset i Kristiansand. Formålet med prosjektet var å forbedre trafikkforholdene vest for Kristiansand ved å redusere køproblemer i rushtider på E39 mot Søgne og Fv 456 mot Vågsbygd.

Mye tunnelarbeid

Den største enkeltaktiviteten på prosjektet har vært byggingen av tunnelene. Det har i alt blitt etablert 1,3 km med toløps tunnel. På lokale steder har full utstøpning blitt benyttet pga liten fjelloverdekning, mens øvrig forsterkningsarbeid ble utført med bolter og sprøytebetong.

Tunnelene ble i hovedsak innredet ved bruk av tunnelelementer både i vegger og tak med noen unntak hvor det ble benyttet PE-skum og sprøytebetong i begrensede takpartier. Tunneltverrsnittene har vært varierende, men hovedtyngden har vært T 9 eller større. I tillegg til å etablere nye tunneler inngikk også arbeidet med å oppgradere eksisterende tunnel for E39 i Hannevika i entreprisen.

Tunnelmassene ble dels benyttet til veibygging og tilbakefyllinger på anlegget, og dels levert til andre mottak som byggherren hadde ansvaret for. Tunnelarbeidene ble gjennomført innenfor begrenset arbeidstid, hvor nattarbeid ble benyttet kun i liten utstrekning.

Oppgradert kjørebane

Veibyggingen i dagen har omfattet bygging av til sammen 1 km med firefelts vei. Det har blant annet blitt laget fem rundkjøringer, gjort store og tidkrevende omlegginger av VA og elektroanlegg, blitt etablert 4,2 km med gang- og sykkelveier, samt laget ca 6 500 m² med tørrmurer på prosjektet. Prosjektet lå i umiddelbar nærhet til industri, handel, og boligområder, samt eksisterende veier med betydelig trafikkbelastning: 40 000 ÅDT som fordelte seg med ca. 20 000 ÅDT mot Vågsbygd på Fv 456 og 20 000 ÅDT til E39. Utfordringene med å avvikle trafikken for kjørende, syklende og gående i byggetiden på en trygg måte har derfor vært stor. Dette medførte et høyt fokus på godt HMS og planleggingsarbeid.

Omfattende betongarbeid

Det har vært et omfattende betongarbeid på anlegget. Det har i alt blitt etablert 40 betongkonstruksjoner.

Her kan nevnes to nedfylte miljøtunneler mellom fjelltunneler, betongportaler i alle tunnelmunninger, en stor rundkjøring på bru over 4-feltsveien i Fiskå, samt flere underganger. Det har i alt blitt lagt ca 4 000 tonn armering og støpt ut ca. 22 000 m3 betong på anlegget.

Aage_Lien_NCC52081
Aage Lien

Head of Tunnel & Heavy Masshandling, NCC Infrastructure