Flesland renseanlegg, Bergen

NCC har på oppdrag fra Bergen kommune ved Vann- og avløpsetaten utvidet og oppgradert Flesland avløpsrenseanlegg. I praksis er det blitt bygget et helt nytt renseanlegg i fjellet ved eksisterende anlegg, med inntaks-, adkomst- og utløpstunneler.

Anlegget er blitt bygget for å ta hånd om avløpsvannet fra husstander, samt næringsliv og offentlig virksomhet i Fana bydel. Eksisterende anlegg er blitt holdt i drift gjennom hele anleggsfasen.

Entreprisen omfattet bygningstekniske arbeider som blant annet betongarbeider med kanaler, bassenger, utløpsarrangement, tekniske rom med mer, samt overflatebehandling av betong. Det er blitt utført betongarbeider for blant annet tunnelportal og tunnelkryss.

NCC har levert og lagt vann-, avløps- og drensledninger (også i sjø). Entreprisen inneholdt videre noe asfaltarbeider, tømrer og snekkerarbeider, maling og tapetseringsarbeider i rensehallene og tekniske rom. Med dette fulgte også installering av dører, porter, rister, rekkverk og kraner.

Hovedelementene i denne entreprisen utgjorde 30.000 m² forskaling, legging av 1 800 tonn armering, utstøping av ca 9000 m³ betong, installering av 400 m innstøpte utløpsrør og legging av en 230 m lang sjøledning.