E18 Knapstad-Retvet

NCC har bygget ny parsell på E18 i Østfold og Akershus, mellom Hobøl og Ski kommune. Prosjektet ble ferdigstilt i september 2016.

E18 Knapstad-Retvet er en delentreprise av utbyggingen E18 Ørje-Vinterbro i Østfold. Kontrakten gjelder bygging av en ny 6,3 km lang 4-felts motorvei på strekningen Knapstad-Retvet i Ski og Hobøl kommune.

Entreprisen er omfattende, og grunnforholdene er stedvis kompliserte. Med i entreprisen inngår alle tilhørende konstruksjoner på strekningen, som i hovedsak består av 5 bruer i hovedlinja, 1 bru på sidevei, 1 faunapassasje, 1 miljøtunnel og 1 kryssende kulvert. Disse arbeidene omfatter legging av ca 5 000 tonn armering og utstøping av ca 28 000 m³ betong. Det skal også gjøres tiltak på sideveier, i hovedsak ca 800 m utbedring av Fv120 ved Elvestad. I entreprisen inngår også å etablere vann- og avløpsanlegg for Hobøl kommune, som delvis ligger i separat trase og delvis innenfor veianlegget. Det er utført ca 1 700 m styrt boring for vann- og spillvannsledningene.

Motorveien passerer 3 kvikkleireområder der det legges ut ca 70 000 m³ med lett-/superlett fylling. Over Hobølelva bygges Norges bredeste bru med 6 kjørefelt over det største kvikkleireområdet. Brua er ca 300 m lang og 28 meter bred. Hobølelva bru er fundamentert på ca 3 300 m ø711 x 12 mm skrå stålrørspeler. Disse arbeidene har blitt utført av NCCs datterselskap på fundamentering, Hercules Fundamentering AS. Det er første gangen en slik fundamentering med borede, grove, skråstålrørspeler har blitt utført i Norge. De lengste pelene er boret ned ca 60 m. Hobølelva er videre et vernet vassdrag med strenge krav til utslipp. NCC opprettet her et eget renseanlegg for å rense borvannet fra boringen før det kunne pumpes ut i elva. Fylkesmannen utførte her egen kontroll av renseanlegget uten å komme med noen anmerkninger.

Det er omfattende masseforflyttinger på anlegget. Det skal i alt sprenges og flyttes ca 735 000 m³ med fjell, samt forflyttes 815 000 m³ med jord. Entreprisen omfatter videre etablering av ca 17 500 m med overvannsanlegg med drenering og kummer, montering av 350 stk lysmaster med tilhørende elektroanlegg, ca 3 500 m med vann og spillvannsanlegg, samt legging av ca 80 000 tonn asfalt.