E18 Homstvedt-Melleby

NCC fikk i 2012 oppdraget med å bygge 4,3 km E18, samt 4,5 km fylkesvei, kommunal vei og adkomstveier i entreprisen ”Homstvedt-Melleby”. Homstvedt-Melleby er en del av ”Østfoldpakken”, som innebærer oppgradering av E18 i retning fra Oslo mot grensen til Sverige. E18 i Østfold er en av hovedferdselsårene mellom Norge og Sverige og inngår i det Nordiske triangel, ”Stockholm-København-Oslo”.

Entreprisen består av 1 700 m 4-feltsvei, 2 100 m 2-feltsvei med en 500 m 3-felts overgangsstrekning i mellom. Deler av strekningen med 3 felt består av 150 m fjelltunnel. Det er 10 konstruksjoner, (bruer og kulverter) i og over linja, samt et teknisk bygg for tunnelen. Det har i alt blitt lagt 1330 tonn armering og støpt ut 9 500 m³ med betong. I prosjektet inngår det videre store masseforflyttingsarbeider, som har blitt utført av Carl C. Fon AS, et heleid datterselskap av NCC Construction Norge. Det har i alt blitt forflyttet 611 000 m³ med jordmasser og blitt sprengt 360 000 m³ fjell.

Strekningen inneholder flere større partier med dårlig bæreevne i grunnen. Her var det prosjektert pelet fylling ved den største brua og kompenserte lettfyllinger med skumglass andre steder. Lettfyllingene ble av NCC foreslått endret til grunnforsterking med K/C-peler, og byggherren aksepterte dette da utførelsen var billigere enn prosjektert. Det har i prosjektet ellers blitt rammet ca. 10 000 m med betongpeler og i alt fylt 41 500 m³ med lettklinker.

Tunnelen på 3-feltsveien var utfordrende med dårlig fjell, bred profil og liten overdekning. Det er utført store sikringsmengder med bolter og sprøytebetong. Med i entreprisen var også montering av 11 km viltgjerde og 6,2 km med veirekkverk.

 

Marianne Brudevold Eek
Marianne Brudevold Eek

Leder for Strategi og utvikling, NCC Infrastructure