E18 Havnelageret, Oslo

Entreprisen ”Havnelageret” er en delentreprise av Operatunnelprosjektet i Oslo sentrum. NCC har i Havnelagerentreprisen koblet sammen tunnelløpene i den gamle Festningstunnelen med den nye Operatunnelen (senketunnelen). NCC har også utført arbeid på flere ramper til og fra tunnelen, samt på deler av veinettet i området.

På Havnelagerentreprisen ble det i alt rammet 16 881 m² spunt, og byggegropen ble dels etablert i gammel fyllmasse og gjennom gamle kaifronter. Det ble gravd ned til kt. -18, og ca. 165 000 m³ masser ble lastet ut. Spuntfot måtte tettes med sementinjeksjon via foringsrør, jetpeler i spuntfot eller injeksjon av sement/polyuretan gjennom Ischebeck-stag. Noe av spunten stoppet i et hardt morenelag og måtte refundamenteres med stålkjernepeler. Sekantpeling ble benyttet som «forgraving» gjennom gammel kaifront, og det ble i alt rammet 2 655 m HP-peler og installert 2 697 m stålkjernepeler. Arkeologiske funn og utgravinger i byggegropa medførte en del stopp i arbeidet. Koordinering og omdisponering av ressurser gjorde forøvrig at dette gikk uten store
problemer.

Sammenkoblingen mellom Operatunnelen og Festningstunnelen ble gjort 90 m inn og under Festningstunnelen. Utgraving og fundamentering ble gjort med spesialutstyr. Bunnplata i Festningstunnelen ble revet/saget i to omganger, og det ble gjort omfattende sikringstiltak (med sikringsvegger) for å skille trafikk på E18 fra arbeidsområdene.

Det var krav til rissfri og tett betong på Havnelagerentreprisen. For å oppnå dette ble det i prosjektet gjort reseptutvikling og omfattende fullskala prøvestøping. Tiltak som ble iverksatt var bruk av lavvarmebetong, kjøling av fersk og herdende betong og oppvarming av herdet betong i støpeskjøter. Det var kompliserte betongarbeider ved sammenkoblingen av ny og gammel konstruksjon med både vertikale og horisontale støpeskjøter, noe som medførte omfattende kjerneboring og gysing av skjøtejern. Det ble i alt lagt 4 550 tonn armering, støpt ut 40 984 m³ betong, og de største støpene var på ca. 2 500 m³ . Det ble brukt SKB med «overtrykk» gjennom ventiler for å få kvalitetsmessig riktig resultat, og utført støp i flere etapper som måtte tilpasses rivearbeidene.

Alt vann som ble pumpet ut av byggegropa ble renset i egenutviklet renseanlegg. Det var omfattende prøvetaking fra oppdragsgiver som viste
gode resultater. Det ble ikke registrert noen ukontrollerte utslipp.

Arbeid i dyp byggegrop, under eksisterende konstruksjoner og i nærhet til traffik, ga krav om ekstra HMS-tiltak. Inngjerding av anlegget ble utført tidlig, og man hadde automatisk registrering/ adgangskontroll. Det ble videre etablert lydvarslingsanlegg (alarm) for å varsle om eventuell evakuering av byggegrop. Videre ble det holdt et stort fokus på orden og ryddighet, trygge adkomster
og omfattende, tung sikring mot trafikken gjennom hele anleggsperioden.

E18 gjennom anlegget ble lagt om i flere faser. Målet var at trafikantene i minst mulig grad skulle hindres av anleggsarbeidet og at arbeidsplassen skulle være sikker for oss. God planlegging og intensive omlegginger gjorde at dette gikk uten alvorlige hendelser.