E18 Gulli-Holmene

NCC har bygget den 7 kilometer lange firefelts motorveien fra Gulli til Holmene i Vestfold. Strekningen inngår i den langsiktige planen om firefelts motorvei fra Oslo til Kristiansand, og har bidratt til å ferdigstille firefelts motorvei fra Oslo til Larvik.

Arbeidet ble utført ved at det ble bygget et nytt løp parallelt med dagens 2 felts vei. Entreprisen til NCC var på totalt 6,7 km. Veien har dimensjoneringsklasse
S9 med fartsgrense 100 km/t, og veibredden er 28 m. Prosjektet omfattet alle arbeidene til og med asfaltering og merking.

Det var mange steder bløte leirmasser og kvikkleire langs anleggsparsellen, og omfattende geotekniske tiltak inngikk i arbeidet i kontrakten. Det ble krevd at entreprenøren hadde geoteknisk kompetanse på anlegget under disse arbeidene. Det er benyttet lettklinker/skumglass som lette fyllingsmasser i underbygningen, samt utført omfattende KC-stabilisering som grunnforsterkning. Det ble i alt boret 47 000 stk. KC-peler og brukt 12 300 tonn kalk/cement.

Prosjektet omfattet en større masseforflyttingsjobb. Det ble i alt forflyttet 387 000 m³ løsmasser på anlegget, i tillegg ble det kjørt til og fylt ut 196 000 m³ med sprengstein. NCCs datterselskap Carl C Fon utførte denne delen av jobben. Når det gjelder veibyggingen, var den største utfordringen at den skulle utføres svært tett inntil (og stort sett en del lavere enn) en eksisterende vei. Dette gjorde at det til tider var nødvendig med undergraving av eksisterende vei. Bygging av nye kryssløsninger med tilhørende infrastruktur måtte også skje i allerede trafikkerte kryss som ikke kunne stenges. E18 hadde trafikkmengde på 27 000 ÅDT. De tre kryssområdene, Ås-, Aulerødog
Hesbykrysset hadde og betydelig trafikk som av- og påkjøring til Tønsberg. Dette førte til strenge krav til trafikkavvikling og høyt fokus på ivaretagelse av både egen og tredje parts sikkerhet under hele prosjektet. Gjennom god planlegging og god dialog mellom Statens vegvesen og entreprenør ble detaljerte faseplaner utarbeidet og gjennomført uten alvorlige skader.

På prosjektet var det også en del store og små betongkonstruksjoner. Det ble blant annet etablert 8 bruer med lengde på opptil 90 meter og bredde på opptil 14 meter, og 4 kulverter. Til sammen ble det lagt ca 1 400 tonn armering og støpt ut ca 6 700 m³ betong på NCCs entreprise. Kontrakten omfattet også å montere opp 2 559 støyskjermer.

Marianne Brudevold Eek
Marianne Brudevold Eek

Prosjektdirektør Valle, Oslo og sentrale Østlandet, NCC Building Nordics