Dolmsundbrua

Dolmsundbrua bygges som fritt fram-bru fra øya Hitra til Dolmøya, over Dolmsundet. Dolmsundbrua har to kjørefelt og gangbane og erstatter dagens ett-felts bru med lysregulering over Vettastraumen. Når Dolmsundbrua er åpnet, vil strekningen mellom Frøya og fastlandet reduseres med seks kilometer, og veistandarden forbedres betraktelig.

Brua blir totalt 462 m lang og 12 m bred, med et hovedspenn på 190 m over sundet. I sundet blir det en seilingsled med bredde 65 m og seilingshøyde 32 m. Brua består av følgende akser: Landkar i akse 1 – hovedsøyle i akse 2 – hovedsøyle i akse 3 – søyle i akse 4 – søyle i akse 5 – landkar i akse 6. Spennene fra akse 1 til akse 6 er på 105 m, 190 m, 105 m, 34 m og 28 m. Hovedsøylene er 24 m høye, overbygningen er fra 10 m til 2,75 m høy. Mellom akse 4 og akse 6 er det en viadukt på 66 m som bygges med understøttelse/reis. 

Brua bygges med ett par forskalingsvogner som først monteres på søylehodet i akse 2. I seksjoner på ca. 5 m hver vei støpes brua symmetrisk ut til hver side fra aksen. Når fritt frem-bygget på akse 2 er ferdig, demonteres vognene og monteres opp på søylehodet i akse 3, og samme prosedyre gjentas her. Under byggefasen monteres det hjelpesøyler av grove stålrør mellom akse 1 og akse 2, samt mellom akse 3 og akse 4, som demonteres etter sammenkobling av fritt fram-byggene.

Fundamentene er solide betongfundamenter. I akse 2 står fundamentet på land og består av 215 m3 armert betong. Fundamentet i akse 3 står på 5 m dyp i sjøen. Her ble det først bygget en forskalingsring i betong med diameter 10 m, høyde 7 m, tykkelse 35 cm og vekt ca. 200 tonn. Denne ble heist ut i sjøen av en kranlekter og plassert på oppleggsknaster som var støpt av dykker på sjøbunnen. Bunnen av forskalingsringen ble deretter støpt tett med AUV-betong av dykker før fundamentet ble armert og støpt ut tørt i to etapper. Totalt volum i fundamentet i akse 3 er ca. 600 m3 betong.

I både fundamentene og overbygningen er temperaturen i betongen logget under herdefasen.

I fundamentene for å ha kontroll på spenninger i betongen, i overbygningen for å dokumentere at fastheten i betongen oppfyller kravet før oppspenning av spennarmeringskablene i overbygningen. Av grunnarbeider er det bygget to fyllinger for landkarene på 17 000 m3 hver. Det er utført en del VA-arbeider og elektroarbeider i både bru og veianlegg, og veien er komplettert med asfalt, skilt, trekkerør, gjerder, busslommer, arrondering etc. Det går i alt med 63 115 mNM spennarmering, 1400 tonn løsarmering og 7 200 m3 betong i arbeidet med å lage brua.

Anleggsområdet blir Grønn Byggeplass, som er NCCs eget miljøkonsept for bygg- og anleggsplasser. På en rekke områder blir det stilt strengere krav enn myndighetenes minimumskrav.

Svein-Arne
Svein-Arne Sivertsen

Distrikssjef Nord, NCC Infrastructure