Dolmsundbrua

I perioden 2013-2015 bygget NCC Dolmsundbrua fra øya Hitra til Dolmøya i Hitra kommune i Trøndelag. Kontrakten hadde en verdi på 175 MNOK.

Dolmsundbrua med to kjørefelt og gangbane erstattet den tidligere ett-felts brua med lysregulering over Vettastraumen. Med Dolmsundbrua ferdig bygget ble strekningen mellom Frøya og fastlandet redusert med seks kilometer, og veistandarden forbedret betraktelig.

Brua på 462 m lengde og 12 m bredde, har et hovedspenn på 190 m over sundet, og realiserte en seilingsled med bredde 65 m og seilingshøyde 32 m. Brua har følgende akser: Landkar i akse 1 – hovedsøyle i akse 2 – hovedsøyle i akse 3 – søyle i akse 4 – søyle i akse 5 – landkar i akse 6. Spennene fra akse 1 til akse 6 er på 105 m, 190 m, 105 m, 34 m og 28 m. Hovedsøylene er 24 m høye, overbygningen er fra 10 m til 2,75 m høy. Mellom akse 4 og akse 6 er det en viadukt på 66 m som ble bygget med understøttelse/reis. 

Brua ble bygget med ett par forskalingsvogner som først ble montert på søylehodet i akse 2. I seksjoner på ca. 5 m hver vei ble brua støpt symmetrisk ut til hver side fra aksen. Da fritt frem-bygget på akse 2 var ferdig, ble vognene demontert og deretter montert opp på søylehodet i akse 3, og samme prosedyre ble gjentatt. Under byggefasen ble det montert hjelpesøyler av grove stålrør mellom akse 1 og akse 2, samt mellom akse 3 og akse 4, som ble demontert etter sammenkobling av fritt fram-byggene.

Fundamentene er solide betongfundamenter. I akse 2 står fundamentet på land og består av 215 m3 armert betong. Fundamentet i akse 3 står på 5 m dyp i sjøen. Her ble det først bygget en forskalingsring i betong med diameter 10 m, høyde 7 m, tykkelse 35 cm og vekt ca. 200 tonn. Denne ble heist ut i sjøen av en kranlekter og plassert på oppleggsknaster som var støpt av dykker på sjøbunnen. Bunnen av forskalingsringen ble deretter støpt tett med AUV-betong av dykker før fundamentet ble armert og støpt ut tørt i to etapper. Totalt volum i fundamentet i akse 3 ca 600 m3 betong.

I både fundamentene og overbygningen ble temperaturen i betongen logget under herdefasen. I fundamentene for å ha kontroll på spenninger i betongen. I overbygningen for å dokumentere at fastheten i betongen oppfylte kravet før oppspenning av spennarmeringskablene i overbygningen.

Av grunnarbeider ble det bygget to fyllinger for landkarene på 17 000 m3 hver. Det er utført VA-arbeider og elektroarbeider i både bru og veianlegg, og veien ble komplettert med asfalt, skilt, trekkerør, gjerder, busslommer, arrondering etc. Det gikk med i alt med 63 115 mNM spennarmering, 1400 tonn løsarmering og 7 200 m3 betong i arbeidet med å bygge brua.

På anleggsområdet ble NCCs eget miljøkonsept for bygg- og anleggsplasser - Grønn Byggeplass - anvendt. På en rekke områder ble det dermed stilt strengere krav enn myndighetenes minimumskrav.

Svein-Arne Sivertsen

Regionssjef Store Prosjekt, NCC Infrastructure