Dam Svartavatn

NCC ble i mars 2012 tildelt kontrakten på arbeidet med å etablere en ny lamelldam i betong nedstrøms eksisterende dam ved drikkevannskilden Svartavatn i Bergen.

Dam Svartavatnet ligger i Arnavassdraget nordvest for Gullfjellet i Bergen kommune. Svartavatnet inngår i hovedvannforsyningen til Bergen kommune. Bergen kommune ved Vann- og avløpsetaten ønsket å øke kapasiteten på drikkevannsforsyningen til kommunen ved å etablere en ny dam nedstrøms eksisterende dam. Magasinvolumet ble med dette økt fra 2,7 mill m³ til 8,6 mill m³.

Dammen ble bygget som en tung lamelldam og utstyrt med isolasjonsvegger i betong mellom lamellene. Begge de massive vederlagene har en ytre geometrisk form som faller sammen med den ytre formen av tilstøtende deler av lamelldammen. Arbeidene pågikk i et attraktivt rekreasjonsområde, og det skulle utføres med minimale inngrep i naturen. 

Siden anleggsområdet lå i nedslagsfelt for reservedrikkevannskilde ble det forelagt svært strenge krav til utslipp i vassdraget. NCC måtte selv etablere renseanlegg for utslippsvann, og alt gråvann og avløp ble ført til lukket tank og regelmessig fraktet ut av området med sugebil. Tilkomstveier dimensjonert for tyngre kjøretøy, kraft-, telefon- og internettforbindelse til anleggsområdet ble besørget av NCC.

Grunnarbeidene på prosjektet med nye dam Svartavatnet omfattet graving av ca. 8 000 m³ løsmasser, og det ble i alt sprengt ut ca. 16 000 m³ fjell i bratt og ulent terreng. Injiseringsarbeidet og tetting av fjell ble utført i egenregi. Det ble utarbeidet detaljerte prosedyrer og satt dyktige yrkesarbeidere på jobben, samt funksjonærer med tett oppfølging av utførelsen. Dypinjeksjon og injeksjonsskjerm ble utført med godt resultat.

Betongarbeidet ble utført fra april 2013 til september 2014, og det ble i alt støpt ut 30 160 m³ betong og lagt ca. 900 tonn armering. Det lå føringer på bruk av lavvarmebetong der entreprenør selv skulle finne resept som tilfredsstilte kravene. Det var krav om maks temperatur på 65 grader, og en maksimal gradient på 20 grader. 2 av lamellene ble glidestøpt, mens det på de resterende 10 lamellene ble benyttet system og klatring i ca. 5 meters etapper.

Arbeidene til NCC omfattet også oppryddingsarbeider. I tillegg ble det bygget to nye broer på henholdsvis 26 og 20 meter. Om lag 4 km med tursti ble reetablert siden høyeste regulerte vannstand ble økt med 20 m. I tillegg ble 800 m³ med skog og 156 000 m² med vegetasjon ryddet i fremtidig neddemmet sone.

Fasen med oppfylling varte i 3 måndeder og ble styrt av NVE sine krav til innmålinger og geometrisk kontroll for hver høydemeter som demningen ble påført vanntrykk.

Henning Simonsen
Henning Simonsen

Regionssjef Vest, NCC Infrastructure