Bybanen Fantoft-Nesttun

NCC fikk i 2008 oppdraget med å bygge entreprisen ”Fantoft-Nesttun”, som er en del av bybaneprosjektet i Bergen. Bybaneprosjektet i Bergen går ut på å bygge en ca. 20 km lang dobbeltsporet bybanetrase mellom Bergen sentrum og Bergen Lufthavn. Entreprisen ”Fantoft-Nesttun” omfatter de byggetekniske arbeidene på strekningen Fantoft-Nesttun som har en lengde på 3,2 km.

Entreprise "Fantoft-Nesttun" var et komplisert og komplekst prosjekt der man utførte anleggsarbeid i et gammelt byområde med mye infrastruktur i grunnen. I tillegg hadde man element som mye trafikk gjennom anleggsområdet, boligområder og berørte naboer, og med strenge krav til HMS og miljøelementer.

Entreprisen omfattet blant annet å lage to dobbeltsporede togtunneler som er henholdsvis 1015 m og 430 m lange. Disse hadde Giertsen tunnelduk for vann og frostsikring, og arbeidene omfattet etablering av drenering, brannvann, gangvei for rømning, samt kabelkanaler for teknisk utrustning. 

Det var tre delstrekninger i dagen. På disse delstrekningene inngikk arbeid med blant annet riving av bygninger, trafikkomlegginger, omlegging og nyetablering av infrastruktur i grunnen, sprengningsarbeid, masseforflytting, større murkonstruksjoner i stein og betong, tunnelportaler, anleggsgartnerarbeider, etablering av holdeplasser og etablering av banelegeme. Det ble i alt masseforflyttet ca. 150 000 m³ i dagen, etablert 1 700 m² natursteinsmurer og lagt ca. 10 000 tonn asfalt.

Av større betongkonstruksjoner på prosjektet kan det nevnes etablering av en 80 m lang gangbru over Nesttunelven. Denne hadde en utkraget overbygning i plasstøpt betong og ble fundamentert på stålkjernepeler. Videre ble det etablert en 100 m lang jernbanebru over Nesttunelven. Dette var en plasstøpt bru i betong med landkar og to fundamentakser i elven med stålrørspeler. Det ble i alt blitt støpt ut ca. 12 000 m³ betong og lagt ca. 1500 tonn armering på entreprisen fordelt på større og mindre konstruksjoner.

Henning Simonsen
Henning Simonsen

Regionssjef Vest, NCC Infrastructure