Bybanen C13 Kokstad

NCC fikk i 2013 oppdraget med å bygge entreprisen ”C13 Kokstad”, som er en del av bybaneprosjektet i Bergen. Bybaneprosjektet i Bergen går ut på å bygge en ca 20 km lang dobbeltsporet bybanetrase mellom Bergen sentrum og Bergen Lufthavn. NCC har med entreprisen ”C13 Kokstad” i alt hatt syv av entreprisekontraktene på Bybanen i Bergen.

Kontrakt C13 omfatter alt av grunnarbeid på strekningen fra Ytrebygdsvegen til Kokstadflaten. Denne strekningen er ca. 1,75 km lang. Banestrekningen består av bane i dagen, bane i betongkulvert, og bane over bru. Kontrakt C13 omfatter også bygging av et plasstøpt parkeringshus med ca 280 p-plasser i to etasjer, bygging av 4 felt vei ved Birkelandkrysset, ny rundkjøring, en gangbru, nye gang- og sykkelveier, riving av 4 hus, samt å fjerne to eksisterende gangbruer i Ytrebygdsvegen. Det har i alt blitt støpt ut ca 20 000 m³ betong og lagt ca 2 500 tonn armering på entreprisen.

Det nye knutepunktet krysser eksisterende veier, gang- og sykkelstier. Nærheten til myke og harde trafikanter kombinert med de mange aktivitetene på et lite område har ført til at det under anleggsperioden har vært stort fokus på HMS og et godt planleggingsarbeid. For å få til en hensiktsmessig trafikkavvikling har det blant annet blitt bygget midlertidig bussterminal, samt midlertidig gang- og sykkelbru over Birkelandskrysset. Flyplassvegen og Ytrebygdsvegen har også blitt lagt om i løpet av anleggsperioden.

Arbeidene med entreprisen " C13 Kokstad" har pågått i et område med svært mye infrastruktur i grunnen. Her kan nevnes graving i nærhet av 132 kv, samt omlegging og nyetablering av fjernvarme, vann og avløp, elektro og telekommunikasjon. Arbeidsoperasjonene krevde omfattende koordinering av arbeid mot tilstøtende entreprenører og etater. Det har videre blitt bygget ca 2 500 m² tørrmurer, gjort landskapsarbeider, samt blitt etablert midlertidig og permanent belysning.

Henning Simonsen
Henning Simonsen

Regionssjef Vest, NCC Infrastructure