Intercityprosjekt med sårbar natur i fokus

Omfattende miljøtiltak for å ivareta betydelige arealer matjord og et bevaringsverdig hageanlegg, står sentralt i anleggsprosjektet Carl C. Fon utfører før utbygging av Gardermobanen i Akershus. 

SE FILM PÅ YOUTUBE: FLYTTER SALAMANDERE FØR JERNBANEUTBYGGING

Fra mai til oktober 2018 er NCCs heleide maskinentreprenør Carl C. Fon i full gang med omfattende anleggsarbeider på Eidsvoll - der avbøtende tiltak for lokal natur og miljø står sentralt. Arbeidene utføres på oppdrag for Bane NOR, og skjer før selve byggingen av nytt dobbeltspor på Gardermo- og Dovrebanen Venjar - Eidsvoll - Langset skal starte på nyåret.

– Med tanke på de miljøtiltakene som inkluderes i anleggsarbeidet er dette en noe spesiell jobb for oss. Vi får imidlertid mye ros for dette, både fra grunneiere, lokale bønder og fra vår oppdragsgiver Bane Nor, sier anleggsleder Thomas Thorsvik Carl C. Fon, som også er bonde selv.

Natur og jordbruksområder
Miljøtiltakene i anleggsprosjektet er omfattende, og avgjørende for å ivareta Eidsvolds natur- og jordbruksområder som berøres av den kommende dobbeltspor-utbyggingen i området, og som skal være ferdigstilt sommeren 2023.

All matjord som berøres av utbyggingen tas vare på. Rundt 440 000 kvadratmeter matjord blir derfor skrapet av og lagret under anleggsperioden, for å tilbakeføres når jernbanebyggingen er ferdigstilt. For å ivareta matjorda best mulig i anleggsperioden og for å unngå ugresspredning, blir jordrankene blant annet sådd med raigras og timoteiblanding.

– Vi er en bedrift som setter miljøet høyt. Vi fokuserer på å ha en miljøvennlig maskinpark og å drive på en måte hvor vi setter minst mulig spor etter oss. Når vi jobber med flytting av matjord, som her, vasker vi også graverne når vi skifter fra det ene jordet til det andre. Dette for å forhindre smitte og spredning av blant annet ugresset floghavre, forteller han.

Ivaretar salamandere og hageanlegg
Jernbanetraseen ligger helt inn mot Eidsvoll prestegård. Prestegården som i sin tid var bebodd av Wergelandsfamilien med søsknene Henrik Wergeland og Camilla Collett, er omkranset av et flott hageanlegg. I hagen er det en gammel hagedam som har blitt tilholdssted for en stor bestand av småsalamandere.

Med bygging av nytt dobbeltspor under bakken og tett opp mot prestegården, iverksettes derfor en rekke tiltak for å ta vare på salamandere og hageanlegg. I 2016 ble ny og midlertidig dam anlagt av Aurskog Høland Bygdeservice.

– Den gamle salamanderdammen må vike for den nye jernbanetunnelen som skal bygges i åpen byggegrop. Carl C.Fon er i gang med å klargjøre prestegårdshagen før NCC går i gang med hovedarbeidene. I høst blir den den gamle hagedammen fjernet, gamle trær hugges og en del busker og planter blir flyttet under hovedarbeidene, forteller fagansvarlig for ytre miljø i Bane NOR, Linda Taje.

– Et yrende liv
Når jernbaneanlegget står ferdig i 2022 skal NCC reetablere hele prestegårdshagen, busker og planter skal flyttes tilbake og ny hagedam skal anlegges der den gamle var.

– Å flytte et salamandersamfunn er en prosess som tar tid. Den midlertidige salamanderdammen var innflyttingsklar sommeren 2016 og en amfibieekspert har hjulpet med flytting samt holde telling med veksten i ny dam. Nye tellinger i sommer viser at det er et yrende liv i den nye dammen og at det nye samfunnet er i sterk vekst, sier Linda Taje.

NCC ble i sommer tildelt kontrakt av Bane NOR på byggingen av et fire kilometer nytt jernbanespor som skal gå parallelt med eksisterende spor fra Venjar til Eidsvoll stasjon. Prosjektet har en verdi på 1,625 mrd kroner og arbeidene starter opp på nyåret.


Fakta:

Anleggsarbeider Venjar – Eidsvoll, matjord og avbøtende tiltak hageanlegg

Størrelse anleggsområde: 440 000 kvm

Kunde: Bane NOR

Verdi: MNOK 14.5 (inkludert reetableringen i 2022)

Carl C Fon-personell: 6 anleggsarbeidere og 1 anleggsleder

Samarbeidspartnere/UE: Akershusgartneren, Mjøsen SkogFOR MER INFORMASJON, KONTAKT:

Terje Rødne Hansen, Prosjektleder Carl C Fon AS
T: 458 64 754 e: Terje.Rodne.Hansen@carlcfon.no         

Robin Stenersen, Kommunikasjonsrådgiver, NCC Infrastructure
T: 952 90 219 e: robin.stenersen@ncc.no

Mediekontakt: Robin Stenersen, kommunikasjonsrådgiver, NCC Infrastructure
t: 952 90 219 e: robin.stenersen@ncc.no 

Om NCC. Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning på SEK 55 milliarder og over 17.800 ansatte i 2017. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. Les mer om oss på NCC.no og følg oss på sosiale medier og på bransjebloggen Beyond Construction for tilgang til de ferskeste nyhetene. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.