NCCs kommentarer til forslaget til statsbudsjett 2024

Vi mener budsjettforslaget burde lagt opp til høyere bevilgninger til bygg- og anleggsprosjekter med kort oppstartstid, herunder vedlikeholdsprosjekter.

I budsjettforslaget for 2024 legges det opp til økt satsing på å bygge ut og gjøre riksveiene tryggere. Imidlertid mener vi forslaget til økning til drift og vedlikehold burde vært langt mer ambisiøst.  

Investeringer i infrastruktur
Det vil kreve betydelige investeringer dersom vi ønsker en reell reduksjon i vedlikeholdsetterslepet, og helt nødvendige tilpasninger til de klimaendringene vi står overfor. Med det tempoet det legges opp til i budsjettforslag vil det ta mellom 300-1.000 år å ta igjen vedlikeholdsetterslepet. Den situasjonen vi nå befinner oss i burde etter vår mening være en anledning til å satse markant på å ta igjen det betydelige vedlikeholdsetterslepet vi har på veiene våre.

De foreslåtte bevilgningene til særlig de større infrastrukturprosjektene er gode nyheter og positivt for bransjen, men de reelle virkningene vil komme etter 2024.

Investeringer i nybygg
Økningen i investeringer i nybygg og anlegg, som statlige byggeprosjekter mener vi er et godt forslag, og vil være positivt for bransjen totalt sett.

Satsing på utdanning og et seriøst arbeidsliv
Vi ønsker velkomne økte bevilgninger til å styrke Arbeidstilsynets kapasitet til å drive fysisk tilstedeværelse og synlighet på arbeidsplasser. Et seriøst arbeidsliv er en forutsetning for å sikre god rekruttering og like konkurransevilkår. Derfor er det også positivt at budsjettforslaget legger opp til styrking av både fagutdanning og høyere utdanning.

Kommuneøkonomi
En sunn og sterk kommuneøkonomi er viktig for god aktivitet innenfor nybygg og vedlikehold, lokalt og regionalt. Vi mener det i dagens marked er rom for ytterligere investeringer i offentlige nye bygg og rehabilitering, av blant annet skoler, helse og omsorg. Investeringer i vedlikehold og rehabilitering av offentlige bygg kan gi vesentlige energibesparelser i byggets videre driftsfaser. Vi mener det er et behov for ytterligere bevilgninger til slike formål.

Energi og miljøtilpasninger
Vi anser satsingsområdene omkring raskere utbygging av havvind og konsesjonsbehandling av fornybar kraft og anlegg for nett som positive for vår næring, både på kort og lengre sikt. Vi er imidlertid opptatt av at fremtidig arbeid med flom og skredforebygging må ha en bred tilnærming med reelle investeringer i klimatilpasset infrastruktur som kan håndtere de økte utfordringene landet vil stå overfor i fremtiden på en god måte. 

Vann og avløp
Bygg- og anleggsbransjen er en sentral aktør for å bedre miljøstandarden i havet gjennom bygging av renseanlegg og å ha omfattende kompetanse innen håndtering og rensing av avløpsvann. I budsjettforslaget legges det opp til styrking av arbeidet med å bedre miljøstandarden i Oslofjorden. Det vil være en positiv bidragsyter til vår bransje.