NCC lanserer oppdaterte bærekraftmål

I forbindelse med NCCs kapitalmarkedsmøte 18. november lanserte NCC oppdaterte bærekraftmål. De oppdaterte målene for 2021 og fremover fokuserer på klima og energi og helse og sikkerhet.

Bærekraft er en sentral del av vår virksomhet. Vi investerer i å forstå hva våre kunder og interessenter ønsker og behøver fra oss, i alle aspekter av vår virksomhet - inkludert mer bærekraftige løsninger. Med bærekraft i fokus minimerer vi negative effekter og risikoer ved arbeidet vårt og maksimerer den positive påvirkningen. Det er også et middel til å fremme konkurransefortrinn og skape et grunnlag for differensiering.

Våre eksterne mål er fastsatt for å være relevante for selskapets interessenter og være førende for beslutninger og prioriteringer i selskapet. For å styrke fokuset har vi valgt å prioritere to eksterne mål innenfor NCCs bærekraftrammeverk: Helse og sikkerhet og Klima og energi. Andre områder i bærekraftrammeverket vil bli supplert med interne konsernmål og tilhørende KPIer.

Oppdaterte bærekraftmål

Klima og energi

NCCs mål er å bli klimanøytral.

  • Vårt neste mål er 60% reduksjon av utslipp av CO2e i scope 1 og 2 per MSEK i omsetning 2030 (baseline 2015)

Scope 1 - Alle direkte utslipp relatert til aktivitetene til en organisasjon, fra egne eller kontrollerte kilder. Inkludert bruk av drivstoff på stedet, som gasskjeler, kjøretøy og lekkasje fra ventilasjonsanlegg.

Scope 2 - Indirekte utslipp fra strøm kjøpt og brukt av organisasjonen. Utslipp skapes under produksjonen av energien og til slutt når den forbrukes av organisasjonen.

  • 50% reduksjon av tonn CO2e i forhold til kjøpte volumer av de største materialgruppene i NCC fram til 2030. I scope 3 starter vi med å jobbe målrettet med de fire største materialgruppene og tjenester innen NCCs virksomhet: Betong, stål, asfalt og transport. NCC vil tilpasse seg over tid, og etter hvert som vi utvikler oss og vår kompetanse modnes vil vi utvide omfanget.

Scope 3 - Alle andre indirekte utslipp fra organisasjonens aktiviteter, fra kilder som de ikke eier eller kontrollerer selv, for eksempel: utslipp knyttet til forretningsreiser, innkjøp og anskaffelser, avfall og vann

Helse og sikkerhet

Når man evaluerer resultater av sikkerhetsarbeidet er en av de viktigste KPIene å måle hyppighet av arbeidsulykker som medfører fravær.

  • LTIF4 < 3,0 i 2022

Lost Time Injury Frequency  - enhver skade som en ansatt pådrar seg mens vedkommende er på jobb, og som forhindrer personen i å kunne utføre jobben/skift per 1 million arbeidstimer.

LTIF4: arbeidsulykker som medfører mer enn fire dagers fravær fra ordinært arbeid per en million arbeidstimer.

Resultatet av bærekraftmålene for 2020 presenteres i årsrapporten for 2020.

Jorunn Haltbakk

Leder Bærekraft og Miljø, NCC Infrastructure

Tor Heimdahl

Manager, Media Relations Norway, NCC Group