Personvernerklæring for jobbsøkere

For å kunne søke på en stilling hos NCC AB (“NCC” eller “vi” eller “oss”), så vil du måtte gi NCC opplysninger om deg selv (“Personopplysninger”). Som behandlingsansvarlig for dine Personopplysninger er vi forpliktet til å sikre personvernet til våre søkere (“deg” or “søker(e)“). Denne erklæringen vil gi deg informasjon om vår behandling av dine Personopplysninger under søknadsprosessen.

Gjennom denne personvernerklæringen vil termen "behandling" bli brukt til å dekke alle våre aktiviteter som involverer dine Personopplysninger, inkludert innsamling, behandling, lagring, deling, bruk, overføring og sletting av opplysninger.

"Gjeldende personvernlovgivning" betyr personvernlover eller -forskrifter som implementerer EUs personverndirektiv 95/46/EF og etter den 25. mai EUs personvernforordning (EU) 2016/670 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandlingen av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning) ("GDPR").

"Personopplysninger" er definert som enhver opplysninger relatert til en identifisert eller en identifiserbar fysisk person.
Denne erklæringen vil gi deg informasjon om:

 • hvilke Personopplysninger vi innsamler
 • for hvilket formål vi bruker dine Personopplysninger
 • på hvilket rettslig grunnlag vi behandler dine Personopplysninger
 • hvilke personer vi gir dine Personopplysninger
 • hvor lenge vi lagrer dine Personopplysninger
 • dine rettigheter i relasjon til dine Personopplysninger
 • hvor du kan stille spørsmål og komme med bemerkninger

1. Hvorfor vi samler inn og behandler personopplysninger og hvilke personopplysninger vi samler inn om deg

Opplysninger gitt av deg vil bli brukt til å identifisere og evaluere deg for den stillingen du har søkt på.

Vi vil i noen tilfeller samle inn ditt navn, din arbeidserfaring og kontaktinformasjon fra deg selv, selskap som driver med undersøkelser eller fra kontoer på forretningsrelaterte sosiale medier som Linkedin, for å kunne kontakte deg i hodejegersituasjoner. Vårt rettslige grunnlag for behandling av slike Personopplysninger er å oppfylle vår berettiget interesse i å finne en passende kandidat for en åpen eller fremtidig stilling hos NCC.

Som del av ansettelsesprosessen vil vi også kunne gjennomføre bakgrunnssjekker på deg for å videre evaluere og validere din søknad. Slike bakgrunnssjekker kan inkludere vandelsattest, kredittsjekk og referansesjekk, mv. Hvis slike bakgrunnssjekker gjennomføres, så vil NCC til enhver tid forsikre seg om at Gjeldende personvernlovgivning følges. Som en følge av dette vil ikke NCC beholde en vandelsattest hvis dette ikke er lov etter gjeldende personvernlovgivning.

Vi vil ikke bruke opplysninger gitt av deg for andre formål og vi vil heller ikke dele dine Personopplysninger med tredjeparter som ikke ville behandlet dine Personopplysninger som del av evalueringen av din søknad til NCC.

Behandlingen av dine Personopplysninger er nødvendig for å gjennomføre vår evaluering av din søknad. Vi vil be deg om ditt samtykke for det tilfelle at vi behøver å behandle særlige kategorier (sensitive) Personopplysninger. Hvis slike opplysninger ikke er spesielt påkrevd av oss i det konkrete tilfelle, så ber vi deg unngå å gi oss opplysninger som kan regnes som særlige kategorier Personopplysninger (som f.eks. helseopplysninger, politiske meninger, religiøse eller lignende overbevisninger, fagforeningsmedlemskap, fysiske eller mentale lidelser eller seksualliv).

Hvis du blir ansatt som følge av din søknad så kan noen av Personopplysningene som ble innsamlet i forbindelse med rekrutteringsprosessen bli overført til din personalmappe.

Vi vil kun be om opplysninger som er nødvendige for identifiseringen og evalueringen av din søknad.

Personopplysningene vi innsamler i denne sammenhengen inkluderer:

Kategorier av Personopplysninger

 • Navn
 • Arbeidssektor og kategori
 • Språkkunnskaper
 • Rekrutteringsprofil
 • Adresse 
 • Antall år med arbeidserfaring 
 • Førerkort
 • Notater fra intervju
 • Telefon
 • Utdannelse
 • CV
 • Opplysninger om oppholdstillatelse
 • E-postadresse
 • Akademisk bakgrunn
 • Motivasjonsbrev
 • Nasjonalitet
 • Fødselsår
 • Vitnemål
 • Tidligere eller nåværende arbeidsgiver
 • Bakgrunnssjekker (f.eks. profiler på sosiale medier, familiestatus, referanser)
 • Jobbpreferanser (f.eks. vilje til å reise)
 • Lønnsforventninger
 • Økonomiske opplysninger

Vårt rettslige grunnlag for behandlingen av dine personopplysninger er å oppfylle vår berettiget interesse i å identifisere og evaluere deg for den stillingen du har søkt på (GDPR artikkel 6(1)f) og for å ta nødvendige steg etter din forespørsel i forkant av inngåelse av kontrakt med deg (GDPR artikkel 6(1)b).

Du vil ha gitt oss dine Personopplysninger direkte gjennom din søknad, men vi kan også motta flere Personopplysninger om deg på indirekte vis (f.eks. gjennom din interaksjon med tredjeparts rekrutteringsfirma, eller underlagt ditt samtykke (GDPR artikkel 6(1)a), referanser fra tidligere arbeidsgivere samt, når det gjør seg gjeldende, økonomisk informasjon som kredittsjekker fra selskap som driver med dette). Personopplysninger relatert til kredittsjekker og profiler på sosiale medier vil kun bli behandlet når det er nødvendig i ansettelsen til stilling med lederansvar eller med et visst økonomisk ansvar innen NCC og kun hvis tillatt etter Gjeldende personvernlovgivning.

Hvis du ansettes av NCC som et resultat av din søknad så kan vi måtte behandle noen av dine Personopplysninger gjennom utførelsen av din arbeidskontrakt, GDPR artikkel 6(1)b. 

Det kan være stillinger hvor du i forbindelse med ansettelsesprosessen vil måtte oppgi Personopplysninger som anses som særlige kategorier Personopplysninger etter Gjeldende personvernlovgivning. Særlige kategorier Personopplysninger kan for eksempel inkludere Personopplysninger som kan bestemme eller tilkjennegi et individs etniske opprinnelse, politiske meninger, religiøse eller lignende overbevisninger, fagforeningsmedlemskap, fysiske eller mentale lidelser eller seksualliv. Vi gjør oppmerksom på at i rekrutteringen av utvalgte stillinger, så vil innsamling av slike Personopplysninger være essensielt for vår evaluering, og vi vil derfor be om ditt eksplisitte samtykke hvis det gjør seg gjeldende (GDPR artikkel 9(2)a).

Pool for fremtidige muligheter
Hvis du er enig og gir ditt samtykke (GDPR artikkel 6(1)a) så vil vi beholde de Personopplysninger som nevnt ovenfor (foruten notater fra intervju og referanser) for opp til ett år i vårt pool for fremtidige muligheter for å kunne evaluere deg for andre stillinger som åpnes opp i den nevnte tidsperiode.

2. Hvem har tilgang til dine personopplysninger og hvem deler vi dine personopplysninger med?

Tilgang innad i NCC

Vi jobber for å begrense tilgangen til dine Personopplysninger og for å sikre dine Personopplysninger. Kun personer som har et spesifikt behov til å vite i forbindelse med sin funksjon innad i NCC vil ha tilgang til dine Personopplysninger. De følgende funksjonen vil kunne ha tilgang til dine Personopplysninger:

 • HR-funksjoner og ledere med ansvar for stillinger for evalueringsformål
 • Konsern risikohåndtering
 • i noen tilfeller kan også IT-ansatte få tilgang til dine opplysninger, men kun i den utstrekning det er nødvendig for å sikre drift av vår stillingsnettside.

NCC konsernselskaper

I avtale med deg og med ditt samtykke (artikkel 6.1 a) GDPR) kan vi for opptil ett år dele dine Personopplysninger som nevnt over (unntatt notater fra intervju og referanser) med andre NCC konsernselskap for det formål å evaluere deg for andre stillinger i NCC-konsernet som blir ledige i den ovennevnte periode.

Databehandlere som opptrer på vegne av NCC

Videre kan NCC overføre dine Personopplysninger til eksterne parter, som leverandører og tjenestetilbydere som behandler Personopplysninger under instruksjoner fra NCC (for eksempel IT-leverandører). Hvor slik deling innebefatter overføring av Personopplysninger til utenfor EU/EØS-området, så vil NCC forsikre at det er inngått standardkontraktklausuler mellom det overførende NCC-enheten og den parten som mottar opplysningene. Alternativt vil andre sikringstiltak iverksettes før overføringen.


Passende sikringstiltak for land utenfor EU/EØS-området

Du har etter Gjeldende personvernlovgivning krav på å motta en kopi av all dokumentasjon som viser at passende sikringstiltak er iverksatt for å beskytte dine Personopplysninger for det tilfelle at disse overføres utenfor EU/EØS-området.

Hvis du vil vite mer om behandlingen av dine Personopplysninger og om dine Personopplysninger overføres til utenfor EU/EØS-området, vennligst kontakt oss på kontaktinformasjonen under punkt 7.

Andre mottakere

Mottaker: Domstolen eller eksterne juridiske rådgivere
Formål med behandlingen: For å fremme, etablere eller forsvare juridiske krav 
Rettslig grunnlag: For å oppfylle våre og dine berettiget interesser i å ha tvister løst av kompetente domstoler

Mottaker: Rekruttering- og vurderingsbyrå som hjelper oss med rekruttering
Formål med behandlingen: Evaluere og administrere rekrutteringen
Rettslig grunnlag: Vår berettiget interesse i å ha assistanse i å evaluere deg for den stillingen du har søkt på

Mottaker: Firma som driver med bakgrunnssjekker
Formål med behandlingen: Evaluere og verifisere kandidaten
Rettslig grunnlag: Vår berettiget interesse (og hvor det passer; ditt samtykke) i å ha assistanse i å evaluere og verifisere din søknad

Når du deler dine Personopplysninger med oss gjennom rekrutterings- og vurderingsbyrå, så legges det til grunn at du har lest og akseptert denne personvernerklæringen og vi vil instruere vårt rekrutteringsbyrå om å informere deg om dette. Vi vil be disse tredjepartene om å kun bruke dine Personopplysninger i sammenheng med rekruttering- og utvelgelsestjenester for oss, men vi er ikke ansvarlige for de behandlingsaktiviteter som de gjennomfører for egne formål med dine Personopplysninger. Derfor bør du for disse behandlingsaktivitetene også sjekke deres personvernerklæringer.

3. Hvor lenge oppbevarer vi dine personopplysninger?

Dine Personopplysninger vil oppbevares så lenge det er nødvendig for å oppnå det formål som de ble innsamlet for, altså for evalueringen av din søknad eller som pålagt av gjeldende lovgivning.

Vi vil oppbevare Personopplysninger innsamlet fra kandidater hvis søknad ikke førte til ansettelse kun så lenge det er strengt nødvendig for de formål som nevnt over og i forbindelse med gjeldende lovgivning. Dette er normalt den maksimale foreldelsesfristen for krav rettet mot oss som springer ut av ansettelsesprosessen.

Hvis du blir ansatt av NCC som et resultat av din søknad så vil noen av de Personopplysningene som ble innsamlet i forbindelse med denne rekrutteringsprosessen overføres til din personalmappe og således bli oppbevart for en lengre periode.

Hvis du samtykker i at vi lagrer dine Personopplysninger i vårt pool for fremtidige muligheter så vil vi oppbevare dine Personopplysninger for en periode på ett år eller frem til du trekker tilbake ditt samtykke til å være del av vårt pool for fremtidige muligheter eller hvis du motsetter deg bruken av dine Personopplysninger for dette formål.

4. Hva er dine rettigheter?

Rett til retting

NCC vil gjøre tiltak i samsvar med Gjeldende personvernlovgivning for å holde dine Personopplysninger presise, fullstendige og oppdaterte. Hvis du identifiserer at noen Personopplysninger relatert til deg ikke er adekvate, fullstendige eller korrekte, så har du rett på å få disse Personopplysningene korrigert.

Videre har du også rett til å be om tilgang på de Personopplysninger som vi behandler om deg.

Ytterligere rettigheter etter 25. mai 2018

Etter 25. mai 2018 har du etter Gjeldende personvernlovgivning i tillegg til retting rett til:
(i) Tilgang

Du kan be om bekreftelse på om dine Personopplysninger behandles eller ei og hvis det er tilfelle kan du be om tilgang til dine Personopplysninger og ytterligere informasjon, som formålet for behandlingen. Du har også rett på å motta en kopi av de Personopplysningene som er under behandling. Hvis en slik forespørsel gjøres elektronisk så vil opplysningene bli oversendt på et vanlig brukt elektronisk format med mindre du ber om noe annet.

(ii) Motsette deg visse former for behandling

Du kan motsette deg behandling av dine Personopplysninger som behandles med grunnlag i berettiget interesse, av grunner knyttet til din konkrete situasjon og til behandling med formål for bruk i direktemarkedsføring.

(iii) Sletting

Du kan få dine Personopplysninger slettet under visse omstendigheter, som når dine Personopplysninger ikke lenger er nødvendige for det formål de ble innsamlet for.

(iv) Begrensning av behandling
Du kan be oss begrense behandlingen av dine Personopplysninger til kun å gjelde oppbevaring av dine Personopplysninger under visse omstendigheter, som når behandlingen er ulovlig, men du ikke ønsker at Personopplysningene slettes.

(v) Tilbaketrekking av samtykke

Du har til enhver tid rett til å trekke tilbake ditt samtykke til behandling av Personopplysninger for de tilfellene behandlingen er basert på ditt samtykke, for eksempel hvis du har gitt oss særlige kategorier Personopplysninger (som helseopplysninger) som er relevante for den konkrete stillingen du har søkt på.

(vi) Dataportabilitet

Du kan be oss om å motta en maskinlesbar kopi av Personopplysningene som behandles basert på ditt samtykke eller basert på at behandlingen er nødvendig for å gjennomføre en avtale med deg, og som er Personopplysninger gitt til NCC av deg (dataportabilitet). Du kan også be om at disse opplysningene overføres til en annen databehandler (hvor det er mulig).

Klage til tilsynsmyndighet
Du vedkjenner at du alltid har rett til å inngi klage som gjelder behandlingen av dine Personopplysninger til kompetent datatilsynsmyndighet etter Gjeldende personvernlovgivning. Datatilsynet kan nås her og svenske Datainspektionen kan nås her.

5. Sikkerhet

Vi vil forsikre at tilgangen til dine opplysninger er presist sikret gjennom innføringen av passende sikringstiltak, avhengig av omstendighetene, hvor man tar hensyn til teknologi, implementering og kostnader tilknyttet dette, omfang, kontekst og formål med behandlingen samt risiko. For å bygge opp under denne forpliktelsen har vi implementert tekniske, fysiske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personopplysninger mot: uautorisert eller utilsiktet ødeleggelse, endring eller offentliggjøring; misbruk; skade; tyveri eller utilsiktet tap; eller uautorisert tilgang.

6. Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående behandlingen av dine Personopplysninger eller ønsker å utøve noen av dine rettigheter etter Gjeldende personvernlovgivning eller trekke tilbake ditt samtykke til å forbli i vårt pool for fremtidige muligheter, vennligst ta kontakt med NCC på kontaktinformasjonen under.

Behandlingsansvarlig for dine Personopplysninger er NCC AB,  organisasjonsnummer 556034-5174.

NCC AB
Herrjärva torg 4
Att: NCC GDPR Team
170 80 Solna, Sverige

gdpr@ncc.se

7. Andre erklæringer

Vi forbeholder oss retten til å oppdatere denne erklæringen, om nødvendig, for eksempel for å overholde endringer i lovverket, regulatoriske endringer, ny praksis eller prosedyrer, eller krav pålagt av enhver myndighet. Den sist oppdaterte versjonen er alltid tilgjengelig på denne linken [sett inn link her] og endringer vil alltid gjelde fra den dato de er publisert eller fra stillingssiden på nettsiden. Datoen for når denne teksten sist ble endret finnes i dokumentets header.

Du er ansvarlig for dine egne opplysninger og for konsekvensene av å poste disse. Du samtykker til å ikke innsende opplysninger som krenker personvernet, publisiteten, konfidensialiteten eller de immaterielle rettighetene til andre, inkludert opplysninger som avslører forretningshemmeligheter, med mindre du eier disse rettighetene eller har lov av disses eier å gjøre dette. For klarhetens skyld, vi vil ikke være ansvarlige for noe brudd på tredjeparters personvern, konfidensialitet eller immaterielle rettigheter som springer ut av opplysninger du har innsendt til vår stillingsnettside.