Informasjon om kameraovervåking på NCCs arbeidsplasser

Denne informasjonen gjelder all kameraovervåking som er installert på en arbeidsplass som drives i regi av NCC.

I henhold til EUs generelle personvernforordning (personvernforordningen) og eventuell svensk supplerende lovgivning i kameraovervåkningsloven (2018:1200) har alle aktører som driver kameraovervåking, plikt til å informere om:

  • Formålet med og det rettslige grunnlaget for overvåkingen.
  • Lagring, sletting, tilgang og beskyttelse av opptaksmateriale.
  • Kontaktopplysninger til den som driver overvåkingen og til personvernombudet.
  • Hvilke rettigheter som gjelder for dem som kan være gjenstand for overvåkingen.
  • Hvor en eventuell klage skal sendes og kontaktopplysninger til tilsynsmyndighet.

Formål og rettslig grunnlag

NCC driver kameraovervåking med det formål å forebygge, hindre, oppdage og/eller granske forbrytelser, sikre at kun autoriserte personer oppholder seg på arbeidsplassen samt for å forebygge og granske ulykker og dermed skape et trygt og sikkert arbeidsmiljø for medarbeidere, leverandører og andre personer som besøker NCC.

Kameraovervåkingen innebærer at NCC behandler personopplysninger i form av bildemateriale.

NCC kan også behandle dine personopplysninger i opptaksmateriale for å kunne fastslå, påberope seg og forsvare rettslige krav, f.eks. forberede og granske eventuelle krav knyttet til forsikringssaker og skadeserstatninger.

Behandling av dine personopplysninger bygger på en interesseavveining i henhold til artikkel 6.1. f i personvernforordningen, og er nødvendig for å oppfylle vår berettigede interesse av å forebygge, hindre, oppdage og/eller granske lovbrudd, for å skape et trygt og sikkert arbeidsmiljø for medarbeidere, leverandører og andre personer som besøker NCC, samt for å fastslå, forsvare og påberope oss rettslige krav.

Lagringstid, tilgang, utlevering og beskyttelse av opptaksmateriale

Lagringstid

Opptaksmateriale lagres normalt i 30 dager, deretter slettes det automatisk. Hvis bildematerialet er nødvendig for å fastslå, påberope seg eller forsvare rettslige krav i et konkret tilfelle, lagres imidlertid bildematerialet så lenge det er nødvendig, for eksempel til NCC formelt har utlevert opptaksmaterialet til etterforskningsinstans eller til NCCs interne gransking og eventuelle etterfølgende rettsprosesser er avsluttet.

Tilgang

Tilgang til opptaksmaterialet skal bare gis til spesielt utpekt personale, og bare for at NCC for eksempel skal kunne fastsette, påberope seg eller forsvare rettslige krav, deriblant gransking av kriminell virksomhet og på forespørsel fra etterforskningsinstans.

Utlevering

Utlevering av personopplysninger i bildemateriale skjer hvis det er nødvendig for at NCC skal kunne ivareta sine berettigede interesser i henhold til artikkel 6.1 f) i personvernforordningen av å fastslå, påberope seg eller forsvare rettslige krav, og utlevering kan skje til etterforskningsinstans, forsikringsselskaper, andre selskaper i NCC-konsernet, juridiske rådgivere og eventuelt parter i rettsprosesser og domstoler. Utlevering kan også skje for å oppfylle rettslige forpliktelser.

Databehandler

I tillegg til NCC vil sikkerhets- og overvåkingsselskapene som hjelper oss med kameraovervåkingen, ha tilgang til opptaksmaterialet fra våre overvåkingskameraer og dermed også dine personopplysninger. Disse selskapene vil behandle materialet i egenskap av databehandlere. NCC har derfor inngått en databehandleravtale med selskapene, som sikrer at de kun behandler dine personopplysninger i henhold til NCCs instrukser for å kunne oppfylle sine forpliktelser overfor oss samt for å beskytte dine personopplysninger. Dine personopplysninger overføres ikke utenfor EU/EØS.

Kontaktopplysninger

Behandlingsansvarlig:
NCC AB, 556034–5174

Kontaktopplysninger:
NCC Group Head Office
Group legal
SE-170 80 Solna

Telefon: 08-585 510 00

NCCs personvernombud: GDPR@ncc.se

Nettsted

De registrertes rettigheter

I henhold til personvernforordningen har den som registreres, i visse tilfeller rett til blant annet å få sine opplysninger korrigert, slettet eller blokkert. Slike ønsker skal rettes til NCC på følgende e-postadresse:
GDPR@ncc.se

Ifølge loven har du rett til å:

Be om bekreftelse fra oss på hvorvidt vi håndterer personopplysninger om deg.

Be om tilgang til og en kopi av personopplysningene som vi lagrer om deg (såkalt registerutdrag).

Be om korrigering av en personopplysning som du mener er feilaktig, ufullstendig eller misvisende. Du har også rett til å supplere med ytterligere opplysninger hvis noe relevant mangler.

Be om sletting av dine personopplysninger under visse omstendigheter, men ikke hvis vi for eksempel er lovpålagt å lagre opplysningene.

Be om begrenset behandling av dine personopplysninger under visse omstendigheter. Da kan du, i alle fall for en viss periode, hindre oss i å bruke dine personopplysninger til annet enn for eksempel å håndtere, oppfylle eller påberope oss rettslige krav, eller for å oppfylle forpliktelser vi har etter loven.

Motsette deg behandling som støtter seg på vår eller andres berettigede interesse av årsaker som angår din spesifikke situasjon, og hvis vi ikke kan vise til avgjørende berettigede grunner for behandlingen, vil vi slutte å bruke dine personopplysninger for det aktuelle formålet.

Flytte opplysningene dine (dataportabilitet) under visse omstendigheter ved å be om å få en kopi av personopplysningene som angår deg, i et strukturert format (dataportabilitet) som kan overføres til en annen mottaker.

Spørsmål og klager

Ved spesifikke spørsmål vedrørende NCCs kameraovervåking ber vi deg kontakte NCC på følgende e-postadresse: gdpr@ncc.se

Ved klager eller generelle spørsmål vedrørende kameraovervåking ber vi deg kontakte Integritetsskyddsmyndigheten (det svenske datatilsynet), som er tilsynsmyndighet.
E-postadresse: imy@imy.se
Telefon: 08-657 61 00
Nettsted: www.imy.se