Dine rettigheter

Oppdatert juni 2022

I samsvar med gjeldende personvernforordning (EU) 2016/679 har du visse rettigheter i forhold til personopplysningene vi samler inn og behandler om deg.

Hvis du har spørsmål om vår behandling av personopplysningene dine, eller hvis du ønsker å utøve noen av rettighetene dine, kan du kontakte oss på e-post her GDPR@NCC.se eller bruke kontaktinformasjonen som er oppført på nettstedet.

Vi vil svare deg uten unødig forsinkelse og senest 30 dager etter at vi har mottatt forespørselen din.

Rett til innsyn

Du har rett til å be om informasjon om at personopplysningene dine behandles av NCC i samsvar med informasjonen om behandling av personopplysninger som er publisert. Hvis NCC behandler personopplysningene dine, har du rett til å be om innsyn og en kopi av personopplysningene vi behandler, samt annen informasjon, for eksempel formålet med behandlingen.

Rett til retting

Du har alltid rett til å be om å få uriktige personopplysninger som angår deg, rettet eller komplettert, hvis du mener at de er feilaktige eller ufullstendige med hensyn til formålet med behandlingen.

Rett til sletting («retten til å bli glemt»)

Du har rett til å be om at personopplysningene dine slettes uten unødig opphold dersom noen av vilkårene nedenfor er oppfylt:

  • hvis opplysningene ikke lenger er nødvendige for de formålene de ble samlet inn.
  • hvis behandlingen er basert på samtykke, og dette er trukket tilbake.
  • hvis behandlingen skjer i forbindelse med direkte markedsføring.
  • hvis den registrerte motsetter seg behandling av personopplysninger som skjer innenfor rammen av myndighetsutøvelse eller etter en interesseavveining, og det ikke finnes legitime grunner som veier tyngre enn den registrertes interesse.
  • hvis personopplysningene er ulovlig behandlet.
  • hvis det kreves sletting for å oppfylle en rettslig forpliktelse.

Rett til å protestere mot behandling av personopplysninger

Du har rett til å protestere mot behandling av personopplysningene dine dersom de behandles på et av de rettslige grunnlagene legitim interesse eller offentlig interesse. Hvis innvendingen din blir akseptert, vil vi slutte å behandle personopplysningene dine. Hvis vi ønsker at behandlingen skal fortsette, vil vi oppgi våre grunner i vårt svar til deg. Hvis du protesterer mot behandling i forbindelse med direkte markedsføringsformål, vil vi alltid stoppe denne behandlingen.

Rett til begrensning av behandling

Du har i visse tilfeller rett til å be om at behandlingen av personopplysningene dine begrenses under visse omstendigheter, f.eks. hvis behandlingen er ulovlig, mens korrigering eller komplettering pågår, eller hvis du ikke vil at personopplysningene dine skal slettes etter estimert lagringsperiode.

Rett til dataportabilitet

Retten til dataportabilitet innebærer at du kan få utlevert en kopi av opplysningene dine eller få dem overført til en annen behandlingsansvarlig. Denne kopien skal være i et strukturert maskinlesbart format. Denne rettigheten gjelder bare i tilfeller der NCC er behandlingsansvarlig og for de personopplysningene du selv har oppgitt, og som behandles med samtykke eller for oppfyllelse av avtaler.

Rett til ikke å bli gjenstand for automatiserte beslutninger

Du har rett til ikke å bli underlagt en beslutning som utelukkende er basert på en form for automatisert beslutningstaking, inkludert profilering, hvis beslutningen kan ha rettslige følger eller på lignende måte som i betydelig grad påvirker deg.

Dine rettigheter basert på det juridiske grunnlaget for behandling

Rights Norwegian.

Samtykkevilkår

Du har rett til å få informasjon om hvilke samtykker vi har innhentet fra deg og til å trekke tilbake disse samtykkene.