Brukervilkår

Vennligst les disse brukervilkårene nøye før du besøker eller bruker nettsiden. Nettsiden er tilbudt deg under forutsetning at du aksepterer (uten modifikasjoner) alle og ethvert vilkår, bestemmelser og erklæringer som nevnt under ( "Brukervilkårene").

Disse Brukervilkårene inneholder opplysninger om dine juridiske rettigheter og begrensninger i disse rettighetene, samt et punkt om gjeldende lovgivning og verneting. Ved å besøke eller bruke Nettsiden så samtykker du i å være bundet av disse Brukervilkårene. Hvis du ikke ønsker å være bundet av disse Brukervilkårene (eller enhver fremtidig oppdatert versjon av disse Brukervilkårene) så kan du ikke besøke eller bruke denne Nettsiden.

1. Generelt

1.1

Det kontraktuelle forholdet mellom deg som bruker (heretter “deg” eller “brukeren”) og NCC AB, organisasjonsnummer 556034-5174, (heretter "NCC", "vi", "oss"), din tilgang og din bruk av Nettsiden er regulert av disse Brukervilkårene. 

1.2

Ved å besøke eller bruke Nettsiden så anerkjenner og bekrefter du din fulle aksept til disse Brukervilkårene og at du forstår rettighetene, pliktene, vilkårene og betingelsene som her er fremsatt.

1.3

Som en betingelse for din bruk av og tilgang til Nettsiden, så garanterer du herved at (i) du er minst atten (18) år gammel, (ii) alle opplysninger gitt av deg via Nettsiden er korrekte, presise, nåværende og komplette og (iii) du har den juridiske myndighet til å inngå disse Brukervilkårene og til å bruke Nettsiden i henhold til alle vilkår og betingelser som her fremsatt.

1.4

Selv om NCC til enhver tid forsikrer at beskrivelser og bilder vist på Nettsiden presist reflekterer objektet for slike beskrivelser og bilder, så bør alle beskrivelser og bilder sees på som estimater, med mindre noe annet er uttrykkelig angitt. Vi ber deg ta høyde for at fotografier og andre bilder kan oppfattes annerledes avhengig av de tekniske karakteristikkene og fargeløsningen på enheten som brukes til å besøke Nettsiden.

2. Bruk av nettsiden

2.1

NCC forbeholder seg, til enhver tid og etter vårt absolutte skjønn, retten til å nekte tilgang til Nettsiden (eller deler av denne). Videre, innholdet og egenskapene til Nettsiden kan tilpasses eller ha forskjellig tilgjengelighet avhengig av hvor du befinner deg og opplysningene du har oppgitt i din brukerprofil. For eksempel, visse typer innhold kan være tilgjengelig kun for brukere som befinner seg på visse geografiske steder eller som oppfyller visse kriterier satt av NCC.

2.2

Du er ansvarlig for å sikre deg at din bruk og tilgang til Nettsiden til enhver tid er i overensstemmelse med disse Brukervilkårene og enhver retning og instruksjon gitt av NCC fra tid til annen.

2.3

Når du åpner eller bruker Nettsiden (eller deler av denne) så garanterer du at du ikke vil:
a) bryte eller omgå (eller oppfordre til brudd eller omgåelse) av noen lover, regler, forskrifter eller tredjeparts rettigheter;
b) få tilgang til (eller forsøke å få tilgang til) områder som du ikke har rett eller lov til å være på;
c) endre noen filer eller andre deler av Nettsiden som NCC ikke spesifikt gir deg rett til å endre;
d) samle opplysninger om andre brukere uten deres samtykke;
e) foreta deg noe som pålegger, eller som kan pålegge, etter vårt skjønn, en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på vår infrastruktur; 
f) innramme, speile, eller på annen måte innlemme noen del av Nettsiden på noen annen nettside, programvare eller tjeneste uten vårt forhåndsgitte samtykke;
g) forbigå, omgå eller forstyrre noen tekniske tiltak brukt av oss for å kunne tilby Nettsiden;
h) selge, kjøpe, omsette eller på annet vis overføre din brukerkonto, personlig tilgang til Nettsiden av noe slag eller noe innhold tilknyttet til din brukerkonto; eller
i) utgi deg for å være en annen person eller på uriktig vis utgi deg for å være ansatt eller representant for NCC.

2.4

Hvis du (etter NCCs oppfatning) handler i strid med disse Brukervilkårene eller på annen måte misbruker brukernavn, passord eller denne Nettsiden, så forbeholder NCC seg retten til å (i) begrense, suspendere eller nekte deg tilgang til Nettsiden; (ii) fjerne noe av ditt Brukergenererte innhold (som definert under punkt 4.1.); (iii) fjerne enhver spesiell status eller fordel tilknyttet din konto; (iv) ta tekniske og/eller juridiske grep for å hindre ytterligere bruk av Nettsiden; og (v) slette din brukerkonto.
2.5 Det opplyses om at Nettsiden (eller deler av denne) fra tid til annen vil være utilgjengelig som følge av tekniske eller vedlikeholdsrelaterte grunner (enten på planlagt eller ikke planlagt basis)

3. Brukerkontoer

3.1

Visse typer bruk og tilgang til Nettsiden krever opprettelse og bruk av en brukerkonto. For å lage en brukerkonto ber vi deg følge instruksjoner gitt på Nettsiden. Brukerkontoer er personlige og kan ikke overføres til andre personer.

3.2

Du er alene ansvarlig for all bruk av Nettsiden gjennom din brukerkonto. Hvis din bruker går tapt eller blir stjålet eller hvis du blir klar over eller får mistanke om uautorisert bruk av din brukerkonto, så plikter du å umiddelbart gi beskjed til NCC og endre ditt passord. Du er alene ansvarlig for all bruk og alle transaksjoner fra din brukerkonto, frem til slik beskjed er gitt til NCC.

3.3

Du er ansvarlig for å ta nødvendige forholdsregler for å holde din brukerkonto, brukernavn, passord og innloggingsdetaljer strengt konfidensielt. Hvis du gir ut, deler eller mister ditt brukernavn og/eller passord, så er ikke NCC ansvarlig for tap eller skade som springer ut av dette forhold.

3.4

Du må alltid gi og opprettholde ekte, komplett og korrekt informasjon til NCC. Du er pliktig å overgi alle skriftlige dokumenter som NCC finner nødvendig for å kunne bekrefte korrektheten av de opplysninger som gis av Brukeren i forbindelse med registrering- og verifiseringsprosedyrer.

3.5

Hvis du sletter din brukerkonto, eller hvis NCC sletter din brukerkonto i henhold til disse Brukervilkårene, så anerkjenner og samtykker du til at du kan miste tilgang til enhver opplysning assosiert med din konto (inkludert, men ikke begrenset til, enhver spesiell status forbundet med din konto).

4. Brukergenerert innhold

4.1

Vennligst vær klar over at du alene er ansvarlig for ethvert innlegg, bilde, kommentar, forslag, idé, video, informasjon, detalj, tekst, kommunikasjon eller annet materiale publisert eller lastet opp via Nettsiden, eller på annet vis gitt av deg til NCC (i fellesskap "Brukergenerert innhold").

4.2

Ved å gi, publisere og/eller dele Brukergenerert innhold, så garanterer du overfor NCC at du har eierrettighetene og/eller at du har innhentet nødvendige lisenser og tillatelser fra alle nødvendige parter, til å bruke det Brukergenererte innholdet og gi NCC rett til å bruke det Brukergenererte innholdet (eller deler av det) som spesifisert i disse Brukervilkårene.

4.3

Du er i den beste posisjonen til å bestemme om ditt Brukergenererte innhold risikerer å være i strid med tredjeparts rettigheter, inkludert at alle nødvendige samtykker har blitt innhentet fra individer som er avbildet i det Brukergenererte innholdet. På denne bakgrunn samtykker du til å forsvare og holde NCC skadesløs fra ethvert krav fra tredjeparter som springer ut av NCCs bruk, deling eller publisering av ditt Brukergenererte innhold som omtalt i disse Brukervilkårene.

4.4

Ved å gi, publisere og/eller dele Brukergenerert innhold, gir du herved NCC og dets øvrige enheter en global, ikke-eksklusiv, underlisensierbar, royalty-fri lisens til å bruke, endre, reprodusere, modifisere, dele, distribuere, lage derivater fra og/eller publisere slikt innhold på Nettsiden. NCC forbeholder seg (etter eget skjønn) retten til å nekte å akseptere, publisere, dele, bruke eller på annet vis gjøre Brukergenerert innhold tilgjengelig.

4.5

NCC endrer ikke og har ikke kontroll over Brukergenerert innhold som publiseres eller distribueres gjennom Nettsiden, og vil ikke på noen måte være ansvarlig for Brukergenerert innhold. Med det sagt, så forbeholder NCC seg retten til å slette og fjerne alt Brukergenerert innhold som, etter NCCs oppfatning, er i strid med Brukervilkårene og/eller gjeldende lovgivning, regler eller retningslinjer.

4.6

Du anerkjenner og samtykker til at du setter din lit til Brukergenerert innhold gitt av andre brukere på egen risiko og at NCC fraskriver seg, i den grad det er tillatt etter gjeldende lovgivning, ethvert ansvar for Brukergenerert innhold.

5. Lisens

5.1

Du gis herved en personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikke-underlisensierbar og begrenset rett til å bruke Nettsiden på de vilkår og betingelser som er inkludert i disse Brukervilkårene. NCC forbeholder seg alle rettigheter som ikke eksplisitt er gitt Brukeren under disse Brukervilkårene.

5.2

Brukerens rett til å bruke siden er forutsatt Brukerens kontinuerlige overensstemmelse med disse Brukervilkårene og gjeldende tredjeparts vilkår g betingelser.

5.3

Du kan ikke kopiere, modifisere, endre, gjenskape eller demontere Nettsiden (eller deler av denne), inkludert, men ikke begrenset til, tekst, grafikk, logoer, ikoner, bilder, lydfiler, digitale nedlastninger, objektkode, kildekode og/eller annet relatert materiale. Du forbys eksplisitt i din bruk av Nettsiden å bruke enhver form for datamining, roboter eller lignende verktøy til å samle inn eller trekke ut opplysninger fra Nettsiden.

5.4

Du kan ikke leie, låne eller på annet vis tillate andre å bruke eller på annet vis disponere Nettsiden (eller deler av den), inkludert, men ikke begrenset til, tekst, grafikk, logoer, ikoner, bilder, lydfiler, digitale nedlastninger, objektkode, kildekode og/eller annet relatert materiale.

5.5

NCCs varemerke, merkenavn og andre tegn inkludert eller referert til på Nettsiden (“Merker“) er beskyttet av nasjonale og internasjonale varemerkelover. Enhver bruk av Merker er strengt forbudt uten NCCs forhåndsgitte samtykke. Merkene kan ikke bli brukt i forbindelse med noe produkt eller tjeneste som ikke er godkjent av NCC eller på noen måte som kan skape forvirring blant kunder eller som nedvurderer eller diskrediterer NCC.

5.6

Du forplikter deg herved til umiddelbart å opplyse NCC om ethvert krav fra tredjeparter som springer ut av eller er relatert til din bruk av Nettsiden (eller deler av denne) som er i strid med slike parters rettigheter.

6. Eierskap

6.1

Alt innhold på Nettsiden, inkludert tekst, grafikk, logoer, ikoner, bilder, lydfiler, digitale nedlastninger, objektkode, kildekode og/eller annet relatert materiale er eid eller lisensiert av NCC.

6.2

Ingenting i denne Avtalen skal tolkes som en overføring av NCCs materiale eller immaterielle rettigheter til Brukeren.

6.3

Foruten Brukergenerert innhold, så skal alle rettigheter som oppstår, utvikles eller som på annet vis springer ut av bruken av Nettsiden (eller deler av denne) automatisk, kostnadsfritt og eksklusivt gis til NCC.

7. Personopplysninger og annen informasjon

7.1

Du bekrefter herved at du har mottatt informasjon om vår behandling av dine personopplysninger, som er tilgjengelig på: Personvernpolicy for NCC AB

7.2

Hvis du gir oss personopplysninger som kan tilskrives noen andre, så garanterer du at slike individer har gjennomgått og godkjent Brukervilkårene og mottatt informasjon og, når det anses relevant, har gitt hans eller hennes samtykke når det kommer til vår behandling av hans eller hennes personopplysninger.

8. Ansvar og skadeløshet

8.1

VENNLIGST LES DETTE PUNKTET NØYE. DETTE PUNKTET BEGRENSER NCC’ PLIKTER OVERFOR DEG FOR FORHOLD SOM KAN OPPSTÅ I FORBINDELSE MED DIN BRUK AV NETTSIDEN. HVIS DU IKKE FORSTÅR VILKÅRENE UNDER DETTE PUNKTET ELLER ANDRE STEDER I DISSE BRUKERVILKÅRENE, VENNLIGST FÅ RÅD AV EN ADVOKAT FOR AVKLARING FØR DU GÅR INN PÅ ELLER BRUKER NETTSIDEN.

8.2

NCC forsøker å holde Nettsiden tilgjengelig til enhver tid og å rette opp i feil og defekter uten unødig opphold. Likevel så garanterer ikke NCC at Nettsiden som tilbys av NCC vil være kontinuerlig, uavbrutt eller feilfri eller at enhver feil vil bli korrigert. Med mindre noe annet er spesifikt og skriftlig avtalt, så tilbys Nettsiden og/eller andre Tjenester fra NCC som "as-is" og "as available", uten noen eksplisitte eller implisitte garantier, i det hele tatt, inkludert, men ikke begrenset til, implisitte garantier om ikke-bruk, salgbarhet eller egnethet for bestemte formål.

8.3

Du anerkjenner og aksepterer at Nettsiden kan bli utilgjengelig som følge av planlagt eller ikke planlagt service, vedlikehold og/eller oppdateringer.

8.4

NCC frasier seg uttrykkelig ethvert ansvar i forbindelse med Brukergenerert innhold.

8.5

Hvis Nettsiden inneholder linker til nettsider eller ressurser tilbudt av tredjeparter, så er slike linker kun gitt for opplysningsformål, og NCC har ingen kontroll eller ansvar for innholdet på slike nettsider eller ressurser.

8.6

Du er ansvarlig for kommunikasjonen mellom ditt hardware og Nettsiden, og at du har nødvendig hardware og programvare for å kunne besøke og bruke Nettsiden. Du alene er ansvarlig for defekter og begrensninger i egen programvare, maskinvare eller telekommunikasjonstjenester.

8.7

Som følge av forsettlig forsømmelse eller grov uaktsomhet og i det maksimale omfang som loven tillater, er NCC kun ansvarlig for direkte skade som følge av NCCs uaktsomhet og ikke for indirekte skade, inkludert, men ikke begrenset til, tap av profitt, forretningsavbrudd, omdømmetap, eller tap av opplysninger (selv hvis NCC har fått råd om sannsynligheten av slike skader eller at slike skader er forutsigbare) som springer ut av eller på noen måte er forbundet med din bruk, eller ditt misbruk, av Nettsiden.

9. Linker

Nettsiden kan vise til linker eller referere til andre nettsider. NCC har ingen spesiell kunnskap om opplysninger som finnes på slike andre nettsider og går ikke god for selskaper eller produkter som det linker til. NCC har ikke noe ansvar for innholdet eller retningslinjene til slike andre sider og aksepterer ikke noe ansvar for skader som er et resultat av dine besøk eller din bruk av slike andre sider. For å unngå noe tvil, så kan ikke NCC gå god for eller verifisere innholdet, tilbudet eller oppførselen til tredjeparter. Hvis du velger å besøke noen av tredjepartssidene som det er linket til på Nettsiden, så gjør du dette helt for egen risiko. NCC forbeholder seg retten til å slette enhver link eller ethvert linkeprogram til enhver tid.

10. Force majeure

Enhver svikt eller forsinkelse fra NCC i utførelsen av sine plikter i sine tjenester skal ikke regnes som et brudd på sine plikter overfor deg hvis slikt svik eller forsinkelse skyldes brann, flom, jordskjelv, naturelementer, strømbrudd, krigshandlinger, terrorisme, opprør, sivil ulydighet, revolusjoner, streik, lockout eller arbeidsvansker, rettskjennelser, utbrudd, forsinkelser eller forstyrrelser på internett eller telekommunikasjonsnettverk, tredjeparts mislighold eller andre lignende saker som innenfor det rimelige er utenfor NCCs kontroll. NCC aksepterer ikke noe ansvar for konsekvenser som springer ut av noen slike force majeure-hendelser.

11. Hele avtalen og endringer

11.1

Hvis ikke noe annet er eksplisitt og skriftlig avtalt, så utgjør disse Brukervilkårene hele avtalen mellom NCC og Brukeren angående Nettsiden, og disse erstatter alle tidligere avtaler og forståelser mellom oss.

11.2

NCC forbeholder seg retten til å kunne endre disse Brukervilkårene til enhver tid. Enhver endring i disse Brukervilkårene vil bli meddelt Brukeren i forkant og vil tre i kraft etter aksept fra Brukeren. Hvis du ikke aksepterer endringen eller nye Brukervilkår så kan du ikke besøke, bruke eller fortsette å bruke Nettsiden. NCC oppfordrer deg til å fra tid til annen se over Brukervilkårene for å bli informert om eventuelle endringer.

11.3

NCC forbeholder seg retten til å endre eller modifisere innholdet på Nettsiden til enhver tid uten forvarsel og vil ikke kunne holdes ansvarlig av noen part på noen måte for mulige konsekvenser av slike endringer. NCC kan suspendere, avvikle eller begrense tilgang til enhver del av Nettsiden til enhver tid og uten forvarsel.

11.4

Ved å bruke Nettsiden etter rettelser og/eller endringer har trådt i kraft, så samtykker du til alle slike rettelser og/eller endringer.

11.5

NCC forplikter seg ikke til å arkivere tidligere versjoner av disse Brukervilkårene. Istedenfor anbefaler NCC at du printer og lagrer en kopi av hver versjon av disse Brukervilkårene.

12. Overføring

Uten NCCs forutgående skriftlige samtykke kan du ikke overføre noen rettigheter tildelt deg under disse Brukervilkårene.

13. Ugyldighet

Hvis på noe tidspunkt noen bestemmelser i disse Brukervilkårene blir ugyldige, ulovlige eller ikke gjennomførbare under gjeldende lovgivning, så skal ikke validiteten, lovligheten eller gjennomførbarheten av de resterende delene av disse Brukervilkårene påvirkes. For det tilfelle at noen bestemmelser under noen prosesser blir ansett som ugyldige, ulovlige eller ikke gjennomførbare, så skal den mangelfulle bestemmelsen erstattes med en ny bestemmelse som tillatt av gjeldende lovgivning og med en økonomisk effekt som kommer så tett opptil den mangelfulle bestemmelsen som mulig.

14. Lovvalg og tvister

14.1

Hvis du har noen bekymringer eller klager, vennligst kontakt NCC på webmaster@ncc.se.

14.2

Ved å besøke Nettsiden så samtykker du til at enhver tilgang til eller bruk av Nettsiden skal være styrt av og tolket i samsvar med svensk lov.

14.3

Hvis du bruker Nettsiden som næringsdrivende så anerkjenner og samtykker du til at enhver tvist som springer ut av din bruk av Nettsiden skal eksklusivt avgjøres av svenske domstoler, med Stockholms tingsrett som førsteinstans.

14.4

Hvis du bruker Nettsiden som forbruker, så skal enhver tvist som springer ut av din bruk av Plattformen, Nettsiden avgjøres av svenske domstoler, med mindre loven i ditt hjemland gir deg rett til å velge det landets domstol for den aktuelle tvisten.

14.5

Som forbruker har du også rett til å få tvister som springer ut av disse Brukervilkårene eller din bruk av Nettsiden løst ved alternative tvisteløsning, gitt at tvisten oppfyller vilkårene for slikt (for eksempel vilkår som gjelder tid og tvisteverdi). NCC forplikter seg til å bidra til alternativ tvisteløsning med forbrukere. Relevant tvisteløsningsorgan er:
Allmänna reklamationsnämnden
Box 174, 101 23 Stockholm
www.arn.se

Europakommisjonen har utviklet en plattform for utenrettslig tvisteløsning. Dette gir deg mulighet til å løse tvister i forbindelse med onlinebestillinger, uten å måtte iverksette en rettsprosess. Plattformen er tilgjengelig på følgende link:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

14.6

Punkt 14.2 og 14.3 skal ikke gjelde for det tilfelle at loven i ditt hjemland krever at annen lov eller jurisdiksjon skal få anvendelse og det ikke er tillatt å avtale noe annet.