Etterlevelse og oppfølging

Etterlevelse av atferdsreglene er et krav for hele NCC og gjelder alle - fra konsernledelsen og ledere på alle nivåer helt frem til den enkelte medarbeider.

Innenfor sine respektive ansvarsområder har samtlige ledere plikt til å sørge for at medarbeidere og forretningspartnere er informert om innholdet i atferdsreglene og krav til etterlevelse av dem. Lederne i NCC må alltid gå foran med et godt eksempel.

Oppfølging – NCC Compass

Styret i NCC AB har vedtatt atferdsreglene, og etterlevelse av innholdet i atferdsreglene følges opp fortløpende som en naturlig del av den pågående virksomheten. For å hjelpe de ansatte med å følge reglene har vi opprettet NCC Compass – et program som gir veiledning i spørsmål vedrørende gaver, representasjon, interessekonflikter og konkurranserett.

Sammen med NCC Compass veileder atferdsreglene oss i riktig retning. Dersom en medarbeider er usikker på hvordan vedkommende skal opptre i en situasjon, finnes en gruppe medarbeidere med spesialopplæring – såkalte navigatører – over hele konsernet tilgjengelige for å svare på spørsmål. Navigatørene kan nås via funksjonen Ask Me. Medarbeidere plikter å rapportere eventuelle brudd på atferdsreglene som de får kjennskap til. Tell Me er en rapporteringsfunksjon som NCC-medarbeidere kan benytte for å formidle eventuelle brudd på atferdsreglene eller gjeldende lover til toppledelsen. Funksjonen er også tilgjengelig for andre interessenter, for eksempel leverandører, øvrige forretningspartnere og allmennheten via NCCs eksterne nettsted. Alle rapporter blir tatt på alvor og gransket nærmere. Alle rapportene behandles konfidensielt, og NCC tolererer ingen form for represalier mot medarbeidere som i «god tro» rapporterer brudd på atferdsreglene eller gjeldende lover.

Det vil bli iverksatt disiplinærtiltak mot NCC-medarbeidere som bryter atferdsreglene. Vi vil også iverksette tiltak mot forretningspartnere som handler i strid med våre retningslinjer, og ved gjentatte eller alvorlige brudd vil samarbeidet opphøre.