NCC Ansvarlig Byggeplass

NCC Ansvarlig Byggeplass er vår beskrivelse av hvordan vi arbeider ansvarlig på alle NCCs arbeidsplasser, uansett land eller type virksomhet. Kravene for å være en NCC Ansvarlig Byggeplass gjelder ikke bare for vår egen virksomhet og våre medarbeidere, men også for alle underentreprenører som jobber for oss i våre prosjekter.

For å bli en NCC Ansvarlig Byggeplass må våre bygg- og anleggsprosjekter, pukkverk og asfaltprosjekter oppfylle flere krav som er angitt i vårt rammeverk for bærekraft: HMS, sosial inkludering, materialer og avfall, klima og energi, overholdelse av lover og regler og robust portefølje.

HMS

 • Vi vil sørge for et sikkert og sunt arbeidsmiljø som fremmer trivsel blant medarbeiderne.
  Krav knyttet til vår sikkerhetskultur omfatter for eksempel stedspesifikk HMS-informasjon til arbeidere og besøkende, rapportering og oppfølging av ulykker, hendelser og nestenulykker.
 • Vi begrenser utslipp til grunn, vann og luft.
  For eksempel gjennom å unngå tomgangskjøring, ved å oppbevare og håndtere kjemikalier og drivstoff på en sikker måte samt å behandle forurenset og grumset vann før det forlater anlegget.

Sosial inkludering

 • Vi samarbeider med lokale interessenter.
  Sosial inkludering omfatter dialog med naboer og gode arbeidsforhold.
  Vi holder naboer og lokale interessenter informert om vår virksomhet og gir dem mulighet til å ha en dialog med anleggsledelsen.
 • Vi tilbyr og fremmer gode arbeidsforhold.
  Deriblant nulltoleranse for diskriminering, risikovurderinger som omfatter det psykososiale arbeidsmiljøet og nødvendige tiltak for å hindre ulykker og hendelser som følge av språkbarrierer.

Materialer og avfall

 • Vi minimerer og resirkulerer avfall.
  Gjennom å oppmuntre til effektiv bruk av materialer og kjemiske produkter i et livssyklusperspektiv jobber vi for å redusere avfall og, i den grad det produseres avfall,sørge for at det blir håndtert på en miljømessig god og økonomisk bærekraftig måte.

Klima og energi

 • Vi reduserer vårt karbonavtrykk.
  For eksempel gjennom å foreta beregninger av energiforbruket på arbeidsplassen for å finne ut hvor forbruket kan reduseres.

Overholdelse av lover og regler

 • Vi følger reglene og de etiske retningslinjene for en rettferdig forretningsvirksomhet.
  Ved å ha med etiske retningslinjer for NCCs leverandører i alle avtaler og kontrakter med leverandører og underentreprenører, samt godkjenne alle underentreprenører før arbeidet starter tar vi ansvar gjennom hele forsyningskjeden.

Robust portefølje

 • Vår målsetting er å levere ansvarlige løsninger til samfunnet.
  Gjennom stedspesifikk risiko- og mulighetsanalyse knyttet til ansvarlige miljø- og energiløsninger finner vi det beste produktet, metode eller tjeneste i hvert enkelt tilfelle.

Merverdi til samfunn, kunder og interessenter

I samarbeid med kunder og interessenter ønsker vi å bidra til FNs globale mål for bærekraftig utvikling. Hver dag.