NCCs kommentar til Statsbudsjett 2022

Solberg-regjeringen la 12. oktober frem forslag til statsbudsjett. NCC opplever signalene i budsjettet som positive, men regner med at påtroppende regjering vil gjøre sine korrigeringer og prioriteringer.

Årets budsjettforslag legger opp til fortsatt høyt investeringsnivå innen både jernbane og veier. Bygg- og anleggsbransjen har gitt innspill om at en effektiv og velholdt infrastruktur er en forutsetning for næringslivets konkurranseevne og bolyst over hele landet. NCC mener at entreprenørers kompetanse må utnyttes for å få mest mulig vei og jernbane for pengene.

Signaler om styrking av kommuneøkonomien og økte frie midler vil skape et større handlingsrom for kommunene som vil kunne gi økt satsing på både bygging og fornyelse av skoler og kommunal infrastruktur.

Sykehusinvesteringer til flere sykehusprosjekter, universitet og andre statlige byggeprosjekter, ligger inne i budsjettet. Byggenæringens landsforening (BNL) sitt innspill på om at bygg- og anleggsentreprenørene ønsker en offensiv arbeidspolitikk, som gir rettferdige konkurranseforhold for de seriøse aktørene og trygge arbeidsforhold for de ansatte, kan kanskje sees på som en selvfølge. Men det er det ikke. NCC og bransjen etterspør statlige, treffsikre tiltak, som rammer useriøse og kriminelle foretak og ikke hindrer konkurranseevnen til seriøse bedrifter.

Vi registrerer at regjeringen i forslaget til statsbudsjett ikke følger opp Stortingets beslutning rundt merverdiavgift i omtvistede krav i bygge- og anleggsbransjen. Dette er en problematikk som rammer bransjen.

Bærekraft står selvfølgelig sentralt også i statsbudsjettet. Det er høy grad av enighet om at utslippene av klimagasser må reduseres. NCC og store deler av BA-bransjen ønsker å bidra til en Co2-reduksjon innen bygg- og anlegg. Vi har mange løsninger som kan bidra. Ja, bransjen er en av hovednøklene for å lykkes med å nå klimamålene. Det må da gjenspeiles i de offentlige konkurransene som gjennomføres innen bygging og rehabilitering.

Vi ønsker at NCC og bransjen får en nøkkelrolle for et grønt, bærekraftig og seriøst arbeidsliv og vil følge budsjettprosessen med stor interesse.

Terje Stachnik Hansen

Head of Communication Norway