NCCs kommentar til forslaget til statsbudsjett

NCC er overveiende positive til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021. Overordnet registrer vi at høye bevilgninger til infrastruktur totalt sett opprettholdes, samt at viktige regionale og nasjonale bygg for helse og skole prioriteres.

Bygge- og anleggsnæringen er en sentral næring når hjulene skal holdes i gang i en krevende tid. Langsiktige investeringer i bærekraftig infrastruktur og bygg for læring og velferd kommer samfunnet til nytte på kort og lang sikt.

  • Skole og helsebygg. Bevilgninger til regionale og nasjonale skole- og helsebygg er viktig for å opprettholde god aktivitet, og tiltrekke viktig kompetanse til byggenæringen. Vi er opptatt av at prosjekter av denne art gjennomføres med høyest mulig grad av samspill og tidlig involvering av entreprenør. Samarbeid og involvering muliggjør økt kunnskapsdeling og kompetanseheving i alle ledd.
  • Energi og klima, nye og gamle bygg. Økning i bevilgninger til klima- og energitiltak i nye og eksisterende bygg er positivt. Generelt bør slike ordninger bidra til å stimulere til en mer sirkulær økonomi, og til at nye bygg kan investere i langsiktige energi- og miljøløsninger og redusere prosjektenes livssykluskostnader og miljøbelastninger. Øvrige tiltak som også skal stimulere til å redusere utslipp av Co2, både i vår bransje og samfunnet generelt, er positivt.
  • Kommuneøkonomi. En sentral rammefaktor for byggebransjen når hjulene skal holdes i gang i en krevende tid er høy aktivitet i regionalt og lokalt bygg- og anleggsmarked. Rehabilitering og realisering av nye skoler, helsebygg og øvrige kommunale bygg er viktig og gir varig infrastruktur i samfunnet. Aktiviteter i byggebransjen gir positive ringvirkninger også i andre deler av lokalsamfunnet. Vi er opptatt av at kommunene har en robust økonomi som gjør det mulig å på kort sikt investere i og realisere viktig kommunal infrastruktur, slik som veier, VA, skoler og helsebygg.
  • Vei og bane. Den fortsatte satsingen på vei og bane er samlet sett positiv. Vi er opptatt av at kommende kontrakter har riktig størrelse og riktig fordeling av risiko, slik at disse blir attraktive for entreprenører med omfattende og/eller høy andel av sin virksomhet i Norge, og høy andel egne ansatte. Det vil gi Norge mulighet til å bygge og beholde viktig teknisk kompetanse for fremtiden.
  • Vedlikehold av vei. Bevilgningene til vedlikehold må komme ut i markedet i form av en forutsigbar og diversifisert kontraktsportefølje, slik at entreprenørene kan planlegge og optimalisere sin produksjon gjennom hele sesongen.
  • Merverdiavgift på omtvistede krav. Regjeringen går inn for å endre bokføringsforskriften slik at entreprenører kan avvente fakturering av omtvistede krav til arbeidene er fullført, hvilket isolert er positivt. Dette gir bransjen en likviditetsmessig lettelse når man ikke lenger må fakturere og betale merverdiavgift så lenge arbeidene pågår. Imidlertid løser ikke endringen i forskriften problemet med merverdiavgift på omtvistede krav i perioden etter levering og fram til tvistene er løst enten ved forhandling eller i rettssystemet. Det kan gå lang tid fra levering av entreprisen til fullt oppgjør er omforent og betalt, hvilket resulterer i likviditetsmessige store utfordringer for entreprenørene.
Terje Stachnik Hansen

Head of Communication Norway