Tell Me – Varsle om bekymringer

I NCC er vi opptatt av å vise omtanke. Det betyr at vi følger lovgivningen og driver virksomheten etter høye etiske standarder. Vi aksepterer aldri bestikkelser eller brudd på konkurranselovene.

Tell Me – NCCs varslingskanal

Tell Me er NCCs varslingskanal. Varsling betyr at en person informerer selskapet om en bekymring eller mistenkt overtredelse. Formålet er å beskytte selskapet, medarbeiderne samt andre interne og eksterne interessenter.

Hva skal jeg varsle om?

Alle hendelser som du tror kan være et brudd på NCCs atferdsregler, atferdsregler for leverandører eller andre policyer og direktiver. Det kan også dreie seg om brudd på en lover, regeler, forskrifter og/eller en direkte trussel mot allmenne interesser. Brudd på konkurranselover og korrupsjon er eksempler på forhold det skal varsles om.

Takk for at du lufter dine bekymringer. Ved å si fra hjelper du oss med å drive en ansvarlig virksomhet. Din mening er viktig.

Norway

Toll free Number:
800-18333

Webservice URL:
www.speakupfeedback.eu

Access code:
10280
Language option: 1 - Norwegian, 2 - English

Slik varsler du

Primær kanal er gjennom linjeorganisasjonen. Vi oppfordrer deg til å varsle om mistenkte brudd på atferdsregler direkte til lederen din, lederens overordnede, HR, Legal, Finance eller Group Compliance.

  • Føler du at du ikke kan henvende deg til noen av disse, kan du bruke NCCs varslerkanal Tell Me, der du kan være anonym.
  • Når du sender inn et varsel, blir du spurt om du vil oppgi din identitet, slik at saken kan håndteres på en mest mulig effektiv måte. Men du kan også velge å være anonym. Sannsynligheten for en vellykket gransking er større hvis du velger å oppgi identiteten din. Jo mer informasjon du kan gi, desto bedre.
  • Det er viktig at varsleren oppgir så mye informasjon som mulig for å bistå i granskingen (alltid nyttig: "hva, når, hvordan, hvor" – "hvem" når det kreves for å løse saken). Dessuten vil all dokumentasjon som kan gis, være nyttig.
  • Kommer du på noe viktig etter at varselet er sendt, kan du bruke passordet ditt for å gå tilbake til Tell Me og få tilgang til det opprinnelige varselet. Du kan da legge til flere opplysninger eller besvare spørsmål som du har fått fra Group Compliance.
  • Innsendte varsler vil bli mottatt av Group Function Compliance, og du vil få et unikt saksnummer og et passord som gjør at du kan kommunisere trygt med teamet der. Vi oppfordrer deg til å sjekke varselet regelmessig for å se om det foreligger spørsmål eller tilbakemelding. Varslene vil deretter bli sendt til autoriserte ressurser for gransking.
  • Alle varsler blir behandlet konfidensielt, og vi beskytter varslere mot represalier. Ved å bruke varslingskanalen er varsleren klar over at noe informasjon kan bli delt med relevante funksjoner i NCC og at all informasjon håndteres konfidensielt.

Er det noe annet du vil varsle om?

Hvis du vil varsle om hendelser som utgjør en umiddelbar trussel mot liv eller eiendom, ring politiets nødnummer.

HMS-relaterte hendelser skal varsles internt via Synergi-verktøyet.

Finnes det andre måter å varsle på?

Ved siden av ovennevnte interne ressurser er den sikreste metoden å benytte den eksterne Tell Me-linjen. Men du kan også sende en e-post til Head of Compliance (compliance@ncc.se) eller et brev til: Head of Compliance, Group Legal & Risk, 170 80 Solna, Sverige.  

I tillegg kan du kontakte en lokal ressurs som dekker de juridiske enhetene i de ulike landene, eller varsle lokale myndigheter. 

Lokale myndigheter i Sverige, Danmark, Finland: