Bærekraftig tilnærming

NCCs bærekraftarbeid bygger på vår visjon om å fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene. Ved å samarbeide med kunder og leverandører samt engasjere oss aktivt i samfunnet bidrar vi til en bærekraftig fremtid.

Vår livsstil og måten vi har brukt naturressursene til å understøtte vår velferd på, har gjort noe med tilstanden til planeten vi er avhengige av. Så godt som all negativ påvirkning vi opplever, for eksempel forurensning av vann, jordsmonn og luft samt en stadig økende global oppvarming, kan knyttes direkte til vår levemåte.

Oppvarmingen forårsaker endringer i klima og miljø, blant annet stadig mer ekstremvær, stigende havnivåer, redusert biologisk mangfold og endringer i vannforsyning. Disse effektene vil ventelig bli enda sterkere i tiårene som kommer og true vår livsførsel, våre økonomier og miljøet vi er avhengige av. NCC er naturligvis klar over at vår bransje har bidratt til disse negative miljøendringene.

Bransjens miljøpåvirkning er stor. Ikke minst gjennom bruk av energi og råstoffer samt CO2-utslipp knyttet til vår virksomhet. På den annen side betyr stor påvirkning også store muligheter til å gjøre en forskjell! Som samfunnsbygger kan vi hjelpe samfunnet både med å tilpasse seg miljøendringene og bidra med gode, bærekraftige løsninger som reduserer vår egen, våre leverandørers og kunders negative påvirkning på planeten.

Gjennom en kontinuerlig innsats for å utvikle energieffektive, klimakompatible og ressurseffektive produkter og tjenester, på egen hånd og i samarbeid med kunder, kan vi redusere miljøpåvirkningen og oppnå en bærekraftig utvikling. Ved å finne bærekraftige løsninger på samfunnsproblemene bidrar vi dessuten til en langsiktig sosialt bærekraftig utvikling i lokalsamfunnene vi betjener. Vi ønsker å legge til rette for økt livskvalitet for våre ansatte, kunder, leverandører og samfunnet.

NCCs rammeverk for bærekraft viser at alle sider ved bærekraft er like viktige. Vi tror at det å jobbe i henhold til dette rammeverket vil føre oss mot en mer bærekraftig fremtid. Vi er en del av et vidtfavnende samfunn, der vi har en viss myndighet og innflytelse. Enkeltmenneskets velferd er et eksistensielt spørsmål, og vi har ulike oppfatninger av hva som er det perfekte liv. Men som byggefirma kan NCC tilby og skape forutsetninger for trygge og komfortable inne- og utemiljøer.

ISO-sertifiseringer

NCC er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.

Sertifiseringene ISO 9001: 2015 og ISO 14001: 2015 omfatter alle deler av forretningsområdet Infrastructure sin drift i Norden (Sverige, Norge, Finland og Danmark). Den formelle avtalen med Det Norske Veritas (DNV) er inngått med juridisk enhet NCC Sverige AB.

I Danmark gjelder sertifiseringene OHSAS 18001 og ISO 14001: 2015 samt utøvende/gjeldende bestemmelse no. 1212 av 19.11.2014 §7.

NCCs angitte kontorer viser hvor sertifiseringene får anvendelse. Det er hovedsakelig våre hovedkontor, men våre øvrige faste kontor er også omfattet av sertifiseringene ISO 9001: 2015 og ISO 14001: 2015 i alle land.

Mer om NCCs bærekraftsarbeide