Bærekraftig tilnærming

NCCs bærekraftarbeid bygger på vår visjon om å fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene. Ved å samarbeide med kunder og leverandører samt engasjere oss aktivt i samfunnet bidrar vi til en bærekraftig fremtid.

Vår livsstil og måten vi har brukt naturressursene til å understøtte vår velferd på, har gjort noe med tilstanden til planeten vi er avhengige av. Så godt som all negativ påvirkning vi opplever, for eksempel forurensning av vann, jordsmonn og luft samt en stadig økende global oppvarming, kan knyttes direkte til vår levemåte.

Oppvarmingen forårsaker endringer i klima og miljø, blant annet stadig mer ekstremvær, stigende havnivåer, redusert biologisk mangfold og endringer i vannforsyning. Disse effektene vil ventelig bli enda sterkere i tiårene som kommer og true vår livsførsel, våre økonomier og miljøet vi er avhengige av. NCC er naturligvis klar over at vår bransje har bidratt til disse negative miljøendringene.

Bransjens miljøpåvirkning er stor. Ikke minst gjennom bruk av energi og råstoffer samt CO2-utslipp knyttet til vår virksomhet. På den annen side betyr stor påvirkning også store muligheter til å gjøre en forskjell! Som samfunnsbygger kan vi hjelpe samfunnet både med å tilpasse seg miljøendringene og bidra med gode, bærekraftige løsninger som reduserer vår egen, våre leverandørers og kunders negative påvirkning på planeten.

Gjennom en kontinuerlig innsats for å utvikle energieffektive, klimakompatible og ressurseffektive produkter og tjenester, på egen hånd og i samarbeid med kunder, kan vi redusere miljøpåvirkningen og oppnå en bærekraftig utvikling. Ved å finne bærekraftige løsninger på samfunnsproblemene bidrar vi dessuten til en langsiktig sosialt bærekraftig utvikling i lokalsamfunnene vi betjener. Vi ønsker å legge til rette for økt livskvalitet for våre ansatte, kunder, leverandører og samfunnet.

NCCs rammeverk for bærekraft viser at alle sider ved bærekraft er like viktige. Vi tror at det å jobbe i henhold til dette rammeverket vil føre oss mot en mer bærekraftig fremtid. Vi er en del av et vidtfavnende samfunn, der vi har en viss myndighet og innflytelse. Enkeltmenneskets velferd er et eksistensielt spørsmål, og vi har ulike oppfatninger av hva som er det perfekte liv. Men som byggefirma kan NCC tilby og skape forutsetninger for trygge og komfortable inne- og utemiljøer.

Som arbeidsgiver er målet det samme: Sikkerhet har høyeste prioritet, og alle våre medarbeidere skal føle seg vel på jobb. Vi er klimanøytrale. Ved å innse at vi har bidratt til å fremskynde uønskede klimaendringer har vi tatt første steg mot å reparere feilen. NCC har satt seg som mål å kutte CO2-utslippene med 50 % før 2020. Vi kan også tilby våre kunder en rekke bærekraftige løsninger som kan hjelpe dem med å redusere sine karbonfotavtrykk. Vi planlegger både produksjon og produkter og løsninger slik at de skal være energieffektive gjennom hele livssyklusen. Vi lukker kretsløpet. Vi jobber hardt for å være ressurseffektive gjennom å prioritere bærekraftige materialer og produkter samt å fokusere på resirkulering.

Målet er å produsere null avfall med negativ verdi. En prioritering av bærekraftige materialer og produkter betyr ikke bare at vi velger materialer med lav miljøpåvirkning, men også at vi legger stor vekt på transparens gjennom hele verdikjeden. Vi ønsker å sikre at produktene vi kjøper, er fremstilt under ansvarlige forhold, både sosialt og miljømessig.