Innføring av PE-rør

Rask og effektiv renoveringsmetode med minimale driftsforstyrrelser.

Innføring

Innføring med PE-rør – så kalt sliplining, er en effektiv renoveringsmetode som går ut på å føre inn et nytt, mindre rør inn i det gamle. Metoden egner seg svært godt for renovering av rør der man kan tillate en redusert indre diameter. Eksempelvis i en overdimensjonert vannledning som er utsatt for ulike former av vannkvalitetsproblemer. En reduksjon av rørdimensjonen senker ledningens gjennomstrømningskapasitet og tilbakestiller da vannkvaliteten. Slipliningmetoden krever noe sjaktgraving ved stikkledningsstilkoblingene.

Kulvertinnføring

For kulvertinnforing brukes GAP-rør som med god økonomisk fordel kan legges i større dimensjoner.

Riktig utført får det nye røret høye trykkfasthetsverdier og gode egenskaper. PE-rørene helsveises til ett rør på overflaten og dras/skyves så inn i den rengjorte ledningen. Ett av de viktigste momentene ved denne renoveringsmetoden er at sveisingen utføres av opplært og kvalifisert personale. Samtlige sveisere i NCC er derfor sertifiserte for sin oppgave. Etter at sjaktgravingen er utført ved mate- og mottakerendene og stikkledningstilkoblingene, monteres PE-røret i den gamle ledningen.

Utfylling gir stabilitet

Mellomrommet mellom det nye og det gamle røret fylles med en injeksjonsmasse med lav viskositet som gir stabilitet for det nye røret. Samtidig tettes ledningen ved stikkledningstilkoblingene. Etter gjenfylling av gropene kan ledningen igjen tas i bruk. Sammenlignet med oppgraving og omlegging forstyrres omgivelsene i lite omfang og over en betydelig kortere tid, noe som fører til store gevinster sett fra et økonomisk og miljømessig ståsted.

Kort om innføring av PE-rør

  • Økonomisk metode for renovering av VA og gassledninger
  • Godt alternativ for nylegging i rør der det kan aksepteres mindre dimensjoner
  • Senker gjennomstrømningskapasiteten og tilbakestiller vannkvaliteten i overdimensjonerte vannledninger
  • Lange, helsveisede seksjoner vinsjes eller skyves hydraulisk gjennom den gamle ledningen
  • Hurtig metode som skaper små driftsforstyrrelser sammenlignet med konvensjonell omlegging
  • Nye rør med høye trykkfasthetsverdier tilfredsstiller høye krav i forhold til funksjon og levetid
  • Krever mindre grøftegraving og tilbakefylling
  • Det graves inførings- og mottakergropene samt ved innstikkledninger.