Tell Me

Hvis du som ansatt i NCC opplever eller på andre måter får informasjon om atferd i NCC som ikke er i samsvar med Code of Conduct/de etiske retningslinjene, må du umiddelbart: 

  1. Rapportere dette til lederen din.
  2. Hvis du av en eller annen grunn mener at det ikke er formålstjenlig å rapportere saken til nærmeste leder, kan du i stedet sende rapporten til lederen for forretningsområdet eller til stabsfunksjonen der du arbeider.
  3. Hvis du av en eller annen grunn også vurderer at spørsmålet ikke er formålstjenlig å stille til forretningsområdets leder/personallederen, bør du benytte deg av "Tell Me"-funksjonen (se nedenfor). Vi garanterer at rapporten og håndteringen av den vil bli holdt konfidensielt, dvs. at anonymiteten din ikke vil bli kompromittert.

Norway

Toll free Number:
800-18333

Webservice URL:
www.speakupfeedback.eu

Access code:
10280
Language option: 1 - Norwegian, 2 - English