NCCs kommentar til forslaget til statsbudsjett for 2023

Den uoversiktlig og volatile markedssituasjon gir behov for så høy grad av forutsigbarhet og kontinuitet som mulig. Forslaget til statsbudsjett for 2023 er på forventet nivå i forhold til de signalene som var gitt.

Det er fornuftig at pågående prosjekter videreføres. På grunn av økte energipriser og inflasjon legges det opp til en tøff prioritering av prosjekter. Vi er bekymret for den reduserte forutsigbarheten dette gir på sikt, både for entreprenører som skal vurdere fremtidige investeringer og for unge kvinner og menn som skal vurdere en yrkes- eller ingeniørutdanning og en karriere i bygg og anlegg.

Investeringer i infrastruktur
Forslagene til statsbudsjettet gir redusert forutsigbarhet. Særlig bidrar utsettelse av flere store tidligere prioriterte veiprosjekter til dette. Det er uheldig at også bevilgninger til planlegging av modne prosjekter foreslås kuttet. Start og stopp i planlegging av store prosjekter er kostbart i seg selv, og vi tror det vil føre til at disse gryteklare prosjektene vil bli dyrere å realisere. Tidlig involvering og samspill med entreprenør for å optimalisere utsatte prosjekter ville kunne gitt lavere risiko og mer effektiv utbygging når disse prosjektene skal realiseres. Signalene om økte investeringer i forsvarsinfrastruktur og til energi veier trolig opp for deler av de utsatte investeringene i særlig veiprosjekter, men det er usikkert når dette vil komme til utførelse.

Vedlikehold av vei
Det foreslås marginale endringer til veivedlikehold og utbedringer. Vi mener den situasjonen vi nå befinner oss i ville vært en god anledning til å investere for å kutte ned på vedlikeholdsetterslepet.  Med den foreslåtte bevilgningen må det tøffe prioriteringer til for å kunne redusere vedlikeholdsetterslepet.

Kommuneøkonomi
Vi anser det som viktig at kommuneøkonomien ikke svekkes. For bygg og anleggsbransjen er bygg og anleggsprosjekter i kommunal regi viktig for å opprettholde aktivitet og for å bygge og beholde kompetanse. Bygg og anleggsprosjekter gir positive ringvirkninger for lokalt næringsliv.

Statlige byggeprosjekter
Det er positivt at store statlige byggeprosjekter foreslås videreført og at det foreslås bevilgninger til planlegging og prosjektering av modne prosjekter neste år. Men signalene som gis skaper usikkerhet og redusert forutsigbarhet med tanke på kommende års investeringer.

Styrking av et kompetent og seriøst arbeidsliv
Det er positivt med en varslet styrking av yrkesfagsutdanningen i Norge. Sammen med signalene om å styrke informasjon og arbeid for et seriøst arbeidsliv og styrking av Arbeidstilsynet er det gode signaler i arbeidet med å skape et kompetent og rettferdig arbeidsliv, som i sin tur vil bidra til mer rettferdig konkurranse.

Vektlegging av miljøvennlige alternativer
Bransjens samlede kompetanse bør i større grad brukes til å oppnå betydelige besparelser på klima og miljø, både i prosjektgjennomføringen og gjennom bruken av de ferdige byggene og infrastrukturen. Vi tolker signalene fra forslaget til statsbudsjett som et godt første steg i rett retning, hvor regjerningen vil arbeide for at miljø og klimahensyn vektlegges minimum 30 prosent i offentlige anskaffelser.

Utilsiktede konsekvenser
En brå nedskalering av bygg- og anleggsbransjen er vi sikre på vil gi utilsiktede konsekvenser, som det det kan ta lang tid å rette opp. Vi er særlig bekymret for både det å beholde kompetansen i bransjen, men også for rekrutteringen av unge kvinner og menn til yrkes- og ingeniørutdanninger.

For bygg og anlegg er ikke budsjettforslaget de eneste innstrammingene, men disse kommer parallelt med og bør ses på i sammenheng med høye energipriser, høy inflasjon på en rekke innsatsfaktorer og et usikkert marked.

 

Terje Stachnik Hansen

Head of Communication Norway