Jernbaneprosjekt som øker jordbruksarealene

NCC ferdigstiller byggingen av ni km dobbeltspor gjennom Eidsvoll sju måneder før plan. Dessuten øker faktisk arealene av dyrkbar mark med utbyggingen av den nye banestrekningen.

Under baneutbyggingen har vi flyttet på en million kubikkmeter jordmasser og i en periode gjort inngrep i dyrkbare arealer langs banestrekningen. Når utbyggingsarbeidet nå snart ferdigstilles gir dette faktisk flere dyrkbare jorder som bonus, forklarer produksjonssjef Marcus Olsson i NCC.

– Blant annet er overskuddsmasser fra anlegget brukt til utfylling av det kuperte ravinelandskapet langs banen og omgjort til jordbruksarealer.  Og fordi vi også har tatt vare på matjorda tilbakefører vi nå dette til dyrkbare arealer som samlet faktisk er større enn det som var her før prosjektet startet, forteller han. 

Håndteringen av all matjorden som har vært lagt «på lager» under anleggsperioden er utført av NCCs maskinentreprenørselskap Carl C. Fon. Intercityprosjekt med sårbar natur i fokus | NCC

Som resultat av dette arbeidet øker arealene med jordbruksland langs banestrekningen med inntil 100 dekar, ifølge Bane NOR. Dobbeltspor gir flere jorder som bonus - Bane NOR

«Et prosjekt å lære av»
Og produksjonssjef Olsson i NCC har mer å kunne smile av. Siden prosjektstart høst 2018 har det bokstavelig gått «på skinner». Underveis har utbyggingen blitt vurdert som «Et prosjekt å lære av» i en evaluering fra NTNU og Sintef Dobbeltspor gjennom Eidsvoll: Et prosjekt å lære av - Bane NOR.

Å bygge respekt for den felles oppgaven en skal utføre, har vært ett sentralt fundament for det gode samarbeidet med NCC gjennom prosjektet, forteller prosjektleder Leif Arne Hafstad i Bane NOR.

– Vi har sammen blant annet understreket viktigheten av å forstå hverandres mål og bidra til motpartens suksess med det man rår over innenfor kontrakt, mandat og en god etisk skikk. Godt samarbeid lønner seg, men krever raushet og respekt, understreker Hafstad.

Fortløpende konfliktløsning, ryddig endringshåndtering, gode rutiner og åpenhet for at en lærer noe hele tiden, har stått sentralt.

Smart planlegging og godt samarbeid
På nyåret ble det dessuten klart at NCC avslutter sine arbeider over sju måneder før sluttfristen.

–  Det baserer seg i hovedsak på smart planlegging og tett og godt samarbeid med Bane NOR, der vi blant annet har kunne framskynde adkomsten til visse områder tidligere, og dermed også kunne ferdigstille områdene før tiden, forteller Olsson.

Bane NOR som en erfaren og kompetent byggherre, sammen med mye erfaring og entreprenørkompetanse internt i NCC, har bidratt til et optimalisert prosjekt som har gitt kostnadsbesparelser og framstår som et veltrimmet produkt, utdyper han.

NCCs entreprise omfatter bygging av dobbeltspor fra Venjar – Eidsvoll nord.  Planlagt åpning av sporstrekningen er 5. september 2022. Videre nordover åpner dobbeltsporet i oktober 2023.

Og flere miljøtiltak er på gang. Når det nye dobbeltsporet er tatt i bruk i høst, starter NCC byggingen av deler av en åtte km lang natursti langs dagens jernbanetrase – Vormtråkk – til glede for turgåere i området.

For ytterligere informasjon, kontakt: Produksjonssjef NCC Marcus Olsson t. +47 454 86 864 e. marcus.olsson@ncc.no

Robin Stenersen

Communication Advisor, NCC Infrastructure

  • Jernbaneprosjektet Venjar - Eidsvoll

  • Jernbaneprosjektet Venjar - Eidsvoll

  • Jernbaneprosjektet Venjar - Eidsvoll

  • Jernbaneprosjektet Venjar - Eidsvoll